۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
 شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر مهین پناهی: مدیر گروه فارسی
دکترمحمد رضا بارانی: مدیر گروه تاریخ
دکتر سیده سوسن مرندی: مدیر گروه انگلیسی
دکتر رقیه رستم پور: مدیر گروه عربی
دکتر فریبا قطره: مدیر گروه زبانشناسی
دکتر سعیده دست آموز: مدیر گروه روسی
دکتر ناهید جلیلی مرند: مدیر گروه فرانسه
 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر سیمین فصیحی: نماینده گروه تاریخ
دکتر سهیلا صلاحی مقدم: نماینده گروه فارسی
دکترمحمد رحیم احمدی: نماینده گروه فرانسه
دکتر آزیتا عباسی: نماینده گروه زبانشناسی
دکتر ریحانه ملازاده: نماینده گروه عربی
دکتر فهیمه پارسائیان: نماینده گروه انگلیسی
 شواری پژوهش دانشکده
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی دانشکده
دکتر سپیده یگانه: نماینده پژوهشی گروه فارسی
دکتر فریبا قطره: نماینده پژوهشی گروه زبانشناسی
دکتر ذکرا... محمدی: نماینده پژوهشی گروه تاریخ
دکتر سید عبدالحمید میرحسینی: نماینده پژوهشی گروه انگلیسی
دکتر شراره چاوشیان: نماینده پژوهشی گروه فرانسه
دکتر فاطمه اکبری زاده: نماینده پژوهشی گروه عربی
خانم ناهیده کلاشی: نماینده پژوهشی گروه روسی
 شورای ترفیع دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
پریسا شکری: کارشناس ترفیع دانشکده
دکتر محمد امیر شیخ نوری: نماینده ترفیع گروه تاریخ
دکتر ذوالفقار علامی: نماینده ترفیع گروه فارسی
دکتر مینا جیگاره: نماینده ترفیع گروه عربی
دکترمحسن شیرازی زاده: نماینده ترفیع گروه انگلیسی
دکتر فریده حق بین: نماینده ترفیع گروه زبانشناسی
دکتر لادن معتمدی: نماینده ترفیع گروه فرانسه
دکتر سعیده دست آموز: نماینده ترفیع گروه روسی
 شورای راهبردی دانشکده
 دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر محمد رحیم احمدی: عضو هیئت علمی گروه فرانسه
خانم سمیه وکیلی: عضو دائمی شورای راهبردی
خانم مریم شیردل پور: عضو دائمی شورای راهبردی

کارگروه های دانشکده ادبیات
 کارگروه برنامه عملیاتی سال دانشکده
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
خانم سمیه وکیلی: عضو دائمی شورای راهبردی دانشکده
خانم مریم شیردل پور: عضو دائمی شورای راهبردی دانشکده
خانم