۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
فرصت مطالعاتی
فرم 101 فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
فرم 102 فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
فرم 103 فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
فرم الف فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
کاربرگ تایید فرصت توسط استاد راهنما و دانشکده
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سند مالی یا دانشجوئی)
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری استفاده از فرصت تحقیقاتی
فرم پذیرش مقاله و تمدید فرصت تحقیقاتی
شرایط ضامنین
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/05
تعداد بازدید:
1845
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.