۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
کارشناسی ارشد
 کاربرگ آموزشی - پژوهشی
  1  کاربرگ انتخاب زمینه پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه پیشنهادی پایان نامه
  2  کاربرگ تصویب موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
تصویب موضوع پیشنهادی پایان نامه
 3 کاربرگ درخواست هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای قبل از 97)
درخواست هزینه شرکت در سمینار
 
 4 کاربرگ درخواست هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای بعد از 97)
 
 5 کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پایان نامه _سیستمی شده است (از طریق  پیشخوان خدمت)
 
 6 صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ورودی قبل از 94)  _سیستمی شده است (از طریق پیشخوان خدمت)
 
 7 صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ورودی بعد از 94)  _سیستمی شده است (از طریق پیشخوان خدمت)
 
 8 کاربرگ تحویل پایان نامه  _سیستمی شده است (از طریق پیشخوان خدمت)
 
 کاربرگ موارد خاص
 1 کاربرگ درخواست صدور کارت دانشجویی
 
 2 کاربرگ درخواست صدور کارت المثنی دانشجویی
 
 3 کاربرگ معرفی دانشجوی مهمان به صورت تک درس 
 
 4 کاربرگ معرفی دانشجوی مهمان برای یک ترم
 
 5 کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی (با احتساب در سنوات)
 
 6  کاربرگ درخواست تمدید سنوات ترم پنجم
 
 7  کاربرگ درخواست تمدید سنوات ترم ششم
 
8 کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی  _سیستمی شده است (از طریق پیشخوان خدمت)
 
9 کاربرگ کمیسیون موارد خاص  _سیستمی شده است (از طریق پیشخوان خدمت)
 
 10  کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران باردای
 
 11 کاربرگ درخواست مرخصی زایمان (بدون احتساب در سنوات)
 
 12 کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی
 
 13 کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/28
تعداد بازدید:
22584
تحصیلات تکمیلی-آموزش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.