دانشگاه الزهرا
دانشکده فنی و مهندسی:
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در دانشگاه الزهرا(س)
زمان: 2 و 3 بهمن ماه 98
تاریخ:
1398/02/28
تعداد بازدید:
2494
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+