دانشگاه الزهرا
روابط عمومی:
دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
مهلت ارسال ایده 30 مهر 97
تاریخ:
1397/05/20
تعداد بازدید:
457
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+