۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


کد درس  عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
1      مباحث اساسی در روان‌شناسی               پایه-نظری
2 فیزیولوژی انسان
پایه-نظری

3 آمار توصیفی
پایه-نظری 
  آمار استنباطی  پایه-نظری  
روانشناسی تحولی1  پایه-نظری   
 روانشناسی تحولی2 پایه-نظری   
 مبانی جامعه شناسی پایه-نظری 
 روانشناسی شخصیت پایه-نظری 
آسیب شناسی روانی1   پایه-نظری
10   آسیب شناسی روانی2 پایه-نظری   
11  انسان شناسی در اسلام  پایه-نظری 
 12 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه  پایه-نظری 
13  آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان  پایه-نظری 
14   روانشناسی اجتماعی پایه-نظری 
حقوق خانواده در اسلام و ایران وکاربرد ان در مشاوره   تخصصی-نظری
 2 مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره  تخصصی-نظری 
 3 تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره   تخصصی-عملی
 4 سنجش و ارزیابی در مشاوره   تخصصی-نظری
 5 مسائل نوجوانان و جوانان  تخصصی-نظری 
مبانی راهنمایی و مشاوره  تخصصی-نظری 
اخلاق حرفه‌ای در مشاوره   تخصصی-نظری
 8 آموزه‌های مشاوره‌ای در قران و حدیث   تخصصی-نظری
 9  نظریه‌های مشاوره و روان درمانی1  تخصصی-نظری
10  نظریه‌های مشاوره و روان درمانی2   تخصصی-نظری
11  متون مشاوره‌ به انگلیسی1   تخصصی-نظری
12  متون مشاوره به انگلیسی2   تخصصی-نظری
 13  کاربرد آزمون‌های هوش و استعداد در مشاوره  تخصصی-نظری/عملی
 14  مهارت‌های زندگی و فنون آموزش آن  تخصصی-نظری/عملی
15  مشاوره بهداشت روانی  تخصصی-نظری 
16  مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی  تخصصی-نظری/عملی
17  مشاوره و روان درمانی معنوی-اسلامی   تخصصی-نظری
18   کاربرد ازمون‌های رغبت خانواده و شخصیت در مشاوره  تخصصی-نظری/عملی
 19  مشاوره اصلاح رفتار  تخصصی-نظری/عملی
 20  راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان  تخصصی-نظری/عملی
21  راهنمایی و مشاوره تحصیلی   تخصصی-نظری/عملی
22  مشاوره ازدواج   تخصصی-نظری
23  مشاوره بزهکاران و بزه‌دیدگان  تخصصی-نظری/عملی 
24  مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد   تخصصی-نظری
25   مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی تخصصی-نظری 
26   تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی تخصصی-عملی 
27   روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره  تخصصی-نظری
28   تمرین فنون راهنمایی و مشاوره  تخصصی-عملی
29  مشاوره در سازمان‌ها   تخصصی-عملی
 30  نظریه‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی تخصصی-نظری 
 31  تمرین عملی مشاوره شغلی تخصصی-کارگاهی 
32  آشنایی با قوانین کار و کارافرینی در ایران  تخصصی-نظری 
33   مشاوره خانواده تخصصی-نظری 
 34 آسیب شناسی خانواده  تخصصی-نظری 
 35  مشاوره توان بخشی افراد با نیازهای مختلف  تخصصی-نظری
36  مشاوره با افراد دارای اختلال یادگیری   تخصصی-نظری
 37  کارورزی1 در مشاوره  تخصصی-عملی
 38  کارورزی2 در مشاوره تخصصی-عملی 
39  پروژه تحقیقاتی در مشاوره   تخصصی-عملی
بهداشت و کمک‌های اولیه  اختیاری-عملی 
 2 مشاوره در بحران  اختیاری-نظری 
 3  مشاوره با بیماران خاص اختیاری-نظری 
 4 آشنایی با مشاوره طلاق  اختیاری-نظری 
 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره  اختیاری-نظری
 6 آشنایی با درمان‌های روانپزشکی  اختیاری-نظری
 7 مددکاری اجتماعی   اختیاری-نظری
 8  آشنایی با روش‌های جدید در مشاوره اختیاری-نظری 
کاربرد کامپیوتر در مشاوره  اختیاری-نظری 
 10 مشاوره با سالمندان  اختیاری-نظری 
11  مشاوره چند فرهنگی  اختیاری-نظری 
12  فلسفه علم در علوم انسانی   اختیاری-نظری
13  آسیب شناسی اجتماعی  اختیاری-نظری
 14  روانشناسی تربیتی  اختیاری-نظری
 15  کاربرد بازی در مشاوره  اختیاری-عملی

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
آمار استنباطی پیشرفته
مشترک-نظری 
روش‌های تحقیق پیشرفته در علوم‌تربیتی و روانشناسی  مشترک-نظری/عملی 
هدایت و مشورت در اسلام  مشترک-نظری 
نظریه‌های پیشرفت مشاوره و روان‌درمانی  مشترک-نظری 
 نظریه‌ها و روش‌های مشاوره گروهی مشترک-نظری/عملی 
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه  مشترک-عملی 
 اصول و روش‌های راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی تخصصی گرایش مدرسه-نظری/عملی 
 خدمات مشورتی در مدرسه تخصصی گرایش مدرسه-نظری 
روابط و مناسبات انسانی در مدرسه   تخصصی گرایش مدرسه-نظری
 تهیه و کاربرد ازمون‌های روانی در مشاوره مدرسه تخصصی گرایش مدرسه-نظری/عملی 
سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش  تخصصی گرایش مدرسه-نظری 
کارورزی در مشاوره مدرسه  تخصصی گرایش مدرسه-عملی 
 پایان نامه    
نظریه‌ها و روش‌های مشاوره شغلی   تخصصی گرایش مشاوره شغلی-نظری/عملی
سازماندهی و مدیریت خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی  تخصصی گرایش مشاوره شغلی-نظری/عملی 
تهیه و کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره شغلی  تخصصی گرایش مشاوره شغلی-نظری/عملی 
سمینار مسائل راهنمایی و مشاوره شغلی  تخصصی گرایش مشاوره شغلی-نظری 
 کارورزی در مشاوره شغلی تخصصی گرایش مشاوره شغلی-عملی 
پایان نامه     
 نظریه‌ها و روش‌های مشاوره خانواده  تخصصی گرایش خانواده-عملی/نظری
 مشاوره ازدواج تخصصی گرایش خانواده-عملی/نظری 
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج  تخصصی گرایش خانواده-عملی/نظری 
سمینار مسائل خانواده و ازدواج  تخصصی گرایش خانواده-نظری 
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج  تخصصی گرایش خانواده-عملی 
پایان نامه   
 مشاوره بحران تخصصی توانبخشی-نظری/عملی 
 مشاوره با معلولان جسمی و روانی  تخصصی توانبخشی-نظری/عملی
توانبخشی شغلی معلولان  تخصصی توانبخشی-نظری/عملی 
 مشاوره با معتادان تخصصی توانبخشی-نظری/عملی 
 مشاوره با سالمندان  تخصصی توانبخشی-نظری/عملی
خانواده و توانبخشی  تخصصی توانبخشی-نظری 
 کارورزی در مشاوره توانبخشی تخصصی توانبخشی-عملی 
پایان نامه     

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
 طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات الزامی-نظری
نظریه های روان سنجی و کاربرد آزمونها در مشاوره
الزامی-نظری/عملی
برسی مقایسه‌ای نظریه‌های مشاوره و روان درمانی  الزامی-نظری 
بررسی مقایسه‌ای نظریه‌ها و روش‌های مشاوره خانواده   الزامی-نظری/عملی
 برسی مقایسه‌ای نظریه‌ها و روش‌های مشاوره تحصیلی و شغلی  الزامی-نظری/عملی
 برسی مقایسه‌ای نظریه‌ها و روش‌های مشاوره گروهی  الزامی-نظری/عملی
 انسان شناسی در اسلام  الزامی-نظری
 کارورزی پیشرفته الزامی-عملی 
پایان نامه     
برسی تحلیلی آسیب‌های روانی-اجتماعی  اختیاری-نظری 
روابط و مناسبات انسانی در مشاوره  اختیاری-نظری 
نظریه‌ها و روش‌های مشاوره ازدواج  اختیاری-نظری/عملی 
مشاوره سازمانی  اختیاری-نظری 
مشاوره سالمندان  اختیاری-نظری/عملی 
مسائل اخلاقی در مشاوره   اختیاری-نظری/عملی
 نوروپسیکولوژی اختیاری-نظری/عملی 
روانشناسی پیشرفته شخصیت اختیاری-نظری/عملی 
روانشناسی رشد پیشرفته  اختیاری-نظری/عملی 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
4020
گروه مشاوره و راهنمایی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.