۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن
گروه مطالعات

   

                دکتر سوسن باستانی
                              


رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692376
    شماره تلفن داخلی: 2376
آدرس پست الکترونیک :sbastani@alzahra.ac.ir 

                    وب سایت شخصی

دکتر افسانه توسلیرشته تحصیلی :جامعه شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :88058491
    شماره تلفن داخلی :2417-2418

آدرس پست الکترونیکی : afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir
 

                     
وب سایت شخصی


 

   

دکتر فریبا سیدان
مدیر گروه

 


رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم :85692768
    شماره تلفن داخلی :2768

آدرس پست الکترونیکی :f.seyedan@alzahra.ac.ir

                   وب سایت شخصی


   

             دکتر الهام شریعتی


رشته تحصیلی : فقه و حقوق
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692403
    شماره تلفن داخلی :2403

آدرس پست الکترونیکی : e.shariati@alzahra.ac.ir

                   وب سایت شخصی   

دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی


رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692768
    شماره تلفن داخلی :2768

آدرس پست الکترونیکی :m.shkazemi@alzahra.ac.ir


                وب سایت شخصی   

                دکتر زهرا میرحسینی


رشته تحصیلی : 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :
    شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی : z.mirhosseini@alzahra.ac.ir
            وب سایت شخصی


 
   

                        دکترمحسن بدره


رشته تحصیلی : مطالعات زنان
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم :2401
    شماره تلفن داخلی :85692401

آدرس پست الکترونیکی : m.badreh@alzahra.ac.ir

               وب سایت شخصی

 


   


 
   


 
   

 

  


 


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/15
تعداد بازدید:
1322
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.