منتخبین بیست و یکمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

ارسال شده در تاریخ 1399/09/27
ساعت 09:46
منتخبین بیست و یکمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری


منتخبین براساس امتیاز در سامانه گلستان

منتخبین محترم دانشکده ادبیات
1- جناب اقای دکتر سید عبدالحمید میرحسینی عالی زمینی/ عضو محترم هیأت علمی گروه زیان انگلیسی
2- سرکار خانم فریده حق بین/ عضو محترم هیأت علمی گروه زبان شناسی همگانی
3- سرکار خانم دکتر زینب صادقی سهل آباد / عضو محترم هیأت علمی گروه زبان روسی
4- سرکار خانم دکتر مریم حسینی / عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
5- سرکار خانم دکتر ماندانا نوربخش / عضو محترم هیأت علمی گروه زبان شناسی همگانی
6- سرکار خانم دکتر رقیه رستم پور / عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب
7- سرکار خانم دکتر شراره چاوشیان / عضو محترم هیأت علمی گروه مترجمی زبان فرانسه
 
منتخبین محترم دانشکده الهیات
8- سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده / عضو محترم هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
 
منتخب محترم پژوهشکده زنان
9- سرکار خانم دکتر سیده فاطمه موسوی / عضو محترم هیأت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی در پژوهشکده زنان
 
منتخبین محترم دانشکده علوم اجتماعی و قتصاد
10- سرکار خانم دکتر سوسن باستانی / عضو محترم هیأت علمی گروه علوم اجتماعی
11- جناب اقای دکتر ابوالفضل شاه ابادی / عضو محترم هیأت علمی گروه اقتصاد
12- سرکار خانم دکتر آمنه خدیور / عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت
13- جناب آقای دکتر سلیمانی امیری / عضو محترم هیأت علمی گروه حسابداری
14- سرکار خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری / عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت
15- سرکار خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی / عضو محترم هیأت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده
 
منتخبین محترم دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
16- سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان / عضو محترم هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
17- سرکار خانم دکتر زهره خسروی / عضو محترم هیأت علمی گروه روانشناسی
18- جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی / عضو محترم هیأت علمی گروه کتابداری
19- سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی / عضو محترم هیأت علمی گروه روانشناسی تربیتی

منتخبین محترم دانشکده علوم ریاضی
20- جناب آقای دکتر یدالله اردوخانی / عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی
21- سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه / عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی
 
منتخبین محترم دانشکده علوم زیستی
22- سرکار خانم دکتر پریچهر حناچی / عضو محترم هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی
23- سرکار خانم دکتر پریسا محمدی / عضو محترم هیأت علمی گروه میکروبیولوژی
24- جناب آقای دکتر محمدرضا صعودی / عضو محترم هیأت علمی گروه میکروبیولوژی
25- سرکار خانم دکتر مهوش سیفعلی / عضو محترم هیأت علمی گروه علوم گیاهی
 
منتخبین محترم دانشکده علوم ورزشی
26- سرکار خانم دکتر پروانه شمسی پور / عضو محترم هیأت علمی گروه رفتارحرکتی
27- و سرکار خانم دکتر پروانه نظرعلی / عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی
 
منتخبین محترم در دانشکده فیزیک شیمی
28- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
29- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
30- سرکار خانم دکتر نرگس انصاری / عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک
31- سرکار خانم دکتر خدیجه قنبری / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
32- جناب آقای دکتر امیرعلی مسعودی / عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک
33- سرکار خانم دکتر فاطمه رفیعی کرکوندی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
 
منتخبین محترم دانشکده فنی و مهندسی
34- جناب آقای دکتر محمدرضا کیوان پور / عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
35- جناب آقای دکتر جعفر باقری نژاد / عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
36- جناب آقای دکتر پرویز فتاحی / عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
 
منتخبین محترم دانشکده هنر
37- جناب آقای دکتر دادور / عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهش هنر
38- سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی / عضو محترم هیأت علمی گروه نقاشی
39- سرکار خانم دکتر فریده طالب پور / عضو محترم هیأت علمی طراحی لباس
40- سرکار خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی / عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهش هنر
 
سایر منتخبین دارای فعالیت های خاص
عضو هیأت علمی دارای بیشترین citation
41- جناب آقا ی دکتر مجید ممهد هروی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی

اعضای هیات علمی 1درصد پراستناد بر اساس گزارش ESI
42- جناب آقا ی دکتر مجید ممهد هروی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
43- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی / عضو هیات علمی محترم گروه شیمی

عضو محترم هیأت علمی دارای پراستناد
44- جناب آقا ی دکتر یداله اردوخانی / عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی

اعضای هیأت علمی دارای مقالات نمایه شده در JCR با درجه Q1 و Q2
در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی:
45- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
46- جناب آقا یدکتر یداله اردوخانی / عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی
47- جناب آقای دکتر محمد خرمی / عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک
48- جناب اقای دکتر محمدرضا کیوان پور / عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
49- سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی بویاغچی / عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
50- سرکار خانم دکتر پریسا محمدی / عضو محترم هیأت علمی گروه میکروبیولوژی
در حوزه علوم انسانی:
51- جناب آقای دکتر میرحسینی عالی زمینی / عضو محترم هیأت علمی گروه زیان انگلیسی
52- سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان / عضو محترم هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی

اعضای هیأت علمی دارای مقالات چاپ مشترک بین المللی
53- جناب آقای دکتر یداله اردوخانی / عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی
54- جناب اقای دکتر مجید ممهد هروی / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
 
عضو هیأت علمی دارای کتاب تألیف شده بین المللی
55- جناب اقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی

اعطای جایزه کتاب سال
برای اولین بار
کتب شایسته تقدیر
56- سرکار خانم دکتر فریده طالب پور بابت تالیف کتاب شایسته تقدیر " پارچه و پارچه بافی در تمدن اسلامی"
57- جناب آقای دکتر حمید کردبچه بابت ترجمه کتاب شایسته تقدیر "بازارها و نهادهای مالی"
58- سرکار خانم دکتر حسین زاده شهری بابت ترجمه کتاب شایسته تقدیر "بازاریابی استراتژیک: برنامه بازارمحور شرکت و بازار کار"
59- سرکار خانم دکتر نگین مفتونی برای ترجمه کتاب شایسته تقدیر "به دنبال اخلاق در نانو"

پیشکسوتان عرصه آموزش و پژوهش
در حوزه علوم انسانی
60- سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده، پیشکسوت گروه مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
در حوزه علوم پایه و فنی
61- سرکار خانم دکتر ناهید ملکی جیرسرایی پیشکسوت گروه فیزیک از دانشکده فیزیک شیمی
 
اعضای هیأت علمی به عنوان پژوهشگر جوان
در میان اعضای محترم هیأت علمی پیمانی دارای حداکثر 5 سال سابقه:
62- جناب آقای دکتر علی محمدی / عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم زیستی
63- جناب آقای عباس عبداللهی / عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

منتخبین در میان محققین پسا دکتری
درحوزه علوم پایه
64- سرکار خانم دکتر هانیه دهستانی تحت سرپرستی جناب آقای دکتر اردوخانی
ایشان دارای یک مقاله پراستناد هستند.
در حوزه علوم انسانی
65- سرکار خانم دکتر هدی زابلی نژاد تحت سرپرستی سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی
 
عضو هیأت علمی فناور برتر
66- سرکار خانم دکتر دکتر سوسن باستانی / عضو محترم هیأت علمی گروه علوم اجتماعی
عنوان طرح :" بررسی اجتماعی توسعه اینترنت ایران" کارفرما : سازمان فناوری اطلاعات ایران

اعضای هیأت علمی دارای طرح های پژوهشی تقاضا محور خاتمه-یافته
درحوزه علوم پایه و فنی مهندسی
67- جناب آقای دکتر مرتضی شیری / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
در حوزه علوم انسانی
68- سرکار خانم دکتر فریبا سیدان / عضو محترم هیأت علمی گروه مطالعات زنان و خانواد

اعضای هیأت علمی دارای شرکت دانش بنیان فعال
69- جناب آقای دکتر حمید کردبچه / عضو محترم هیأت علمی گروه اقتصاد

عضو هیأت علمی ارائه دهنده خدمات پژوهشی به سازمان های برون دانشگاهی
70- سرکار خانم دکتر زهرا طالب پور / عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی

منتخبین رساله ها و پایان نامه های کاربردی و تقاضا محور
71- سرکار خانم مهسا حیدری، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد از دانشکده فیزیک-شیمی، تحت سرپرستی سرکار خانم دکتر زهرا طالب پور
72- سرکار خانم نگین فرامرزی فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد از دانشکده هنر، تحت سرپرستی سرکار خانم فریناز فربود
73- سرکار خانم فرزانه ترابی گودرزی که دوره کارشناسی ارشد خود را تحت سرپرستی جناب آقای دکتر حمید کردبچه در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد به اتمام رسانده اند.

مسئولیت های اجتماعی در در رابطه با بیماری کرونا(کووید19)
فعالیت های اعضای هیات علمی در 3 بخش طرح ارتباط با جامعه و صنعت، ارائه مقاله و فعالیت های متنوع در رابطه با کووید-19 مورد تقدیر قرار گرفت.
 
بخش ارتباط با صنعت و جامعه
74- جناب آقای دکتر عزت اله شفیع خانی از دانشکده فیزیک شیمی
بایت طرح پژوهشی عنوان طرح: سامانه خالص سازی هوا در از بین بردن باکتری ها، ویروس ها و میکروب های محیطی کارفرمای این طرح پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری می باشد.
 
بخش ارائه مقاله
75- سرکار خانم دکتر ماندانا نوربخش از دانشکده ادبیات بابت انتشار مقاله در مجله با نمایه JCR و رتبه Q1
76- سرکار خانم دکتر مریم مختاری دینان از دانشکده علوم ورزشی بابت انتشار مقاله در نشریه با نمایه JCR و رتبه Q1و همچنین چاپ مقاله در نشریه با نمایه JCR و رتبه Q2
77- دکتر سیده فاطمه موسوی از پژوهشکده با چاپ مقاله در نشریه با نمایه JCR دارای رتبه Q2
 
بخش فعالیت های متنوع در رابطه با ویروس کووید 19
78- از دانشکده علوم زیستی سرکار خانم دکتر ضرابی که علاوه بر فعالیت های متنوع دارای مقاله نیز می باشند
مقاله ایشان در نشریه با نمایه Scopus و رتبه Q2 به چاپ رسیده است.
79- عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، سرکار خانم دکتر زهرا میرحسینی بابت شرکت در وبینارها، جهت دهی پایان نامه ها، انجام تحقیقات و پژوهش ها و سایر فعالیت ها
80- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی: دکتر خدابخش جهت دهی پایان نامه ها، انجام تحقیقات و پژوهش ها و سایر فعالیت ها
 
علاوه بر فعالیت های اعضای هیات علمی، انجمن های علمی و سایر حوزه ها نیز در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی مورد تقدیر هستند که عبارتند از:
81- دبیر محترم انجمن علمی دانشجویی حقوق : سرکار خانم زهرا طاهرخانی
82- دبیر محترم انجمن علمی دانشجوئی میکروبیولوژی سرکار خانم منا سادات ابن التراب
83- رئیس محترم پژوهشکده زنان سرکار خانم دکتر دکتر بتول مشکین فام بابت برگزاری وبینار بین المللی با عنوان بحران کرونا و تبعات آن در خشونت و طلاق
84- جناب آقای دکتر علی رحمانی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بابت ارائه خدمات گوناگون و ایجاد سامانه ارزیابی کووید 19 و تهیه ماژول آن

اعضای محترم دارای واحد فناور فعال در مرکز رشد دانشگاه
85- جناب اقای ایمان وزیریان مدیر عامل محترم واحد "مانترا مبنای سلامت"
86- جناب آقای دکتر صادق کریمی مدیر عامل محترم واحد" فناوران قوای محرکه آداد"
87- جناب آقای دکتر مهدی خانی - مدیر عامل محترم از واحد " ویرا روش پایا"

فعالان در حوزه نوآوری و کارآفرینی
88- تیم ببینم/ فاطمه نجفی، سکینه جنتی، سینا خلیلی/ فروشگاه آنلاین مانتو
89- تیم شایاژن/ اسکارلت بابیان، مرضیه پرتوزاده، آرزو انجم روز/ خدمات پژوهشی در حوزه زیست شناسی مولکولی و بیوانفورماتیک
90- صندوقچه/ الهام سهروردی، نیلوفرمقدمی، علی نقی زاده/ فروشگاه اینترنتی صنایع دستی و کالاهای ایرانی

مجلات علمی دارای وضعیت انتشار مطلوب
91- سرکار خانم فریده حق بین سردبیر محترم نشریه زبان پژوهی، این نشریه موفق شد در چرخه رتبه بندی وزارت علوم رتبۀ الف کسب کند وهمچنین در پایگاه تخصصیMLA نمایه شود.
 
نشریات دیگر که موفق به کسب رتبه الف در چرخه ارزشیابی وزارت عتف شده اند:
92- جناب آقای دکتر علی رحمانی سردبیر محترم نشریه پژوهش تجربی حسابداری
93- سرکار خانم دکتر دکتر فتحیه فتاحی زاده سر دبیر محترم نشریه تحقیات علوم قرآن و حدیث
94- سرکار خانم دکتر خدیجه سفیری، سردبیر محترم نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
 
نشریه برگزیده که موفق به ارتقاء رتبه در چرخه ارزشیابی شده است:
95- سرکار خانم دکتر فاطمه شهشهانی سردبیر محترم نشریه مجله فیزیک کاربردی ایران
 
نشریه برگزیده نمایه سازی در سامانه DOAJ
سرکار خانم دکتر دکتر عفت السادات افضل طوسی سردبیر محترم نشریه جلوه هنر

فعالین شاخه رویت پذیری در پروژه تراز
96- جناب آقای دکتر نادر آل ابراهیم
97- سرکار خانم دکتر صدیقه ماهانی
98- سرکار خانم راحیل گلفام
99- رکار خانم دکتر اعظم علی اصغری
100- سرکار خانم مریم محمد نژاد
101- سرکار خانم المیرا اسماعیل پور

فعالین در سامانه علم سنجی
102- سرکار خانم دکتر صدیقه صابر ماهانی
103- جناب اقای مهندس احسان درودی
 
فایل منتخبین بیست و یکمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری
 
 

ارسال کننده:
تعداد بازدید:2622
تصاویر مرتبط:


  برچسب ها
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن:
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  تلفن: 982188044040+
  فاکس: 982188035187+
  رایانامه:pr[at]alzahra.ac.ir
  آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی: 1993893973
  logo-samandehi
  کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال برای دانشگاه الزهرا محفوظ است.