دانشگاه الزهرا
دانشكده علوم زيستي:
اولين كنفرانس ملي زيست شناسي كاربردي و سبك زندگي
30 فروردين و 1 ارديبهشت 96
تاریخ:
1395/10/05
تعداد بازدید:
453
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+