دانشگاه الزهرا
مركز ارزيابي و پايش عملكرد:
دوازدهمين همايش ملي ارزيابي كيفيت در نظام‌هاي دانشگاهي
زمان: 19 و 20 ارديبهشت 97
تاریخ:
1396/06/13
تعداد بازدید:
1155
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+