دانشگاه الزهرا
1396/12/06 http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_stu-d3938c79-dd3b-45d1-a15a-e382a6d89a5b.jpg
برگزاري اولين نشست اعضاي شوراي صنفي دانشجويان با رئيس دانشگاه الزهرا
اولين نشست اعضاي شوراي صنفي دانشجويان به منظور تبادل نظر در خصوص ايجاد زمينه هاي مشاركت، برنامه ريزي و همكاري دانشجويان در امور صنفي با حضور رئيس دانشگاه، مدير و معاون امور دانشجويي و اعضاي شوراي صنفي دانشجويان در روز يكشنبه 6 اسفند 1396 در اتاق شوراي رياست دانشگاه برگزار شد.
ابتدا اعضاي شوراي صنفي به معرفي خود پرداختند و هدف خود را از شركت در انتخابات و عضويت در شوراي صنفي اعلام نمودند.
سپس دكتر مهناز ملانظري، رئيس دانشگاه الزهرا، ضمن تشكر از مشاركت دانشجويان جهت عضويت در شوراي صنفي از احساس مسئوليت و هدفمندي دانشجويان در خصوص رفع مشكلات دانشگاه و ايجاد تعاملات بيشتر و بهتر بين دانشجويان و مسئولين قدرداني نمود.
دكتر ملانظري در ادامه يكي از مهمترين اهداف شوراي صنفي را ايجاد مفاهمه مشترك بين دانشجويان و مسئولين بيان و تاكيد نمود براي دستيابي به اهداف شورا برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مي تواند بسيار موثر و اعتمادآفرين باشد و مي بايست زمينه هاي مناسب براي شناسايي موضوعات مرتبط با امور صنفي دانشجويان، شناسايي نقاط ضعف و قوت، بهره مندي از ايده هاي دانشجويي و .... ايجاد شود.
در ادامه دبير شوراي صنفي به ارائه گزارش مختصري از اقدامات انجام شده توسط شورا و برنامه هاي آتي آن پرداخت.
فعال كردن كانال شوراي صنفي دانشجويان، ايجاد كمپين هاي مختلف دانشجويي از قبيل "من از خودم شروع مي كنم"، "جمع آوري درب بطري هاي پلاستيكي"، ايجاد محيط شادتر در خوابگاه ها و افزايش اردوهاي دانشجويي از جمله اقدامات و پيشنهاداتي است كه توسط شوراي صنفي مطرح و اجراي آن مورد تاييد و حمايت رئيس دانشگاه الزهرا قرار گرفت.
در پايان مقرر گرديد اعضاي شوراي صنفي ضمن شناسايي ايده ها و مطالبات منطقي و قانوني دانشجويان نسبت به الويت بندي و ارائه فرآيندهاي اجرايي آنها اقدام نمايند.
تعداد بازدید: 106
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+