دانشگاه الزهرا
دانشكده ادبيات:
همايش بين المللي روزهاي فرانسوي-ايراني ترجمه 1396
زمان: 14 و 15 آبان 96
 
تاریخ:
1396/07/23
تعداد بازدید:
122
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+