۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی: فرهاد ساسانی

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692342
 آدرس پست الکترونیکی: fsasani@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/fsasani 
                                                           رزومه
                         

نام و نام خانوادگی: فریده حق بین

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 85692344
آدرس پست الکترونیکی: fhaghbin@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/haghbin
                           رزومه                           
             
 

نام و نام خانوادگی: فریبا قطره

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تماس: 85692342
                        آدرس پست الکترونیکی: f.ghatreh@alzahra.ac.ir 
آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/f-ghatre 
 

نام و نام خانوادگی: ماندانا نوربخش

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692342
آدرس پست الکترونیکی: nourbakhsh@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: آزیتا عباسی

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692342
آدرس پست الکترونیکی: a.abbasi@alzahra.ac.ir
 

 نام و نام خانوادگی: رامین گلشائی 

رشته تحصیلی: زبان شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:33689826 -044
آدرس پست الکترونیکی:  golshaie@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/golshaie

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/06
تعداد بازدید:
12372
گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.