دانشگاه الزهرا
روابط عمومي:
جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان
زمان: 8 آذر 96
تاریخ:
1396/06/15
تعداد بازدید:
59
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+