۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
برنامه راهبردي و عملياتي
شوراي راهبردي دانشكد از ابتداي سال 1394با هدف تدوين برنامه هاي راهبردي دانشكده تشكيل شده و تقريبا هر ماه يك بار تشكيل جلسه داشت .
براي تدوين برنامه فعلي (درج در سايت) اعضاء دائم و موقت گرد هم آمدند و برنامه تنظيم شد.
اعضاء دائم اين شورا عبارت بودند از :
دكتر سعيد رضائي شريف آبادي ، (رئيس پيشين دانشكده)
دكتر رويا برادر: معاون آموزشي و مدير تحصيلات تكميلي
دكتر رويا رسولي : معاون پژوهشي و اجرايي
دكترمژده وزيري : مدير(پيشين) گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
دكتر سيمين حسينيان : مدير گروه مشاوره و راهنمايي
دكتر مهناز اخوان تفتي: مدير گروه روان شناسي تربيتي
دكتر مهرانگيز پيوسته گر: مدير پيشين گروه روان شناسي
دكتر معصومه كربلا آقايي كامران: مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
دكتر زهرا هاشمي : عضو هيات علمي گروه روان شناسي تربيتي
دكتر فريبا عدلي : عضو هيات علمي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
مهندس شيوا دلاوري : كارشناس فناوري اطلاعات دانشكده
فرشته اشكان : كارشناس مسئول دانشكده
لعبت درخشاني :كارشناس مسئول كتابخانه دانشكده
اعضاء غير دائم : پنج دانشجوي دكتري ( از هر گروه آموزشي يك نفر)
 
 يكي از جلسات شورا با حضور سركار خانم دكتر خزعلي رياست وقت دانشگاه 
 
 
 
 
 
 
تشكيل جلسه شوراي راهبردي دانشكده و شوراي راهبردي دانشگاه الزهرا (س) در محل آكادمي ملي المپيك ج.ا.ا
 
 
 
تشكيل جلسه شوراي راهبردي با حضور مدير وقت دفتر برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري ، سركار خانم گياهي  
 
 هچنين كارگروهي با عنوان كارگروه برنامه عملياتي در سال 95 در دانشكده تشكيل شد
وظيفه‌ي اين كارگروه تجميع نظرات شورا و تنظيم نهايي جدول برنامه راهبردي و تطبيق آنها با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه الزهرا(س) بود
اعضاء آن شامل افرا زير بودند : 
دكتر سعيد رضائي شريف آبادي : رئيس دانشكده
دكتر رويا برادر: معاون آموزشي و مدير تحصيلات تكميلي
دكتر رويا رسولي : معاون پژوهشي و اجرايي
دكترمژده وزيري : مدير گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
دكتر سيمين حسينيان : مدير گروه مشاوره و راهنمايي
دكتر مهناز اخوان تفتي: مدير گروه روان شناسي تربيتي
دكتر مهرانگيز پيوسته گر: مدير گروه روان شناسي
دكتر معصومه كربلا آقايي كامران: مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
دكتر زهرا هاشمي : عضو هيات علمي گروه روان شناسي تربيتي
دكتر فريبا عدلي : عضو هيات علمي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
 
 و در نهايت در اواخر سال 1395 كارگروهي به جهت عملياتي كردن برنامه راهبردي دانشكده تشكيل شد كه اعضاء آن عبارت بودند از :
دكتر فريبا عدلي : عضو هيات علمي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
فرشته اشكان : كارشناس آموزش
مهندس شيوا دلاوري : كارشناس فناوري اطلاعات
ريحانه ماله مير : كارشناس مسئول آموزش
لعبت درخشاني : كارشناس مسئول كتابخانه
 
 
 
فايل برنامه راهبردي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا(س) را در .....اينجا..... مشاهده فرمائيد  
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/18
تعداد بازدید:
1502
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.