۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
احتساب سابقه خدمت 
 1 احتساب سابقه هیات امنا و هیات ممیزه وزارت
 
 2 پرسش نامه احتساب سابقه خدمت
 
  3  شرایط احتساب سابقه خدمت
 
 4 مدارک احتساب سابقه خدمت
 
بورس مربیان 
 1 آئین نامه بورس و ماموریت تحصیلی
 
 2 دستورالعمل بورس و ماموریت تحصیلی
 
 3 مدارک لازم جهت استفاده از بورس و ماموریت تحصیلی
 
ترفیع سنواتی
 1 دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه
 
  2  دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه
 
 3 دستور العمل امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی برای ترفیع سالیانه
 
  تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی
 1 دستورالعمل تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه
 
سایر موارد 
 1 دستورالعمل انتخاب استاد نمونه
 
 2 انتقال اعضای هیات علمی
 
 3 آئین نامه ارتقا و استخدامی اعضای هیات علمی
 
 4 بازنشستگی اعضای هیات علمی
 
 5 پایه های تشویقی
 
 6 راهنمای اعضای هیات علمی
 
 7 ماموریت اعضای هیات علمی
 
 8 مرخصی اعضای هیات علمی
 
 9 کاربرگ تایید وظایف آموزشی عضو هیات علمی
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
451
امور هیات علمی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.