نام و نام خانوادگي : اکرم خمسه 
 رشته تحصيلي:شته تحصيلي:روان شناسي
مدرك تحصيلي:
دكتري

سمت :
استاديار پژوهشي
محل خدمت :
پژوهشكده زنان دانشگاه الزهراء(س)

سوابق تحصيلي

سوابق آموزشي وتدريس

مقاله هاي منتشر شده

مقالات خارجي

سخنراني ها

نشستها

طرح هاي پژوهشي انجام شده و درحال انجام

 كتاب

 پايان نامه هاي تحصيلي

 ساير مسئوليت ها

 فعاليتهاي باليني - به مدت 26 سال از سال 54 تاكنون

 

 

سوابق تحصيلي:

 

ليسانس روان شناسي 1354تهران-دانشگاه الزهراء

 

فوق ليسانس روان شناسي باليني 1358تهران-دانشگاه علوم پزشكي تهران-دانشكده پزشكي

 

دكتري تخصصي روان شناسي 1378تهران-دانشگاه علامه طباطبائي

 

  سوابق آموزشي وتدريس
 

1.      تدريس دروس سايكوپاتولوژي، آزمون هاي روان سنجي، روان درماني، مكاتب روان شناسي، فنون مصاحبه- تشخيصي درمقطع دكتري حرفه اي وتخصصي سالهاي تحصيلي 63-76 دانشگاه علوم پزشكي ايران

2.      روان شناسي عمومي ومرضي مقطع كارشناسي، دانشكده توان بخشي 59-60

3.      روان شناسي عمومي مقطع كارشناسي:مدرسه عالي شميران، سال تحصيلي 59-60

4.      آسيب شناسي رواني كودكان، به مدت 5ترم تحصيلي سالهاي تحصيلي 64-68 دانشگاه الزهراء

5.      روان شناسي شخصيت، سال تحصيلي 68-69 دانشگاه تبريز

6.      آزمون بينايي، حركتي بندرگشتالت،مقطع كارشناسي ارشد، انستيتو روان پزشكي تهران سال تحصيلي 64-65

7.      ارزيابي عقب ماندگي ذهني، مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه توان بخشي سالهاي تحصيلي 76-77و 77-78

8.      سمينار دركار درماني، مقطع كارشناسي ارشد، دانشكده علوم توان بخشي سالهاي تحصيلي 76-78

9.      طرح سؤالات امتحان ورودي كارشناسي ارشد در اولين و دومين دوره كارشناسي ارشد روان شناسي باليني انستيتو روان پزشكي تهران سالهاي تحصيلي 66-66

10.  تدريسمكاتب روان شناسي مقطع كارشناسي، دانشگاه علامه طباطبائي، سال هاي تحصيلي 77-76

 
 

مقاله هاي منتشر شده

 
 

1.      بررسي ساخت معناي روان شناختي دركودكان محروم از خانواده (كودكان پرورشگاهي)- مقاله استخراج شده از رساله كارشناسي ارشد منتشر شده  در نشريه  روان شناسي و روان پزشكي سال 58 شماره 2

2.      ادراك عمق دركودكان (ترجمه): نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال 59 شماره 2

3.      تجربه  آموزشي و دگرگوني هاي مغزي: نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال 59 شماره 4

4.      نقدي بر فيلم آشيانه فاخته ( ترجمه ): نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال 60-شماره 1

5.      ارزيابي باليني كاركرد عالي مغز: نشريه روان شناسي و روان  پزشكي سال 60 شماره 3

6.      يادگيري تفكر( ترجمه ): نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال 61 شماره 3

7.      كنجكاوي و رفتاري اكتشافي: نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال 61شماره 4

8.      روش درماني جديد در عقب ماندگي هاي ذهني: نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال 61 شماره 2

9.      كودكان وتلويزيون (ترجمه ): نشريه روان شناسي و روان پزشكي سال60 شماره 3

10.  ترويج  فرهنگ صلح ( ترجمه ): منتشر شده  در دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي واجتماعي وزارت علوم سال 78

11.  آموزش عالي وزنان: مسايل وديدگاهها( ترجمه): دفتر مطالعات و برنامه ريزي وزارت علوم سال 78

12.  تحرك بخشيدن وبسيج قدرت فرهنگ (ترجمه ): دفتر مطالعات و برنامه ريزي وزارت علوم سال 78

13.  تقش آموزش عالي درنظام آموزش كلي (ترجمه ): دفتر مطالعات وبرنامه ريزي وزارت علوم 1378

14.  استقلال مسئوليت اجتماعي وآزادي علمي(ترجمه ):دفتر مطالعات و برنامه ريزي وزارت علوم 1378

15.  آموزش عالي وپژوهش: چالشها وفرصتها( ترجمه): دفتر مطالعات و برنامه ريزي وزارت علوم 1378

16.  رشد كمي دانشجويان دختر و آينده آموزش عالي: روزنامه همشهري سال 79 شماره 2004 آذرماه 78 و منتشر شده  در زن، دانشگاه فرداي بهتر شماره 2005 آذرماه 78

17.  روان شناسي زنان: روزنامه خراسان شماره 14755 سال 79

18.  دانشگاه از سنتي تا مجازي: فن آوري هاي نوين اطلاعاتي( ترجمه): منتشر شده در دانشگاه تحولات و چشم اندازها دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم سال 78

19.  نيازمنديهاي جهان كار( آموزش عالي و اشتغال (ترجمه): منتشر شده در دانشگاه، تحولات  و چشم اندازها دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم اسفندماه 78

20.  تاملاتي درباره يك مشاوره  مؤثر و كارآمد وضعيت روان شناسي مشاوره در دهه آينده ( ترچمه وتاليف) منتشر شده  در گزيده مقالات پنجمين گردهمايي مسئولان دفاتر مشاوره دانشجويي-كرمان 1377

21.  بررسي ارتباط بين حافظه معنايي و خلاقيت در دو گروه از دانش آموزان دختر تيز هوش وعادي: رويكرد نوروپسيكولوژيك، نشريه مطالعات زنان، انتشارات دانشگاه الزهراء سال اول شماره 1، بهار82

22.  آسيب شناسي ازدواج، انتشارات انجمن اولياء ومربيان، زير چاپ، پائيز 82

23.  بررسي چگونگي پردازش اطلاعات به طريق چند وجهي در گروه از دانش آموزان تيزهوش وعادي ارائه شده در سمپوزيوم نوروپسيكولوژي شناختي ايران، آبان81، انتشارات ارجمند، زير چاپ

24.  خشونت درخانواده: نشريه مطالعات زنان، انتشارات دانشگاه الزهراء، سال اول شماره 1،بهار82

25.  روان شناسي زنان، مقاله ارائه شده در همايش چالشها وچشم اندازهاي توسعه ايران. اسفند ماه 81  

 
 

مقالات خارجي

 
1.     Symptoms of Obsessive Disorder in a Sample of Iranian Patients: (2002), International  Journal of social psychiatry Vol 48/1/20-28  

 

سخنراني ها

 

1.      بررسي ويژگيهاي تفكر در بيماران اسكيزوفرنيك: كنگره بين المللي روان پزشكي - شيراز مهرماه64

2.      رويكردي چند محوري با اختلالهاي روان شناختي متعاقب استرس هاي تكان دهنده: سمپوزيوم استرس-تهران دانشگاه علوم پزشكي ايران اسفندماه 69

3.      پژوهش نظري درباره  ويژگيهاي زبان در اسكيزوفرنيا: انستيتو روان پزشكي تهران آذرماه65

4.      مجموعه سخنرانيهاي اختلالهاي روان شناختي در كودكان: دانشگاه علوم پزشكي ايران-مركز روان پزشكي شهيد اسماعيلي زمستان 66

5.      استرس و شيوه هاي مقابله با آن در خانواده: كنگره روان شناسي در خدمت خانواده دانشگاه-علوم پزشكي ايران- خرداد ماه 1370

6.      پژوهش عملي در زمينه ارتباط استرسورهاي رواني اجتماعي در شكل گيري اختلال هاي روان پزشكي: كنگره روان پزشكي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي ايران - خرداد ماه 1373

7.      نفس  از ديدگاه مولانا: مركز روان پزشكي شهيد اسماعيلي سال تحصيلي 71-72

8.      شخصيت از ديدگاه اگزيستانسياليسم: مركز روان پرشكي شهيد اسماعيلي سال تحصيلي 72-73

9.      روان شناسي  تبليغات: مركز روان پزشكي شهيد اسماعيلي سال تحصيلي 73-74

10.  فرايندهاي خلاق: اداره كل امور فرهنگي خرداد ماه 1377

11.  تاملاتي درباره يك  مشاوره  مؤثر و كارآمد: پنچمين گردهمايي مسئولان دفاتر مشاوره دانشجويي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان - آذرماه 77

12.  رشد كمي دانشجويان دختر وآينده آموزش عالي: كنگره زن، دانشگاه، فرداي بهتر،دانشگاه الزهراء، معاونت-فرهنگي اجتماعي - اسفند ماه 77

13.  يادگيري وياد آوري: دانشگاه تربيت معلم آبان ماه 77

14.  روان شناسي زنان: مركز بين المللي گفتگوي تمدنها تيرماه 79

15.  روان شناسي  خلاقيت: مركز بين  المللي گفتگوي تمدنها شهريورماه 79

16.  ارزشيابي خلاق: سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي ارديبهشت ماه 80

17.  نوروپسيكولوژي  خلاقيت: سمينار نوروساينس  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مركز پزشكي شهدا اسفند ماه 80

18.  بهداشت رواني خانواده و زنان: فرهنگسراي فدك اسفند ماه 80

19.  نوروپسيكولوژي خلاقيت  با تاكيد بر  خلاقيت در حيطه آموزش وپرورش: سازمان پژوهش و برنامه ريزي معاونت آموزشي وپژوهشي وزارت آموزش وپرورش اسفند80

20.  چگونگي پردازش اطلاعات به طريق چند وجهي در دوگروه از دانش آموزان تيز هوش و عادي: سمپوزيوم بين المللي نوروپسيكولوژي شناختي- دانشگاه بين المللي امام خميني ارديبهشت ماه 81

21.  مطالعه فرايندهاي خلاق دانشجويان د ر9 دانشگاه كشور: ارائه شده در اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان درايران، دانشگاه شيراز2-1 آبان ماه 81

22.  بررسي ارتباط حافظه معنايي و خلاقيت در دو گروه از دانش آموزان دختر تيز هوش وعادي:رويكرد نوروپسيكولوژيك، همايش ملي استعدادهاي درخشان درايران، دانشگاه  شيراز،2-1 آبان ماه 81

23.  فرايندهاي خلاق ارائه شده در چهارمين جشنواره خوارزمي ارديبهشت ماه 82

24.  آسيب شناسي خانواده، به مناسبت روز جهاني خانواده: همايش علمي خانواده و چالش هاي آن در دنياي معاصر، شيراز، 24و25 ارديبهشت ماه 82

 

ه: نشستها

 

1.      نخستين نشست بررسي مسايل  ومشكلات روان شناختي وتربيتي دانشجويان، سمت: دبير نشست وتدوين كننده نتايج و بررسي ها دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي واجتماعي وزارت علوم اسفندماه 78

2.      دومين نشست بررسي مسايل ومشكلات روان شناختي و تربيتي دانشجويان، سمت: دبير نشست و تدوين كننده نتايج وبررسي ها دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم اسفند ماه 78

3.      نشست مسئله يابي فرهنگي و اجتماعي دانشگاههاي ايران سمت: عضو هيئت علمي با ارائه مطلب، وزارت علوم

4.      نشست تدوين راهكارهاي مربوط به  ارتقاء بهداشت رواني در سطوح مختلف دانشگاهي. معاونت-فرهنگي واجتماعي- دفتر مطالعات تيرماه 80

5.      برپايي پنجمين گردهمايي مسئولان دفاتر مشاوره  دانشجويي، مسئول برپايي، كرمان-1377و برپايي كارگاههاي آموزشي درهمان سال در دانشگاه شهيد  باهنر كرمان

6.      كارگاه  ارزشيابي خلاق (مسئول كارگاه). سازمان پژوهش وبرنامه ريزي درسي - آذرماه 1380

7.      داوري همايش بچه هاي زمين اسلام مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها فروردين ماه 1379

 

و: طرح هاي پژوهشي انجام شده و درحال انجام

 

1.      بررسي ويژگي هاي خلاقيت دردانشجويان نه دانشگاه كشور مسئول طرح سالهاي تحصيلي 80-79

2.      طرح نظري توجيهي تشكيلات سازمان دفاتر مشاوره  دانشجويي دانشگاههاي سراسر كشور سال

 تحصيلي 78-77

3.      پژوهش عملي در زمينه اپيدميولوژي وسواس شروع  از سال 72 همچنان ادامه دارد(نتايج بخشي از آن در يك مقاله به  زبان انگليسي اراده  شده است.

4.      بررسي ارتباط بين ميزان افسردگي، طرحواره هاي نقش جنسيتي و رفتار جنسي د ردو گروه از دانشجويان متاهل زن ومرد،(مسئول طرح، گزارش مرحله اول و دوم ارائه شده است )

5.      مطالعه مقدماتي طرحواره هاي نقش جنسيتي به منظور هنجاريابي مقدماتي پرسشنامه نقش جنسيتي بم و تدوين پرسشنامه نقش جنسيتي بر اساس معيارهاي فرهنگي ايران (مسئول طرح، طرح پايان يافته، در مرحله ارائه گزارش)

 

 كتاب

 

1.      آسيب شناسي عضوي مغز و آزمون بندر- گشتالت،انتشارات رشد،پائيز 77

2.      روان شناسي زنان، انتشارات ارجمند (زير چاپ)

3.      آموزش قيل از ازدواج،راهنماي عملي براي زوج هاي جوان، انتشارات دانشگاه الزهراء پائيز82.

 

 پايان نامه هاي تحصيلي

 

-         درسمت مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كاردرماني 3 رساله هدايت شده است. دانشگاه علوم پزشكي ايران سالهاي تحصيلي 78-75 در سمت داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران سالهاي تحصيلي 78-75

 
   

 ساير مسئوليت ها

 

1.      مسئول امور آموزش كارورزي دانشجويان كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران  سالهاي تحصيلي 77-73

2.      مسئول امور روان شناسي بخشهاي بستري مركز روان پزشكي شهيد اسماعيلي 77-73

3.      مسئول دفتر مركزي مشاوره دانشجويي وزارت علوم 78-77

4.      عضو كميته علمي برنامه ريزي پرورش خلاقيت معاونت پژوهشي وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي از سال 79 تا كنون ادامه دارد.

5.      عضو هيئت علمي شوراي پژوهشي معاونت فرهنگي واجتماعي وزارت علوم از سال 78 تاكنون ادامه دارد.

6.      همكاري با شبكه فرهنگ راديو،سال 79

7.      همكاري با برنامه خانواده شبكه 5 صدا وسيما جمهوري اسلامي برنامه به خانه بر ميگرديم از سال 80-79 و تدوين  مسايل و مشكلات زناشويي و بهداشت رواني خانواده

8.      همكاري با برنامه خانواده شبكه جهاني جام جم ( خانه ما) از سال 79 شروع شده  و تا كنون ادامه دارد.

9.      عضو كميته علمي استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 80 تاكنون

10.  همكاري با برنامه خانواده شبكه يك سيما، سال 82

 

فعاليتهاي باليني - به مدت 26 سال از سال 54 تاكنون:

- بيمارستان روزبه از سال 54 تا 59

-  مركز روان پزشكي رازي(امين ِآباد ) 59تا 60

-  انستيتو روان پزشكي تهران(62-65)

-  مركز روان پزشكي شهيد اسماعيلي 66تا 77

وفعاليتهاي باليني و مشاوره اي به مدت 26 سال از سال  54 تاكنون درزمينه تشخيص، ارزيابي و، درمان اختلال‌هاي اضطراب، افسردگي، وسواس، اختلالات رفتاري و رواني كودكان و

        زوج درماني ، خانواده درماني ، مشاوره  زناشويي ،   مشاوره  خانواده ،   مشاوره  تحصيلي وشغلي

 
 

 

   2000, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran