*** آمار عملکرد دانشگاه در سیستم مکاتبات   ***


سیستم اتوماسیون اداری

امروزه ارتباطات و مكاتبات اداري، کاملاً متحول شده و ديگر فرآيند هاي كند و زمان بر سنتی قابل پذیرش نيست.

در ایران نیز، بیش از یک دهه است که تحلیلگران و طراحان سیستم های اداری، با تهیه و بهینه سازی سیستم های اتوماسیون اداری، برای مکانیزه نمودن گردش مکاتبات تلاش می کنند. چنانکه سیستم  اتوماسیون اداری، فرآیندهای تولید و گردش نامه (ارسال، دریافت، ثبت، ارجاع و ...) را مستقل از زمان و مكان پشتیبانی می کند، به جریان کار سرعت می بخشد، با جمع آوری اطلاعات از مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آن ها، بستر مناسبی برای پاسخگویی به موقع فراهم می سازد و استقرار  آن، يكي از گام هاي اساسی در راستای تحقق دولت الكترونيك محسوب می گردد.


اهداف
پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در دانشگاه الزهراء(س)


-         
يکپارچه سازي علميات گردش نامه ها
-
       سامان دهی و بهینه سازی گردش مکاتبات سازمان
-         
ایجاد روش های صحیح و استاندارد گردش کارها
-         
به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی و حذف روالهای کند و زمانبر سنتی
-    
امکان کنترل گردش نامه و بررسي موقعيت نامه در هر زمان
-     امکان پيگيري نامه هاي ارجاع داده شده و يافتن نقاط گلوگاه گردش
نامه که
      موجب توقف احتمالي نامه شده است.

-         
تسهیل و تسریع در مکاتبات بین سازمانی
-     پشتیبانی بايگاني الکترونيکي،کارتابل الکترونیکی و بهره گیری از امضای دیجیتال
-         
ایجاد بستر مناسب برای استقرار سیستم های یکپارچه
-         
تامین شاخص های مناسب و دقیق برای ارزیابی کمی و کیفی کارکنان
-      افزایش بهره وری سازمان
-         
افزایش سرعت و دقت در پاسخ گویی به مراجعین و تکریم ارباب رجوع
-         
عدم نیاز به پیگیری حضوری نامه ها و در نتیجه افزایش رضایت مندی ارباب رجوع

 

 

اخبار  

آموزش اتوماسیون

دستورالعمل ها

فرم ها

رابطین  اتوماسیون  

گزارشات

تماس با ما

دانشگاه الزهراء(س)

 

1389،ايران ،تهران ، دانشگاه الزهراء