اساتيد بازنشسته
 نام و نام خانوادگي: سيده مليحه سيد نقوي
رشته تحصيلي: تدريس زبان
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس
مرتبه علمي: مربي
شماره تماس: 85692355
آدرس پست الكترونيكي: naghavi@alzahra.ac.ir
 
 نام و نام خانوادگي:امير سعيد شهرتاش
رشته تحصيلي: مترجمي زبان فرانسه
مرتبه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري
آدرس پست الكترونيكي: chahrtache@alzahra.ac.ir
 
 نام و نام خانوادگي:صديقه ميرزا ابراهيم تهراني
رشته تحصيلي:مترجمي زبان فرانسه
مدرك تحصيلي:فوق ليسانس
مرتبه علمي: مربي
 
نام و نام خانوادگي: هما لاكاني
رشته تحصيلي: مترجمي زبان فرانسه
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس
مرتبه علمي: مربي
 
 نام و نام خانوادگي: بهنوش اخوان
رشته تحصيلي: ادبيات انگليسي
مدرك تحصيلي:دكتري
مرتبه علمي: استاديار
 
نام و نام خانوادگي: شهين نعمت زاده
رشته تحصيلي:زبان شناسي
مدرك تحصيلي:دكتري
مرتبه علمي: استاديار
 
 نام و نام خانوادگي: زهرا وحيد منش
رشته تحصيلي: زبان و ادبيات عربي
مدرك تحصيلي:فوق ليسانس
مرتبه علمي:مربي
 
 نام و نام خانوادگي:پروانه كاركيا
رشته تحصيلي: آموزش زبان انگليسي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاديار
 
 نام و نام خانوادگي: اسماعيل فقيه
رشته تحصيلي: آموزش زبان انگليسي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاد
 
 نام و نام خانوادگي: پرويز البرز
رشته تحصيلي: زبان و ادبيات فارسي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاديار
 
 نام و نام خانوادگي: اسماعيل دياني
رشته تحصيلي: زبان و ادبيات فارسي
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس
مرتبه علمي: مربي
 
 نام و نام خانوادگي:محمود فرخ پي
رشته تحصيلي: زبان شناسي
مدرك تحصيلي: دكتري
مرتبه علمي: استاديار
 
 نام و نام خانوادگي: پريوش بهگام
رشته تحصيلي: ادبيات انگليسي
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس
مرتبه علمي: مربي
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/18
تعداد بازدید:
1307
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ، دانشکده ادبیات
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188048038+
فاکس : 982188048038+
 D.adabiatzaban[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.