اخبار دفاعيه ها

برنامه دفاعيه هاي دانشكده تربيت بدني 

 نام و نام خانوادگي

 رشته/گرايش

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 عنوان پايان نامه

 مكان دفاع

 تاريخ دفاع

 ساعت دفاع

مريم آل صادق رفتار حركتي/رشد حركتي دكتر پريسا حجازي دكتر مريم عبدالشاهي ارتباط شاخص ادراك بينايي با رشد حركتي، مهارت هاي ظريف و درشت و هماهنگي چشم-دست در كودكان 5تا6 سال آمفي تئاتر دانشكده(باغ نو) 96/11/17 13-14/30
 سميرا مردانهرفتار حركتي/رشد حركتي دكتر پريسا حجازيدكتر مريم عبدالشاهيتأثير باليدگي زيستي و شاخص هاي پيكرسنجي بر رشد حركتي و مؤلفه هاي آمادگي جسماني مربوط به سلامت در كودكان7تا10 سال  آمفي تئاتر دانشكده(باغ نو) 96/11/17 14/30-16
سميرا سليماني
 رفتار حركتي/رشد حركتي
 دكتر معصومه شجاعيدكتر افخم دانشفر  اثر برايتونيك بر مهارت هاي حركتي درشت، هوش عملي، رشد اجتماعي و خودپنداره جسماني كودكان:نقش تعديل كننده شاخص توده بدن آمفي تئاتر دانشكده(باغ نو)96/11/18 13-14/30
 مريم خاكساررفتار حركتي/رشد حركتي دكتر افخم دانشفر دكتر معصومه شجاعياعتبار و پايايي پرسشنامه فراهم سازهاي رشد حركتي در مهدكودك و پيش دبستاني براي كودكان 4تا6 سال آمفي تئاتر دانشكده(باغ نو) 96/11/18 14/30-16
فرزانه آقاباباييان رفتار حركتي/رشد حركتي دكتر معصومه شجاعي  دكتر افخم دانشفرطراحي بازي برايتونيك براي كودكان   آنفي تئاتر دانشكده(باغ نو)96/11/18  16-17/30

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/14
تعداد بازدید:
867
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ،دانشگاه الزهرا، دانشكده تربيت بدني    كدپستي : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاكس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.