۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
گروه علوم اجتماعی

   

دکترمنصوره اعظم آزادهرشته تحصیلی :جامعه شناسی
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692760
    شماره تلفن داخلی :2760

آدرس پست الکترونیکی : m.azadeh@alzahra.ac.ir          
  


                  وب سایت شخصی


 

   

دکترسوسن باستانی


رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692376
    شماره تلفن داخلی :2376

آدرس پست الکترونیکی :sbastani@alzahra.ac.ir

                وب سایت شخصی


   

دکترقنبرعلی رجبلورشته تحصیلی : علوم اجتماعی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692752
    شماره تلفن داخلی :2752

آدرس پست الکترونیکی : rajabloo@alzahra.ac.ir

               وب سایت شخصی


   

دکترخدیجه سفیری
مدیرگروه


رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692400
    شماره تلفن داخلی :2400

آدرس پست الکترونیکی :kh.safiri@alzahra.ac.irوب سایت شخصی           

دکترمحمد تقی شیخی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی :استاد
شماره تلفن مستقیم: 85692386
    شماره تلفن داخلی:2386

آدرس پست الکترونیک:mtshykhi@alzahra.ac.ir


             وب سایت شخصی   

دکترمریم قاضی نژاد

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85693030
    شماره تلفن داخلی: 3030
آدرس پست الکترونیک:m.ghazinejad@alzahra.ac.ir

                وب سایت شخصی


   

دکترافسانه کمالی


رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692400
    شماره تلفن داخلی:2400
آدرس پست الکترونیک:a.kamali@alzahra.ac.ir

                    وب سایت شخصی

 
   

دکتر مرضیه موسوی خامنه

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692376
    شماره تلفن داخلی:2376
آدرس پست الکترونیک: m.mousavi@alzahra.ac.ir

                    وب سایت شخصی
 
   

دکترسید یعقوب موسوی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

شماره تلفن مستقیم:85692751
    شماره تلفن داخلی:2751
آدرس پست الکترونیک
:y.mousavi91@alzahra.ac.ir

                  وب سایت شخصی


   

دکترشراره مهدی زاده

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692391
    شماره تلفن داخلی:2391
آدرس پست الکترونیک:sh.mehdizadeh@alzahra.ac.ir

           وب سایت شخصی

 
       

دکترمهسا لاریجانی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692758
شماره تلفن داخلی:2758
آدرس پست الکترونیک:m.larijani@alzahra.ac.ir

وب سایت شخصی
 

 

  


 

 تاریخ به روز رسانی:
1397/10/24
تعداد بازدید:
1078
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.