۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

تماس

 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم مریم امینی
    رئیس اداره آموزش
    85692578

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     m.amini@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم طاووس حسینی
    کارشناس مسئول اداره آموزش
    85692556

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     ta.hoseini@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم روناک جمشیدی
    کارشناس اداره آموزش
    85692243

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     r.jamshidi@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم مریم عبدالهی
    کارشناس اداره آموزش
    85692547

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     
 
 
 
 
 
 
 

سرکار خانم گلی قبادی
کارشناس اداره آموزش
85692935

ساختمان مرکزی نیم طبقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اهم وظایف کارشناسان اداره آموزش
خانم امینی
نظارت بر حسن اجرای تغییرات و فرآیندهای اداره آموزش
بررسی و انجام درخواست های شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص
نظارت و هماهنگی در انجام امور ستاد و دانشکده ها
 
 
خانم حسینی
اهم وظایف برای کلیه دانشکده ها:
انجام امور مربوط به کلیه دانشجویان میهمان تکدرس.
انجام امور مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی جایزه
ثبت نمره های کلیه دانشجویان دانشگاه الزهرا که مهمان کامل یا تکدرس در دانشگاهای دیگر هستند.
اهم وظایف برای دانشکده های های  علوم ورزشی و علوم زیستی ،فیزیک:
انجام امور مربوط به انصراف دانشجویان
انجام امور مربوط به تغییر رشته و انتقال و ارسال مدارک
صدور ریز نمره دانشجویان انتقالی، انصراف و دانشجویان شاغل به تحصیل جهت ترجمه
انجام امور مربوط به صدور گواهی معدل دانشجویان 
 
 
خانم عبدالهی
اهم وظایف برای کلیه دانشکده ها:
انجام امور مربوط به کلیه دانشجویان مهمان کامل.
انجام امور مربوط به کلیه دانشجویان پذیرفته شده با معرفی نامه هیات علمی
اهم وظایف برای دانشکده های های ادبیات، الهیات، شیمی:

انجام امور مربوط به تغییر رشته و انتقال و ارسال مدارک
صدور ریز نمره دانشجویان مهمان، انتقالی، انصراف و دانشجویان شاغل به تحصیل جهت ترجمه
انجام امور مربوط به انصراف دانشجویان
انجام امور مربوط به صدور گواهی معدل دانشجویان
 
 
 خانم جمشیدی
اهم وظایف برای کلیه دانشکده ها:
پیگیری امور مربوط به مغایرت اطلاعات پرونده دانشجویان نو ورود.
انجام امور دانشجویان بین الملل.
اهم وظایف برای دانشکده های های فنی و مهندسی ، علوم ریاضی :
انجام امور مربوط به انصراف دانشجویان.
انجام امور مربوط به تغییر رشته و انتقال و ارسال مدارک دانشجویان .
صدور ریز نمره دانشجویان انتقالی، انصراف و دانشجویان شاغل به تحصیل جهت ترجمه
انجام امور مربوط به صدور گواهی معدل
اهم وظایف برای دانشکده های های دانشکده های فنی و مهندسی ،علوم تربیتی، هنر، علوم ریاضی، علوم ورزشی:
انجام امور گواهی رتبه 10درصد برتر
 
 
خانم قبادی
اهم وظایف برای دانشکده های های هنر ، علوم تربیتی و روانشناسی ، علوم اجتماعی:
انجام امور مربوط به انصراف دانشجویان.
انجام امور مربوط به تغییر رشته و انتقال و ارسال مدارک دانشجویان.
صدور ریز نمره دانشجویان انتقالی، انصراف و دانشجویان شاغل به تحصیل جهت ترجمه
انجام امور مربوط به صدور گواهی معدل
 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/27
تعداد بازدید:
34469
امور آموزشی اداره آموزش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.