۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand استعداد درخشاناستعداد درخشان
Expand امار و اطلاعات آموزشیامار و اطلاعات آموزشی
Expand برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
تحصیلات تکمیلی
Expand آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
Expand هیات ممیزههیات ممیزه
Expand امور آموزشیامور آموزشی
معرفی
Collapse منو اصليمنو اصلي
معرفی
امور آموزشی
تحصیلات تکمیلی
Collapse استعداد درخشاناستعداد درخشان
معرفی
مدیران و کارکنان
آیین نامه ها و مصوبات
فرم ها
سوالات متداول
تماس با ما
Collapse برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
مدیریت
شرح وظایف
ساختار واحدها و معرفی افراد
چشم انداز و ماموریت
برنامه راهبردی و عملیاتی
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد برنامه ریزی درسی</span>واحد برنامه ریزی درسی
شرح وظایف
شوراها
فرم ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
راهنمای واژگان
سر فصل دروس
عناوین رشته ها
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور هیات علمی 	</span>واحد امور هیات علمی
شرح وظایف
شوراها
فرم ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ارزشیابی و آموزشی</span>واحد ارزشیابی و آموزشی
شرح وظایف
فرم ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد دانش افزایی</span>واحد دانش افزایی
شرح وظایف
شوراها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
تقویم دوره ها وکارگاهای آموزشی سال جاری
پرسش های متداول
Collapse آمار و اطلاعات آموزشیآمار و اطلاعات آموزشی
مدیر و کارکنان
اهداف و وظایف
شهریه
هزینه آموزش رایگان
معرفی
تقویم فعالیت ها
گزارش عملکرد
معرفی مدیر برنامه ریزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
آئین نامه ها و دستورالعمل های برنامه ریزی درسی
آئین نامه ها و دستورالعمل های امور هیات علمی
آئین نامه ها و دستورالعمل های ارزشیابی آموزشی
آئین نامه ها و دستورالعمل های واحد دانش
راهنمای استفاده از زیرسامانه ترفیع
سوالات متداول
تماس با ما
Collapse آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
معرفی
کارکنان
اطلاعیه ها و اخبار
شرح وظایف
فرم ها
آیین نامه ها
سوالات متداول
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته منتخب</span>کمیته منتخب
کمیته منتخب اموزش های آزاد
کمیته منتخب اموزش های مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف و چشم انداز ها</span>اهداف و چشم انداز ها
چشم انداز و ماموریت
اهداف اموزش های آزاد
اهداف اموزش مجازی
دوره های فرابرنامه ای مرکز آموزش های آزاد و مجازی
گزارشات مدیریتی
آمار ثبت نام
شهریه
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی
آئین نامه ارتقا مرتبه در دست اجرا
بخش نامه های هیات ممیزه
اعضای هیات ممیزه دانشگاه
تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
فهرست نشریات نامعتبر
Collapse تحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشانتحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشان
شرح وظایف
فرم ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse تحصیلات تکمیلی- آموزشیتحصیلات تکمیلی- آموزشی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها </span>آیین نامه ها
آیین نامه فرصت مطالعاتی
راهنمای فرصت مطالعاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه های کارشناسی ارشد</span>آیین نامه های کارشناسی ارشد
کلیه ایین نامه ها
دستور العمل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه های دکتری</span>آیین نامه های دکتری
کلیه ایین نامه ها
دستور العمل
آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به داخل
آیین نامه قهرمانان ورزشی
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
دکتری
کارشناسی ارشد
فرصت مطالعاتی
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درخواست ایجاد رشته-گرایش</span>درخواست ایجاد رشته-گرایش
آیین نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کاربرگ ها ی ایجاد رشته _ گرایش
سوالات متداول
تماس
رشته های تحصیلات تکمیلی
Collapse تحصیلات تکمیلی- دانش آموختگانتحصیلات تکمیلی- دانش آموختگان
شرح وظایف
فرم ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی-آموزشیامور آموزشی-آموزشی
شرح وظایف
آیین نامه ها
فرم ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی- دانش آموختگانامور آموزشی- دانش آموختگان
شرح وظایف
فرم ها
آیین نامه ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماسدانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.