افتخارات

 دکتر معصومه شجاعی

 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه الزهرا در سال 1386
 • پژوهشگر برگزیده گروه ­های آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در سال 1387
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در سال 1388
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در سال1389
 • پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در سال1390
 • پژوهشگر منتخب گروه اول دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در سال 1391 
 • پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا در سال 1392 
 • پژوهشگر برتر گروه آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در سال 1394 
 • سرآمد آموزشی (عضو هیأت علمی برتر آموزشی گروه رفتار حرکتی در سال 1394

 

دکترپروانه نظرعلی 

 • برگزیده پژوهشی در دانشکده سال1382
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1383
 • برگزیده پژوهشی در دانشکده سال1384
 • برگزیده پژوهشی در دانشکده سال1385
 • برگزیده پژوهشی در دانشکده سال1386
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1387
 • برگزیده پژوهشی در دانشکده سال1388
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1389
 • ثبت اختراع اندازه گیری شاخص های پیکرسنجی(آنتروپومتریکی) ورزشکاران سال1390
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1390
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1391
 • منتخب شبکه زنان اندیشمند جهان اسلام سال1392
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1392
 • برگزیده پژوهشی در دانشگاه سال1393
 • سرآمد آموزشی در سال 1396
 • پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا (س) در سال 1396
 • خیر نمونه دانشگاه الزهرا (س) در سال 1396 

 

دکتر افخم دانشفر 

 •  استاد محبوب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در اولین همایش یاد استاد در سال تحصیلی 86-1385 
 •  استاد محبوب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در دومین همایش یاد استاد در سال تحصیلی 87-1386 
 •  استاد محبوب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سومین همایش یاد استاد در سال تحصیلی 88-1387 
 • سرآمد آموزشی عضو هیات علمی برتر آموزشی گروه رفتار حرکتی در سال 1395
 • پژوهشگر برتر 1389 در یازدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا
 • پژوهشگر منتخب سال 1392 در چهاردهمین دوره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا 
 • پژوهشگر برتر گروه سال 1393 در پانزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه الزهراء
 • پژوهشگر برتر گروه آمورشی در سال 1394 در شانزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه الزهراء
 • پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا در سال 1385

 

دکتر نیکو خسروی

 • مستمر آموزشی در سال 1397
 • مستمر آموزشی در سال 1396

 

 دکتر فهیمه کاظمی

 • دانش ­آموخته برتر دانشگاهی، تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان و مشمول بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، اسفندماه 1394 تاکنون.

 

 

 

 

 

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/25
تعداد بازدید:
651
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.