با همکاری دفتر روابط بین الملل دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشکده الهیات
1397/03/01
انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری دانشگاه الزهرا
1397/02/30
از بازدید موزه ملی
1397/02/29
دانشکده الهیات
1397/02/26
توجه!
مجموعه تصاویر
تصاوير 1396
1396/07/22
 • بازنشستگي خانم ربيعيبازنشستگي خانم ربيعي
  بازنشستگي خانم ربيعي
 • نشست ذهن معنوينشست ذهن معنوي
  نشست ذهن معنوي
 • جلسه كميته عملياتيجلسه كميته عملياتي
  جلسه كميته عملياتي
 • تقدير از خانم مردانيتقدير از خانم مرداني
  تقدير از خانم مرداني
 • هفته پژوهشهفته پژوهش
  هفته پژوهش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.