دانشگاه الزهرا
روابط عمومي:
هفتمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
زمان: 19 و 20 ارديبهشت 97
تاریخ:
1396/08/06
تعداد بازدید:
107
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+