نمایشگاه مجازی بانیان تحریم©ايران ،تهران ،پايگاه  بسيج كاركنان دانشگاه الزهراء