دانشگاه الزهرا
روابط عمومي:
همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي
زمان: 23 آذر 96
تاریخ:
1396/08/10
تعداد بازدید:
689
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+