دانشگاه الزهرا
دوره آموزشي فشرده حساب هاي ملي و كاربرد آن
زمان: 26 و 27 مهر ماه
تاریخ:
1396/07/05
تعداد بازدید:
111
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+