۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مصوب وزارت علوم 

ردیف عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت عنوان درس (انگلیسی)
 1درس صرف (1) اختیاری-نظری  Morphology(1) 
 درس صرف (2)نظری   Morphology(2)
درس نحو (1) نظری  Syntax(1) 
4 درس نحو (2) اختیاری-نظری Syntax(2)
5 درس نحو (3) نظری Syntax(3)
6 درس سیره پیامبر و امامان معصوم (ع) نظری The Sirah of the Prophet and the Infallible Imams P.B.T
 7 منطقنظری   Ligic 
 کلام و عقاید اسلامینظری   Kalam and Islamic Beliefs 
 کلیات فلسفه و عرفان اسلامینظری    Generalities of the Islamic Philosophy and theosophy
10  تفسیر قرآن کریمنظری  The Interpretation of the holy Quran 
 11 مبادی فقهنظری    Basics of Jurisprudence
 12 مبادی اصول نظری Principles of Juris prudence: The Basics 
 13روش تحقیق و مرجع شناسی فقه و اصول   نظری Research Methods and Bibliography in Jurisprudence 
 14 اصول فقه 1 (مباحث الفاظ 1) نظری Principles of Jurisprudence1 (Topics in Terminology1) 
 15 اصول فقه 2 (مباحث الفاظ 2)  نظری Principles of Jurisprudence2(Topics in Terminology2)
 16اصول فقه 3 (امارات  و اصول عملیه) نظری  Principles of Jurisprudence3(Ostensives and Practical Principles)
17 اصول فقه 4 (اصول عملیه، اجتهاد و تقلید) نظری     Principles of Jurisprudence4 Practical Principles, Ijtihad  and Emulation/Taglid
 18فقه عبادی نظری   Jurisprudence of  Worships 
 19فقه مدنی ـ عقود معین 2  نظری   Civil Jurisprudence (Specific Contracts 2)
 20فقه احکام، وصیت  و ارث نظری    Jurisprudence of the Edicts: Will and Inheritance
 21  فقه جزائینظری   Criminal Jurisprudence 
 22فقه خانواده  نظری  Family Jurisprudence 
 23  فقه قضائی نظری  Juridical Jurisprudence 
  24  فقه تطبیقی نظری  Comparative jurisprudence 
 25فقه مسائل خلافی فریقین  نظری  Jurisprudence of Issues in Fariqain 
 26قواعد فقه مدنی  نظری  Rules of Civil Jurisprudence 
 27قواعد فقه جزایی  نظری   Rules of Criminal Jurisprudence
28 آیات الاحکام عبادی نظری  Quranic Edicts on Worship 
29آیات الاحکام حقوقینظری  Legal Quranic Edicts 
 30تاریخ فقه و اجتهاد   نظری  History of Jurisprudence and Ijtihad 
 31مبانی استنباط  احکام مستحدثه   نظری  Fundamentals of Deductions Emerging Edicts 
 32کلیات علوم حدیث  نظری  Generalities of Hadith Studies 
 33 احادیث فقهی نظری   Juridical Narrations
 34حقوق جزای عمومی اسلام  نظری  General Criminal Law in Islam 
 35 حقوق بین الملل اسلام نظری  International Law of Islam 
 36کلیات علم حقوق  نظری  Generalities of The Law 
 37 قواعد عمومی قراردادها نظری  General Principles of  Contracts 
 38 حقوق خانواده  نظری   Family Law 
39 حقوق جزای اختصاصی   نظری Special Criminal Law 
 40حقوق اساسی  نظری   Constitutional Law 
 41 حقوق اشخاص و اموال نظری   Law of Persons and Properties 
 42حقوق تجارت  نظری Commercial Law 
 43آیین دادرسی مدنی  نظری  Civil Procedure 
 44آیین دادرسی کیفری نظری  Criminal Procedure 
 45زبان تخصصی 1  نظری English for Special Purposes1 
 46زبان تخصصی2 نظری   English for Special Purposes2
 47 کلیات علوم قرآنینظری   Generalities of the Quranic Studies 
48 مبانی جامعه شناسی نظری    Principles of Sociology
 49 شناخت ادیان بزرگ با تاکید بر ابعاد تشریعی نظری   An Introduction to Great Religions with Emphasis on  Canonical Dimensions  
50 فلسفه حقوق   نظری philosophy of Law 
 51 ادله اثبات دعوا  نظری Reasons in Proof Claims 
 52حقوق کار  نظری Labor Law 
 53 قواعد فقه مدنی 2  نظری Rules of  Civil Jurisprudence2 
 54قواعد فقه قضایی  نظری Rules of Judicial Jurisprudence
 55مهارت های ترجمه نظری  Techniques in Translation 
 56 قرائت و درک متون عربی معاصر نظری  Reading Comprehension in Modern Arabic Texts
 57 الزامات خارج از قرارداد نظری  Noncontractual Obligattionns 
 58 جرم شناسی نظری  Criminology 
 59 کارورزی حقوقینظری   The Legal training 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/25
تعداد بازدید:
1952
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.