دانشگاه الزهرا
فراخوان ثبت نام انتخابات شوراي صنفي دانشجويان
تاریخ:
1396/08/01
تعداد بازدید:
261
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+