دانشگاه الزهرا
سالنامه آماری دانشگاه الزهرا (س)
ارسال شده در تاریخ 1397/06/16
ساعت 11:55
تهیه سالنامه آماری دانشگاه الزهرا(س) توسط دفتر مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
این سالنامه را می توانید در اینجا مشاهده فرمایید.

شایان ذکر است گزیده فعالیت های سال های پیشین دانشگاه الزهرا(س) که توسط دفتر روابط عمومی دانشگاه تهیه شده نیز
در اینجا قابل دسترسی می باشد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:181
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+