۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


کد درس  عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
159 ریاضیات کاربردی                    اختیاری-نظری
Applied mathematics
131 ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی
الزامی-نظری/عملی  
Buildings and equipment’s of library and information
120  مدیریت مجموعه سازی الزامی-نظری/عملی  Collection development management
126  سازماندهی رایانه‌ای منابع  الزامی-نظری/عملی  Computerized information organization 
146  کارگاه رایانه  الزامی-عملی  Computing workshop 
 106 ساختمان داده   پایه-الزامی Data structure 
 130 پایگاه داده  الزامی-نظری/عملی  database 
 136 طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه‌های و مراکز اطلاع رسانی   الزامی-نظری/عملی Designing and management of libraries and information centers 
طراحی کتابخانه‌های دیجیتالی   الزامی-نظری/عملی Designing of digital libraries 
 127 مرجع شناسی عمومی   الزامی-نظری/عملی General reference works 
 108 تاریخ علم  پایه-نظری  History of science 
 160 اطلاعات و دانش برای توسعه  اختیاری-نظری  Information and knowledge for developments 
151  جریان اطلاعات در سازمان‌ها  اختیاری-عملی  Information flow in organizations 
134  آموزش سواد اطلاعاتی  الزامی-نظری/عملی  Information literacy teaching 
121  سازماندهی مواد1  الزامی-نظری/عملی  Information organization1 
122  سازماندهی مواد2  الزامی-نظری/عملی     Information organization2
123  سازماندهی مواد3  الزامی-نظری/عملی  Information organization3  
 135  بازاریابی خدمات اطلاعاتی الزامی-نظری  Information services marketing 
 148 کاراموزی1  الزامی-عملی  internship1 
149  کاراموزی2  الزامی-عملی  internship2 
113   مبانی آرشیو پایه-نظری  Introduction to archives 
112  مبانی ارتباط شناسی  پایه-نظری  Introduction to communication 
118  آشنایی با مدیریت دانش   پایه-نظری Introduction to knowledge management 
117   مقدمات پردازش زبان طبیعی پایه-نظری/عملی  Introduction to natural language processing 
115   مبانی شبکه و سخت افزار  پایه-نظری/عملی Introduction to network and hardware 
111  آشنایی با مطبوعات و رسانه‌ها   پایه-نظری/عملی Introduction to press and mass media 
 119  آشنایی با علم سنجی  پایه-نظری Introduction to Scientometrics 
116   مبانی نرم افزار و سیستم عامل پایه-نظری/عملی  Introduction to software and operating system 
102  روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   پایه-نظری/عملی Introduction research methods in knowledge and information science 
103  آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی  پایه-نظری/عملی  Introduction statistics in knowledge and information science 
161   مرجع شناسی علوم اسلامی اختیاری-نظری/عملی  Islamic reference works 
139   مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعات  الزامی-نظری Library and information centers management 
 133  مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان الزامی-نظری/عملی  Library material and services for children and young adults 
152   مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد اختیاری-نظری/عملی  Library material for semi-illiterate adults 
 145  سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مقدماتی) الزامی--نظری  Management information systems 
 153 نسخه‌های خطی و اثار کمیاب   اختیاری-نظری  Manuscripts and rare books
132  روش‌های و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی   الزامی-نظری/عملی Methods and techniques of indexing and abstracting 
138   سیستم های چند رسانه‌ای  پایه-نظری/عملی Multimedia systems 
137 خدمات فرانهادی کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی   الزامی-نظری/عملی Out search services of library and information centers 
 125 اصول طراحی نرم افزار‌های کتابخانه   الزامی-نظری/عملی Principles of library software design 
 129  اصول خدمات مرجع  الزامی-نظری Principles of reference services 
 147 صنعت چاپ و نشر   الزامی- نظری  Printing and publishing industry
 109 مبانی اخلاق حرفه‌ای  پایه-نظری   Professional ethics
142  زبان برنامه نویسی1  الزامی-نظری/عملی  Programming language1 
143  زبان برنامه نویسی 2  الزامی-نظری/عملی   Programming   language 2
155  کتابخانه‌های عمومی و توسعه فرهنگی   اختیاری-نظری Public libraries and cultural development  
157  کتابخانه‌های آموزشگاهی و توسعه یادگیری   اختیاری-نظری  School libraries and learning development
110   آیین نگارش و ویراستاری علمی پایه-نظری/عملی  Scientific writing and editing 
 144  مدیریت نشریات ادواری  الزامی-نظری/عملی
Serials management in libraries 
150  خدمات اطلاعات اجتماعی   اختیاری-نظری Social- information services 
107   روانشناسی اجتماعی  پایه-نظری Social psychology 
154   جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه  اختیاری-نظری Sociology of reading and leisure time 
 140  نمایه‌های تخصصی الکترونیکی  الزامی-نظری/عملی Special electronic indexes 
158  کتابخانه‌های تخصصی و توسعه سازمانی   اختیاری-نظری Special libraries and organizational development 
 128  مرجع شناسی تخصصی  الزامی -نظری/عملی Special reference works 
 104 متون تخصصی انگلیسی1   پایه-نظری Special text in english1 
105   متون تخصصی انگلیسی2  پایه-نظری Special text in english2 
156  متون تخصصی انگلیسی3   اختیاری-نظری Special text in english3 
124  فناوری‌های وب   الزامی-نظری/عملی Web technologies 
114  واژه پردازی فارسی و لاتین   پایه-عملی  Word processing

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
داده کاوی
اختیاری-نظری/عملی
Data mining
معماری پایگاه‌های اطلاعاتی
الزامی-نظری/عملی
Database architecture
اقتصاد اطلاعات
اختیاری-نظری
Economics of information 
ارزشیابی نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی   الزامی-نظری/عملی Evaluation of information systems and services 
 بازاریابی اطلاعات  اختیاری-نظری Information marketing 
 روش‌های بازنمایی اطلاعات  الزامی-نظری/عملی Information representation 
 ذخیره و بازیابی اطلاعات الزامی-نظری/عملی  Information storage and retrieval 
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی   پایه-نظری  Knowledge and information science fundamentals
کتابخانه‌ها و جامعه اطلاعاتی  پایه-نظری   Libraries and information society
 نظام‌های اطلاعات مدیریت  الزامی-نظری/عملی Management information systems 
 مدریت منابع اطلاعاتی اختیاری-نظری/عملی  Management information sources 
 مدریت دانش سازمانی  الزامی-نظری  Organizational knowledge management
مدریت اسناد(سازماندهی اسناد)   اختیاری-نظری/عملی Record management 
روش‌های تحقیق   پایه-نظری   Research methods
 سمینار تحقیق  پایه-عملی    Research seminar
خدمات اطلاعاتی تخصصی   اختیاری-نظری/عملی Specialized information services 
 آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی پایه-نظری  Statics in knowledge and information science 

کد درس  عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
5 بازنمایی اسناد و تدوین اصلاحنامه‌های آرشیوی
الزامی-عملی/نظری
Archival representation and thesaurus construction
4 آرشیو و جامعه
الزامی-نظری
Archives and society 
15 سیر تحول تشکیلات اداری و گردش مکانیک در ایران
 اختیاری-نظری Development and correspondence circulation in Iran 
 3 سند شناسی و سندخوانی  الزامی-نظری/عملی  Diplomatics and record reading
11  کارورزی
الزامی-عملی  Internship 
 تاریخ معاصر ایران  Iran`s contemporary history
 12 قوانین و مقررات آرشیوی   اختیاری-نظری Legislations and regulations of archives 
 13 تاریخ شفاهی  اختیاری-نظری   Oral-history
 6  حفاظت و مرمت مواد آرشیوی  الزامی-نظری/عملی  Preservation-and-conservation-of-archival-materials
ارزشیابی اسناد  الزامی-نظری  Records appraisal 
 9  تنظیم و توصیف اسناد  الزامی-نظری/عملی Records arrangement and description 
مدیریت و اداره امور ارشیوی  Records management and archives administration 
روش تحقیق در مطالعات ارشیوی  الزامی-نظری  Research methods in archival studies 
10  سمینار تحقیق   الزامی-نظری  Research seminar
14   آرشیو سازی وب اختیاری-نظری/عملی   Web archiving

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
سیبرنتیک و ارتباطات
 پایه-نظری Cybernetics and communication
ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات
 اختیاری-نظری/عملی Evaluation of information retrieval systems
مدیریت اطلاعات و دانش اینده نگر  اختیاری-نظری/عملی  Futuristic knowledge and information management 
معماری اطلاعات   الزامی-نظری/عملی Information architecture 
 رفتارهای اطلاعات یابی اختیاری-نظری  Information seeking behaviors 
 اقتصاد اطلاعات و دانش اختیاری-نظری  Knowledge and information economics 
 ممیزی و سازماندهی دانش  الزامی-نظری/عملی  Knowledge audit and organization
 کسب و استخراج دانش الزامی-نظری/عملی  Knowledge capture and extraction 
نظام‌های و فناوری‌های مدیریت دانش   اختیاری-نظری Knowledge management systems and technologies 
 ترسیم نقشه دانش الزامی-نظری/عملی  Knowledge mapping 
 راهبردهای دانش الزامی-نظری/عملی  Knowledge strategies 
پردازش زبان طبیعی  الزامی-نظری/عملی  Natural language processing 
فلسفه علم  اختیاری-نظری  Philosophy of science 
طبقه بندی و توسعه علوم   پایه-نظری Science classification and development 
وب معنایی و هستی شناسی   الزامی-نظری/عملی Semantic web and ontology 
سمینار مسائل ویژه در علم اطلاعات و دانش   اختیاری-عملی Special topics in knowledge and information science 
 تحلیل متن و دانش کاوی  الزامی-نظری/عملی Text analysis and knowledge mining 
 نظریه‌های اطلاعات و دانش  پایه-نظری Theories of information and knowledge 

تاریخ به روز رسانی:
1401/11/03
تعداد بازدید:
3401
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.