۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی سال 99-98
 1  تقویم آموزشی نیمسال اول 
 2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول
 3  تقویم آموزشی نیمسال دوم
 4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم
تقویم آموزشی سال 98-97
 1  تقویم آموزشی نیمسال اول
 2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول
 3  تقویم آموزشی نیمسال دوم
 4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم
تقویم آموزشی سال 97-96
 1  تقویم آموزشی نیمسال اول
 2  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول
 3  تقویم آموزشی نیمسال دوم
 4  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم
تقویم آموزشی سال 96-95
 1  تقویم آموزشی در یک نگاه
 2  تقویم آموزشی نیمسال اول
 3  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول
 4  تقویم آموزشی نیمسال دوم
 5  برنامه زمانبندی خدمات آموزشی دانشکده ها، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم
تقویم آموزشی سال 95-94
 1  تقویم آموزشی نیمسال اول
 2  تقویم آموزشی نیمسال دوم
تقویم آموزشی سال 94-93
 1  تقویم آموزشی نیمسال اول
 2  تقویم آموزشی نیمسال دوم
تقویم آموزشی سال 93-92
 1  تقویم آموزشی نیمسال اول
 2  تقویم آموزشی نیمسال دوم
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/18
تعداد بازدید:
7702
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.