دانشگاه الزهرا
مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
تاریخ:
1398/03/15
تعداد بازدید:
393
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+