۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
برنامه دفاعیه ها
برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس 
نام و نام خانوادگی دانشجو اساتید راهنما زمان و مکان دفاعیه
خانم مروارید برزگر
کارشناسی ارشد
 سرکارخانم دکترفربود(استادراهنما)،آقای دکترانوشه( مشاور)، آقای دکترافهمی( استاد داورخارجی)
، خانم دکتر داوری (استاد داور و ناظر)
 زمان: 21/11/97 ساعت 12-10
مکان :تئوری10
 خانم محیابهشتی
کارشناسی ارشد 
 سرکار خانم دکترطالب پوروآقای دکترحکمتی (استاد راهنما)
، جناب آقای دکترباقرزاده(استادمشاور )، آقای دکترافهمی ( داورخارجی)
و خانم دکتر مونسی(استاد داور و ناظر)
 زمان: 17 /1 1/97 ساعت 12-10
مکان: پژوهشکده هنر
 خانم منی الغبره
کارشناسی ارشد
  خانم دکترفربود و خانم دکتر مونسی (استاد راهنما)، آقای دکترمهندس پور
( استاد داورخارجی) ، خانم دکتر طالب پور (استاد داور و ناظر)
 زمان:16 /11/97 ساعت 12-10
مکان :سمینار
 خانم زهره جعفری
کارشناسی ارشد 
 سرکار خانم دکترطالب پور(استاد راهنما)، سرکار خانم مونسی( استاد مشاور)
، آقای دکتر کشاورز (داورخارجی) ، خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)
 زمان:16/11 /97 ساعت 17-15
مکان : پژوهشکده هنر
 خانم زینب غفاری توران
کارشناسی¬ارشد
 سرکار خانم دکترطالب پور(استاد راهنما)، سرکار خانم غزالی( استاد مشاور)،
آقای دکترافهمی( استاد داورخارجی) ، خانم دکتر مونسی (استاد داور و ناظر)
 زمان: 17 /11/97 ساعت 10-8
مکان :پژوهشکده هنر

 خانم مناحاجی شمس علی
کارشناسی¬ارشد
 
 سرکارخانم دکترفرینازفربودوآقای دکترعلی اصغرکیا( استادراهنما)
آقای دکترکشاورزافشار( استاد داورخارجی) و خانم دکتر طالب پو
ر (استاد داور و ناظر)
 زمان: 06/11/97ساعت 15-13
مکان: آمفی تئاتر
 خانم آلاء بصل
کارشناسی ارشد
 استاد ارجمند سرکار خانم دکترطالب پور(استاد راهنما)
، سرکار خانم دکترمونسی سرخه(استاد راهنما)،
سرکار خانم غزالی( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر خطایی
( استاد داور) و خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)
 زمان: 29/10/97 ساعت 12-10
مکان: آمفی تئاتر
 خانم بهاره بابایی
کارشناسی ارشد
 استاد ارجمند سرکار خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)
، سرکار خانم محدث( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر مقبلی
( استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد(استاد داور و ناظر)
 زمان: 06/11/97 ساعت 8-10
مکان: سایت کامپیوتر
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/19
تعداد بازدید:
1264
گروه طراحی پارچه و لباس
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.