دانشگاه الزهرا
روابط عمومي:
اولين كنفرانس ملي مديريت و بهبود فضاي كسب و كار
زمان: 2 آذر 96
تاریخ:
1396/04/24
تعداد بازدید:
88
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+