دانشگاه الزهرا
معاونت دانشجويي:
فراخوان ثبت نام انتخابات شوراي صنفي دانشجويان
زمان ثبت نام: 7 الي 10 آبان
تاریخ:
1396/08/01
تعداد بازدید:
62
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+