دانشگاه الزهرا
اعضاي شوراي مركزي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه الزهرا(س) انتخاب شدند
ارسال شده در تاریخ 1396/08/07
ساعت 12:12
انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه الزهرا(س) به همت اعضاي انجمن ها و همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه الزهرا(س) در روزهاي اول و دوم آبان ماه 1396 در محل دانشكده هاي مربوط برگزار شد.
اين انتخابات به تفكيك رشته هاي تحصيلي و بين كانديداهاي عضويت در شوراي مركزي انجمن هاي علمي دانشجويي برگزار گرديد. تعداد اعضاي شوراي مركزي هر انجمن 7 عضو (5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل) دارد كه در مورد انجمن هايي كه تعداد كانديداهاي شوراي مركزي آنها بيش از 7 نفر بودند، رقابت بين كانديداها جهت كسب آراء به حد نصاب رسيده در تاريخ مذكور صورت گرفت.
صندوق هاي راي گيري در تاريخ دوم و سوم آبان ماه مورد سرشماري قرار گرفت و نتايج صورت جلسه گرديد.
گفتني است دانشگاه الزهرا(س) داراي 54 انجمن علمي دانشجويي است كه 52 انجمن داراي سابقه فعاليت بوده و اعضاي دو انجمن علمي جديد نيز در اين انتخابات برگزيده شدند.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:461
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+