۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد
گروه علوم قرآن و حدیث
1397/04/28
به همراهی دکتر ابراهیم محمد المصری
1397/04/05
انجمن علمی دانشجویی مدیریت آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهراء(س) با همکاری گروه معارف برگزار می کند
1397/03/28
(معارف اسلامی و فارسی عمومی)
1397/03/27
گروه معارف اسلامی
1397/03/27
توجه!
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
مجموعه تصاویر
تصاوير 1396
1396/07/22
 • بازنشستگي خانم ربيعيبازنشستگي خانم ربيعي
  بازنشستگي خانم ربيعي
 • نشست ذهن معنوينشست ذهن معنوي
  نشست ذهن معنوي
 • جلسه كميته عملياتيجلسه كميته عملياتي
  جلسه كميته عملياتي
 • تقدير از خانم مردانيتقدير از خانم مرداني
  تقدير از خانم مرداني
 • هفته پژوهشهفته پژوهش
  هفته پژوهش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دانشكده الهيات كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.