دانشگاه الزهرا
کارگاه آموزشی راهکارهای ارتقا کیفیت مدیریت راهبردی آموزش عالی در دانشگاه های معاصر
تاریخ:
1397/09/14
تعداد بازدید:
106
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+