۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
1397/03/26 1) مدارک مورد نیاز جهت احتساب سابقه خدمت اعضای هیات علمی کدام است؟

1- فرم تکمیل شده درخواست احتساب سابقه پیمانی (به ازای هر سال یک فرم)

2- کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی ثبت شده در فرمها

3- کلیه احکام اداری و اولین حکم رسمی آزمایشی متقاضی

4- مدارک و مستندات مربوط به ارزشیابی دروس

5- صورتجلسه شورای گروه

6- صورتجلسه کمیته منتخب دانشکده/پژوهشکده

امور هیات علمی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.