دانشگاه الزهرا
دانشكده تربيت بدني:
نشست علمي آشنايي با كلان داده ها و چارچوب هاي كاري آن
نشست علمي آشنايي با كلان داده ها و چارچوب هاي كاري آن
تاریخ:
1396/06/27
تعداد بازدید:
55
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+