دانشگاه الزهرا
دوازدهمين همايش ملي ارزيابي كيفيت در نظام‌هاي دانشگاهي
تاریخ:
1397/02/19
تعداد بازدید:
251
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+