۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

عناوین پایان‌نامه و رساله

عنوان پایان‌نامه های گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
نامخانوادگی،نام تاریخدفاع عنوان استادراهنما/مشاور
سقاباشینایینی،نسرین
1399/12/25
برنامهدرسیپنهانآموزشسلامتدرمدارس
احمدی،پروین
صمدی،پروین
فاضلی،سمیه
1399/12/25
اثربخشیآموزشراهبردهایفراشناختیبرنشانگانافتروحیهوسوءمصرفمواددرسالمندان
احدی،بتول
خدابخشپیرکلانی،روشنک
اقاپورجویباری،زهرا
1399/12/25
بررسیابعادشخصیتیبزهکارانباتاکیدبررویکردروانپویشی
زهرایی،شقایق
صائبی،سوسن
اسماعیلی،زهرا
1399/12/25
راهنمایعملیکپارچهسازیبرنامهدرسیاولابتدایی
احمدی،پروین
صمدی،پروین
کرمی،مریم
1399/12/25
طراحیوآزمایشدورهآموزشیدرراستایبهبودسبکهایدلبستگی
هاشمی،زهرا
صمدی،پروین
معتمدی،مریم
1399/12/25
طراحیواجراییکدورهیکمکاموزشیسازاییگردرزمینهمهارتهایاجتماعیبرایدانشاموزندگاندبستانی
حمیدی،منصورعلی
دوستمحمدی،فاطمه
1399/12/25
بررسیارتباطبینروابطموضوعیوعلائمجسمانیسازیبامیانجیگریناگوییهیجانی
طاولی،آزاده
خسروی،زهره
آشوری،ازاده
1399/12/24
تجربهزیستهآموزگارانابتداییازآموزشمجازیدردورهکرونا
احمدی،پروین
صمدی،پروین
شریعت،عاطفه
1399/12/24
تبیینتجربهزیستهآموزگارانپایهسومابتداییدرخصوصتکلیفشببارویکردپدیدارشناسی
احمدی،پروین
صمدی،پروین
شریفی،فریدهالسادات
1399/12/24
نقشواسطهایحسانسجامدررابطهبینسلامتمعنویورضایتاززندگی
حسینیان،سیمین
عبداللهی،عباس
زندیه،لیلا
1399/12/24
بررسیمفهومهمدلیدرداستانهایکانونپرورشفکریکودکانونوجواناندرگسترهسنینوجوانانب
منادی،مرتضی
درویشی،زهرا
1399/12/24
بررسیتاثیربازیهایتوجهیبرافزایشتمرکزدانشاموزاندارایاختلالیادگیری
خادمیاشکذری،ملوک
هاشمی،زهرا
میرزائی،سیدهمعصومه
1399/12/24
تحلیلارتباطگروههایآموزشیعلماطلاعاتودانششناسیبابخشصنعتوجامعه
آبام،زویا
کربلاآقاییکامران،معصومه
پاکپور،الهه
1399/12/23
اثربخشیگروهدرمانیاگزیستانیال(وجودی) براختلالاظطراباجتماعیوعزتنفسورزشکارانردهجوانانرشتههایانفرادیتیمهایملی
خدابخشپیرکلانی،روشنک
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
پیران،فائزه
1399/12/23
بررسیهیجانخواهیوتعارضنوجوانووالدبامیزاناستفادهازاینترنتدردانشآموزاندختردورهیاول
حسینیان،سیمین
عبداللهی،عباس
احمدوندکهریزی،اکرم
1399/12/20
تاثیریادگیریمعکوسدرتفکرانتقادیدانشآموزانپایهششمدرآموزشمجازیدرستفکروپژوهش
احمدی،پروین
اخوانتفتی،مهناز
حفاظیطرقبه،لیلا
1399/12/20
رابطهبینجنبههایتاریکوروشنشخصیتباکیفیتروابطبینفردیورضایتاززندگیوشغلدرپرستاران
فرحبیجاری،اعظم
دهشیری،غلامرضا
غفوریرحیمآبادی،هدیه
1399/12/20
بررسیرابطهیتاریخچهزندگیباارزشجفتادراکشدهواستانداردهایایدهالدرانتخابهمسر
دهشیری،غلامرضا
فرحبیجاری،اعظم
عبدی،زهرا
1399/12/20
تجربهیزیستهیمدرسینوزبانآموزانبزرگسالازآموزشویادگیریتلفنیزبانانگلیسی
محسنپور،مریم
ازادمهر،ایلا
1399/12/20
بررسیتقشتعدیلکنندگیحمایتاجتماعیدررابطهبیناظطراباجتماعیوقلدریباادراکمحبوبیتدرکودکانکار
فرحبیجاری،اعظم
خسروی،زهره
هاشمیکمانگر،سیدهساره
1399/12/19
نقشواسطهایتاباوریدررابطهبااسترسادراکشدهبامشکلاتروانشناختی
افشاری،افروز
فرحبیجاری،اعظم
قافلهباشی،فائزهسادات
1399/12/19
بررسیتطبیقیجایگاهسوادسلامتدربرنامهدرسیایرانوکشورهایفنلاند،استرالیاوایالاتمتحدهامریکا
احمدی،پروین
صمدی،پروین
صفری،سارا
1399/12/18
بررسیباورهایاساتیددربارهتدریسباکیفیتواثربخش
صمدی،پروین
احمدی،پروین
کلانترهرمزی،بعثت
1399/12/18
نقشمیانجیطرحوارههایهیجانیدررابطهیسبکهایوالدینیادراکشدهوناگوییهیجانیدرمبتلایانبهمیگرن
طاولی،آزاده
عبداللهی،عباس
فیوضرضاپور،پریسا
1399/12/17
ذهنیسازیتنظیمهیجانیورابطهباوالدینپیشبینیکنندهرفتارخوردندرزنانبزرگسال
زهرایی،شقایق
دهشیری،غلامرضا
پورعبادماسوله،پریسا
1399/12/17
مقایسهتاثیربرنامهدرسیتلفیقیوسنتی ...
احمدی،پروین
نراقیزاده،افسانه
انوریاذر،مهسا
1399/12/16
راهنمایعملتلفیقبرنامهدرسیپایهپنجمابتدایی
احمدی،پروین
صمدی،پروین
هدایی،نجمهالسادات
1399/12/10
رابطهویژگیهایشخصیتیوسبکهایمقابلهایباتحملپریشانیدردورانشیوعویروسکرونا
احدی،بتول
فرحبیجاری،اعظم
تاجمیری،فرانک
1399/12/09
عواملموثربرتوانمندسازیمعلماندراجرایبرنامهدرسیدورهمتوسطه
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
رضائیدرهبیدی،زهرا
1399/12/05
تجربهزیستهنوجوانانتیزهوش 12تا 16 سال
پیوستهگر،مهرانگیز
چراغملائی،لیلا
اشرفی،مریم
1399/12/03
ارزیابیخدماتآرشیوملیایران
کربلاآقاییکامران،معصومه
رضاییشریفآبادی،سعید
سلیمیمقدم،ندا
1399/12/02
مقایسهاثربخشیدرمانفراشناختیشناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیوترکیبدودروشبراهمالکاری
خدابخشپیرکلانی،روشنک
احدی،بتول
مدنیدینانی،مریمسادات
1399/11/29
بررسیانگیزههایفرهنگخودآرشیویاعضایهیاتعلمیدانشگاهالزهرا
کربلاآقاییکامران،معصومه
رضاییشریفآبادی،سعید
نیکبختری،زهرا
1399/11/29
اخلاقحرفهایدرآرشیوملی
رضاییشریفآبادی،سعید
کربلاآقاییکامران،معصومه
عرب،مریم
1399/11/26
اثربخشیرویکردراهحلمحوردرخودآگاهیومهارتهایارتباطینوجوانان
حسینیان،سیمین
پورشهریاری،مهسیما
سبزی،نرگس
1399/11/13
اثربخشیآموزشگروهیفرزندپروریمبتنیبرطرحوارهبهمادرانبرتعدیلطرحوارههایناسازگاراولیهکودکوبهبودکیفیترابطهوالد - کودک
فرحبیجاری،اعظم
خسروی،زهره
اصلاحی،مهلا
1399/10/24
شناساییعواملتسهیلکنندهوبازدارندهبرنامهدرسیمحیطکار،یکمطالعهسنتزپژوهش
احمدی،پروین
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
ملاعلی،زهرا
1399/10/24
نقشواسطهایاحساسگناهداغدیدگیونشخوارذهنیسوگدررابطهیخودمحورزییانشانههایسوگپیچیدهدرافرادداغدیدهشهرتهران
فرحبیجاری،اعظم
افشاری،افروز
اسلامی،متینه
1399/10/24
بررسیتاثیردرمانگروهیهیجانمداربرنشانگانبالینیدخترانمتحملشکستعاطفی
طاولی،آزاده
پورشریفی،حمید
عزیزیان،نغمه
1399/10/03
بررسیبرنامهدرسیمدارسشناختیوغیرشناختی (عادی)
اخوانتفتی،مهناز
احمدی،پروین
فتاحی،فاطمه
1399/10/02
اثربخشیآموزشبرپایهیالگویپردازشاطلاعاتاتماعیبرشایستگیاجتماعیدانشاموزاندارایاختلالیادگیری
اخوانتفتی،مهناز
هاشمی،زهرا
ایرانی،فائزه
1399/09/04
ساختوآزمایشگرافیکمتحرکآموزشیجهتبهبودکارکردهایاجراییومولفههایآندرکودکاندورهاختلالاتیادگیری
چراغملائی،لیلا
اخوانتفتی،مهناز
جعفری،الهام
1399/08/06
اثربخشیآموزشهوشهیجانیبرکاهشتعارضاتزناشوییوسازگاریزناشوییدردانشجویانمتاهلدانشگاهتهران
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
طاولی،آزاده
مهرپاکدل،رعنا
1399/07/30
بررسیاسنادبالادستیآموزشوپرورش ...
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
صمدی،پروین
جلالپور،سارا
1399/07/30
تدوینوتولیدراهنمایعملبرنامهدرسیتلفیقیپایهسومابتدایی
احمدی،پروین
صمدی،پروین
پورموسی،ملیحه
1399/07/30
رابطهراهبردهایمقابلهایبابهزیستیروانشناختیوسرزندگیتحصیلیدردانشجویانمیانجیگریخودشفقتورزی
اخوانتفتی،مهناز
هاشمی،زهرا
مهرپوری،فاطمه
1399/07/30
تاثیردورهآموزشیبازیوتمریندقتوتوجهبهدانشآموزانباناتوانییادگیریاملاءنویسیدرقزوین
خوانتفتی،مهناز
موسوی،سیدعلیمحمد
خاوری،زهرا
1399/07/30
اثربخشیآموزشکفایتاجتماعیبراساسمدلفلنربرمیزانقربانیشدندانشآموزانمهاجرافغانستانی
خدابخشپیرکلانی،روشنک
فرحبیجاری،اعظم
ملاحسینی،مهتاب
1399/07/30
اثربخشیدرمانمبتنیبرذهنیسازیبرمشکلاترفتاریوکیفیتدلبستگیبههمسالاندرنوجواناندارایتجربهبدرفتاریدردورانکودکی
خدابخشپیرکلانی،روشنک
خسروی،زهره
حیدری،زهرا
1399/07/30
رفتارهایخودآسیبرساندرنوجوانانافغانستانی،نقشپیشبینیکنندگیسرمایههایروانشناختیوالگوگیریازهمسالان
خسروی،زهره
چراغملائی،لیلا
ملکیانبروجنی،سارا
1399/07/29
بررسیاستیگمادرکودکان 8تا 13سالهمشکوکبهاختلالنقصتوجه - بیشفعالی
چراغملائی،لیلا
افشاری،افروز
حسینیکمسفید،سعیدهسادات
1399/07/29
رابطهیبازخوردمعلموسبکهایدلبستگیباانگیزشپیشرفتنقشواسطهایشایستگیهایادراکشده
هاشمی،زهرا
ترتیفیزادهفاطمه،معصومه
1399/07/29
تبییننقشجنسیتدرتربیتازمنظرفلسفهپستمدرنیسم ...
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
چهاردوری،طاهره
1399/07/29
بررسیومطالعهارتباطبرنامهدرسیپنهانباعملکردوپیشرفتتحصیلی ...
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
نراقیزاده،افسانه
خرامش،معصومه
1399/07/29
مقایسهارزیابینشاطوشادیدانشآموزانمدارسقرآنی ....
صمدی،پروین
احمدی،پروین
یزدی،حمیده
1399/07/29
چالشهایدانشآموزاندارایناتوانییادگیریدرحلمسائلکلامیوریاضیباتوجهبهمولفههایحافظهیفعال
محسنپور،مریم
اخوانتفتی،مهناز
نصرالهی،شیدا
1399/07/28
پدیدارشناسیتجربههایآموزشیدانشجویانکارشناسیارشدمهندسیعمرانمبتنیبرابعادذهنگاردنر
صمدی،پروین
احمدی،پروین
سلیمانی،ژیلا
1399/07/27
تبیینتجربهزیستهوالدینازفرایندشکلگیریبرنامهدرسیآموزشدرخانه
صمدی،پروین
احمدی،پروین
تقیزاده،مریم
1399/07/27
بررسیرابطهسبکهایشناختیبامولفههاییادگیری ....
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
نراقیزاده،افسانه
قربانیابراهیمی،سارا
1399/07/27
پیشبینیاضطراب،استرسوافسردگینوجواناندختربراساسنقشجنسیتیوادراکبدنبررسینقشمیانجیگریرابطهبامادر
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
یوسفنژاد،زینب
1399/07/23
تحلیلمحتوایکتابفارسیسومدبستاندرسهدهه 70،80،90
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
صمدی،پروین
کهندانی،اشرف
1399/07/23
گونهشناسیتجاربزیستهدانشجویانعلومپایهوعلومتربیتیازکیفیتتدریساساتید
خادمیاشکذری،ملوک
صمدی،پروین
خانهزر،شقایق
1399/07/23
چگونگینقشرابطهوالدینبامیزاناستفادهدانشاموزاندبیرستانیمنطقه 12 تهرانازاینترنت
خادمیاشکذری،ملوک
شیرمرد،لیدا
1399/07/23
نقشواسطهایشناختاجتماعیدررابطهیسازگارشدنباشکستعشقیوبدرفتاریدورانکودکیدردانشجویان
فرحبیجاری،اعظم
دهشیری،غلامرضا
پاکرای،ایدا
1399/07/23
تبیینخشونتنسبتبههمسربراساستفاوتدرارزشجرم - حسادترمانتیک - رضایتزناشوئیدرافرادایرانی
احدی،بتول
دهشیری،غلامرضا
میری،نگار
1399/07/22
تحلیلمحتوایکتابعلومتجربیپایهیهفتممتوسطهازنظرمیزاندرگیریذهنیدانشآموزان
خادمیاشکذری،ملوک
باوندپور،مرضیه
1399/07/22
اثربخشییکدورهآموزشتاباوریبرشادکامیسالمندان
خادمیاشکذری،ملوک
هاشمی،زهرا
سبحانینیا،مریم
1399/07/22
مطالعهتجربهزیستهجوانانبهشیوهیهمباشیدرکلانشهرتهران
حسینیان،سیمین
زابلی،روحاله
ایمانی،نسیم
1399/07/22
ارزیابیمحتوایکتبدورهیپیشدبستانی
محسنپور،مریم
غلامآزاد،سهیلا
ابدیچالکسرائی،منا
1399/07/20
بررسیمیزانتطابقتوصیفاسنادموسسهمطالعاتتاریخمعاصرایران (پژوهشکدهتاریخمعاصر) بااستانداردعامبینالمللیتوصیفآرشیوی (ایساد)
رضاییشریفآبادی،سعید
ططری،علی
خلیلارجمندی،فائقه
1399/07/16
بررسیتاثیرداستانهایاخلاقیبرگرفتهازادبیاتفارسی....
ستاری،علی
محسنیسهی،هدیالسادات
صالحی،عادله
1399/07/16
سنجشکارکردهایشناختیدردانشآموزانششمابتداییمدارسعادیومدارسبارویکردشناختی
اخوانتفتی،مهناز
هاشمی،زهرا
کدخدازاده،سمیه
1399/07/16
جایگاهکنجکاویوپیشرفتتحصیلیدربرنامهدرسیتلفیقیازدیگاهمعلماندورهابتدایی
احمدی،پروین
صمدی،پروین
یگانه،سمانه
1399/07/15
تبیینفرایندبرنامهدرسیپنهاندرشکلگیریاخلاقدانشجویانمهندسی
صمدی،پروین
احمدی،پروین
احمدی،بیان
1399/07/14
امکانسنجیراهاندازیآرشیوتئاترخیابانی
رضاییشریفآبادی،سعید
برادر،رویا
زارعزردینی،فاطمه
1399/06/30
نقشواسطهگرینیازهایبنیادینروانشناختیدررابطهمیانعملکردخانوادهباپیشرفتتحصیلیوشادکامیدردانشجویانکارشناسیساکنخوابگاهدانشگاهالزهرا
هاشمی،زهرا
عبداللهی،عباس
اخترشمار،مرجان
1399/06/29
مقایسهآسیبهایدورانکودکیوبدتنظیمیهیجانیوکیفیتزندگیدرافرادمبتلابهپسوریازیسوافرادسالم
رضائیانفرجی،حمید
حسینیان،سیمین
افضلیفر،لیلا
1399/06/26
میزانتاثیرسئوبررویامتیازوبسایتمراکزپژوهشیایرانورابطهآنبامیزانبازیابیورتبهوبومتریکوبسایتمراکزپژوهشیایران
کربلاآقاییکامران،معصومه
آبام،زویا
امرائی،مریم
1399/06/26
رابطهبینرؤیتپذیریدرشبکههایاجتماعیعلمیواستنادبهمقاله‌هایعلمینمایهشدهدرپایگاهاستنادیوبآوساینس: دیدگاهاعضایهیأتعلمیحوزهفنیومهندسیدانشگاه‌هایرتبهبرترکشور
غائبی،امیر
رضاییشریفآبادی،سعید
طاهریبروجنی،مرضیه
1399/06/26
میزانآشناییدانشجویانباحریمخصوصیشبکههایاجتماعیمبتنیبرتلفنهمراهدرفعالیتهایعلمی- پژوهشی
رضاییشریفآبادی،سعید
غائبی،امیر
نعمتاللهی،فاطمه
1399/06/19
بررسیوضعیتکنجکاویکودکان 9-5 سالهتهرانی
خادمیاشکذری،ملوک
معروفیزاده،سامان
اصغرپور،زینب
1399/06/15
مقایسهطرحوارههایناسازگاراولیهوسبکدلبستگیدرفرزندانمادرانشاغلوغیرشاغل
رضائیانفرجی،حمید
حسینیان،سیمین
کوهستانی،اسماء
1399/05/14
بررسینقشعواملبیرونیودرونیدرپیشبینیپرخاشگریکنشیوواکنشیدختراندبیرستانی
خسروی،زهره
افشاری،افروز
عباسپورقرهکند،زهرا
1399/05/01
تدوینوبررسیاثربخشیبرنامهیآموزشروانیمبتنیبراینترنتبرانگدرونیشدهبیمارروانیونگرشبهدارودرافرادمبتلابهاختلالدوقطبی
دهشیری،غلامرضا
تولائی،سیدعباس
امیری،مریم
1399/04/29
بررسیاثربخشیگروهدرمانگریشناختیرفتاریمبتنیبرالگویهینبرگبکربرکاهشنشانههایاظطراباجتماعیدانشآموزانمهاجرافغانستان
پیوستهگر،مهرانگیز
زهرایی،شقایق
قاسمی،فرزانه
1399/04/04
پایشویژگیهایعاطفیهیجانیدانشآموزانباناتوانیهاییادگیریپیشوپسازبرنامههایآموزشیویزهمراکز
اخوانتفتی،مهناز
هاشمی،زهرا
شهابیوند،سمیه
1399/03/06
اثربخشیدرمانشناختیرفتاریمتمزکربرتابآوریعلایمخلقیوچسمیکودکانباسابقهآسیببینفردی
افشاری،افروز
چراغملائی،لیلا
داربا،زینب
1398/11/21
عواملموثربراختلالاتیادگیریکودکانکاروکمدرآمد
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
صمدی،پروین
دهقان،زینب
1398/11/21
مطالعهالزامساختارهایمدیریتدانشدروزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
عدلی،فریبا
نراقیزاده،افسانه
انصاری،رویا
1398/11/21
ارزشیابیراهکارهایپرورشیگروهیازمادرانوپدرانایرانیدرزمینهیتربیتاخلاقیفرزندان
حمیدی،منصورعلی
خادمیاشکذری،ملوک
بطوئیآورزمان،مونا
1398/11/21
چالشهایدانشآموزاندرحلمسایلکلامیکسردرپایاندورهیابتدایی
محسنپور،مریم
گویا،زهرا
شادی،مریم
1398/11/21
تاثیربازیهایآموزشیرایانهایبردرگیریتحصیلیسرزندگیتحصیلیوادراکشایستگیدانشآموزانپایهپنجم
چراغملائی،لیلا
خادمیاشکذری،ملوک
موسوی،زینب
1398/11/21
مقایسهاثربخشیدرمانمبتنیبرتعهدوپذیرشودرمانشناختی - رفتاریبرعلایمبالینینوجواناندخترمبتلابهاختلالاسترسپسازسانحهناشیازحملاتانتحاریدرافغانستان
طاولی،آزاده
احمدی،سیدجعفر
قوجایی،نازیلا
1398/11/21
نقشپیشبینیسرمایهروانشناختیوبهزیستیمعنویبرنشانههایافسردگیواضطرابمرگدربیمارانمبتلابهسرطان
طاولی،آزاده
افشاری،افروز
سدید،سعیده
1398/11/21
اثربخشیآموزشتحملبلاتکلیفیمبتنیبررویکردشناختیرفتاریبربیمارانمبتلابهاختلالوسواسفکری- عملی
احدی،بتول
فرحبیجاری،اعظم
قادرمزی،مستوره
1398/11/21
میزانمهارتهایفارغالتحصیلانرشتهمطالعاتآرشیویدرپاسخگوییبهنیازهایبازارکار
برادر،رویا
رضاییشریفآبادی،سعید
خلیلیازنی،مریم
1398/11/21
بررسیوضعیتهمکاریبینآرشیوها،موزههاوکتابخانههابراساسموآک
برادر،رویا
رضاییشریفآبادی،سعید
ثابتی،مقدس
1398/11/20
برررسیرابطهشوخطبع،هوشهیجانیوسرسختیروانشناختیباسلامتاجتماعینوجوانانشهرتهران
چراغملائی،لیلا
دهشیری،غلامرضا
عابدی،هدی
1398/11/20
بررسیاثربخشیدرمانشناختیرفتاریهیجانمداربرتابآوریوخودتنظیمیهیجانیکودکان 8 تا 12 سالهطلاق
افشاری،افروز
چراغملائی،لیلا
سجادی،طیبه
1398/11/20
بررسیخشونتهمسرعلیهزنانافغانعواملخطرزاوپیامدهایروانیآن
دهشیری،غلامرضا
زهرایی،شقایق
رضایی،فهیمه
1398/11/20
رابطههمجوشیشناختیوبدتنظیمیهیجانیباشدتنشانگاناختلالاسترسپسازسانحهدرزنانافغان
زهرایی،شقایق
صائبی،سوسن
شیخی،رحیمه
1398/11/20
مقایسهنظریاساتیدودانشجویانشهرتهراندرخصوص ....
صمدی،پروین
رضازادهشیراز،فاطمهبیگم
محمدیمجد،حانیه
1398/11/20
مطالعهسطحسوادرسانهایاعضاءهیاتعلمیونقشآندرمدیریتاثربخشکلاسدرس
محسنیسهی،هدیالسادات
عدلی،فریبا
سیداحمدیان،هانیه
1398/11/20
تحلیلسبکمدیریتورهبریآموزشعالی ...
محسنیسهی،هدیالسادات
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
زحل،نرگس
1398/11/20
مقایسهفلسفهتربیتیتورانمیرهادیومونتهسوری
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
مشایخی،نگار
1398/11/20
شناساییفلسفهتربیتیحاکمبرمجموعهداستانهایهریپاتر
ستاری،علی
نراقیزاده،افسانه
هردنگی،حفصه
1398/11/20
بررسیمولفههایمهارتهایزندگیدرکتابتفکروپژوهشپایهششمابتدایی ....
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
صمدی،پروین
حاجیعلیاکبری،مهدیه
1398/11/20
الگویارتباطیخانواده،ادراکازمحیطکلاسوانعطافپذیریشناختینقشواسطهایذهنآگاهی
هاشمی،زهرا
محسنپور،مریم
وجدی،آذیندخت
1398/11/20
الگویارتباطیخانواده،ادراکازمحیطکلاسوتابآوریتحصیلینقشواسطهایجهتگیریهدف
هاشمی،زهرا
محسنپور،مریم
شادانپور،ثریا
1398/11/19
طراحیواعتبارسنجیمقیاسآموزشتربیتجنسیکودکانونوجوانانبراساسآموزههایاسلامی
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
بخشوده،مریم
1398/11/19
نقشواسطهایجراتورزیوعزتنفسدررابطهبینانطباقوانسجامخانوادهباتفکرانتقادی
هاشمی،زهرا
عبداللهی،عباس
پورباقریجیرندهی،رویا
1398/11/19
تحلیلمحتوایکتابهایدورهیابتداییبهمنظورپرورشانواعتفکر
اخوانتفتی،مهناز
منادی،مرتضی
محمدمرادی،مریم
1398/11/19
بررسیمیزاناثربخشیکتابمطالعاتاجتماعیپایههفتم...
مهران،گلنار
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
نادرینبی،فاطمه
1398/11/19
بررسیمقایسهایمفهومکمالانسانیازمنظرپستمدرنیسمواسلام
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
کرمی،فاطمه
1398/11/19
تبیینمبانیانسانشناختیقرآنباتاکیدبرتربیتاجتماعی
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
صنعتیکلوخی،زهرا
1398/11/19
تحلیلسهممدیرانمدرسهدرعملکردنظامآموزشی
عدلی،فریبا
صفرزاده،اسماعیل
ابوطالبی،صدیقه
1398/11/19
شناساییمولفههایهویتحرفهایمدیرانآموزشوپرورش
عدلی،فریبا
محسنیسهی،هدیالسادات
ارجمند،هاجر
1398/11/19
شناساییدانشآفرینیوزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری
عدلی،فریبا
محسنیسهی،هدیالسادات
عزیزپور،الهام
1398/11/19
اثربخشیروشمهارتآموزیراهحلمحوربرخودکنترلیوادراکشایستگیکودکاندخترشهرتهران
حسینیان،سیمین
پورشهریاری،مهسیما
محمدباقری،فاطمه
1398/11/19
مقایسهنیازبهصمیمیتزناشوییبینزنانومردانمتاهلدگروههایسنیجوان،میانسالوسالمند
رسولی،رویا
حسینیان،سیمین
روراست،پریسا
1398/11/19
پیشبینیسازگاریاجتماعیبراساسابعادشخصیتوسبکهایهویتدردانشجویاندخترساکنخوابگاه
احدی،بتول
خدابخشپیرکلانی،روشنک
بیضائی،محبوبه
1398/11/19
تاثیرهیپنوتیزمدرمانیمهرورزانهبرنشانگانضربهعشقدردانشجویاندختر
فرحبیجاری،اعظم
خسروی،زهره
خاوری،مریم
1398/11/19
اثربخشیآموزشتابآوریبرکاهشنشانههایافسردگی،اضطرابواسترسدرمهاجرانافغانستانی
عامری،فریده
دهشیری،غلامرضا
افسری،صنم
1398/11/19
بررسینقشهمدلیواحساسگناهتجربهشدهدرسندرومخستگیمزمنمادرانافرادمبتلابهسرطان
زهرایی،شقایق
خدابخشپیرکلانی،روشنک
رادمنش،زلیخا
1398/11/19
مقایسهطلاقعاطفیزناندراثرفشارروانیناشیازداشتنهمسرمعتادباسایرمنابعتنیدیزا
خدابخشپیرکلانی،روشنک
عامری،فریده
افشارقوچانی،نیلوفر
1398/11/19
اثربخشیدرمانشناختیمبتنیبرذهنآگاهیویژهکودکانبرتنظیمهیجانوکاهشاضطرابکودکاندبستانیدارایوالدینمعتاددراستانتهران
احدی،بتول
خدابخشپیرکلانی،روشنک
مقامیفرد،مریم
1398/11/19
مقایسهسرسختیروانشناختی،خودکارآمدیوطرحوارهنقشجنسیتیدرزنانمتاهلشاغلوخانهدارشهرتهران
عامری،فریده
صائبی،سوسن
مرادیان،الهام
1398/11/19
اثربخشیدرمانگروهیمبتنیبرپذیرشوتعهدبرهیجانابرازشدهوانعطافپذیریروانشناختیدرمراقبینافرادمبتلابهاسکیزوفرنی
زهرایی،شقایق
صائبی،سوسن
نجار،مهری
1398/11/16
اثربخشیآموزشبرنامهکاربردعملیمهارتهایروابطصمیمانهبربهبودمهارتهایارتباطی،صمیمتورضایتجنسیزنانمتاهل
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
چوکانسنبل،فاطمهسادات
1398/11/13
رابطهسبکهایدلبستگیبارفتارپرخطرجنسیبررسینقشتعدیلگریترتیبتولدوسابقهسوءاستفادهجنسیدردورانکودکی
رضائیانفرجی،حمید
عبداللهی،عباس
فرهادی،سحر
1398/11/13
اثربخشیمعنادرمانیگروهیبرافزایشتابآوریزنانسالمند
خدابخشپیرکلانی،روشنک
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
کلهر،پروانه
1398/11/06
بررسیرابطهبینکمالگراییوانگیزهپیشرفتباپیشرفتتحصیلیدردانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهناحیه 1 شهرستانقزوین
خادمیاشکذری،ملوک
موسویسیدعلی،محمد
شمساسفندآباد،حسن
زارعی،بنفشه
1398/11/06
نقشقصهگوییبرکاهشپرخاشگریکودکانپیشدبستانی
منادی،مرتضی
خادمیاشکذری،ملوک
رنجکش،زهرا
1398/10/17
اثربخشیلگویآموزشیبرکارکردهایشناختیدانشآموزانبانارساییویژهیادگیری
اخوانتفتی،مهناز
هاشمی،زهرا
گلستانیفر،مائده
1398/10/17
رابطهدلبستگیآموزشیباانگیزشتحصیلینقشتعدیلگریجنسونوعمدرسه
اخوانتفتی،مهناز
عبداللهی،عباس
صمدی،مریم
1398/09/24
اثربخشیآموزشواقعیتدرمانیبرناگوییخلقیوالگویارتباطخانوادگیدانشآموزانابتدایی
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
نجاریخضرلو،فائزه
1398/09/24
نقشتعدیلگریسبکهایفرزندپروریدررابطهاضطرابوالدینبااضطرابدرددندانکودکان
پورشهریاری،مهسیما
رسولی،رویا
طلائیپاشیری،مهسا
1398/06/31
اثربخشیبدنکوبهبهروشبرشایستگیاجتماعیوتوجهانتخابیدانشآموزاندبستانی
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
امینی،فاطمه
1398/06/31
اثربخشیچشمانداززمانبرتنظیمشناختیهیجانوتحملپریشانیزناندرآستانهطلاق
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
حاجیعلیزادهبرکنانی،منصوره
1398/06/31
تاثیربازیدرمانیبارویکردشناختی - رفتاریبهشیوهگروهیبرابعادهوشهیجانیدانشآموزان
رسولی،رویا
چراغملائی،لیلا
آبانگاهازگمی،منصوره
1398/06/31
پیشبینیپیشرفتتحصیلیبرپایهسبکهاییادگیریوانگیزشتحصیلی
اخوانتفتی،مهناز
محسنپور،مریم
براری،راحله
1398/06/31
اجرایپرسشنامهیادگیریدگرگونسازدردانشجویانایرانی
اخوانتفتی،مهناز
محسنپور،مریم
امانی،فاطمه
1398/06/31
پیشبینیمهارتهایاجتماعینوجواناندختروپسربراساسهوشمعنویوهوشعاطفیوالدین
خدابخشپیرکلانی،روشنک
طاولی،آزاده
مهرآبادی،اکرم
1398/06/31
پیشبینیرفتارحفاظتازمحیطزیستبراساسدانش،باورهایمذهبیوویژگیهایشخصیتی
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
خدابخشپیرکلانی،روشنک
زارعی،فرشته
1398/06/31
عواملخانوادگیزمینهسازفردگرایی- جمعگرایی
عامری،فریده
خدابخشپیرکلانی،روشنک
تمنایی،مریم
1398/06/30
نقشاعتیادبرفضایمجازیدرپیشبینیمسئولیتپذیریونگرشفرزندبهوالدیندردانشآموزانمتوسطهدومتهران
رسولی،رویا
پورشهریاری،مهسیما
عبدینیا،سها
1398/06/30
پایاننامه
منادی،مرتضی
اخوانتفتی،مهناز
قوامی،اکرمسادات
1398/06/30
آموزشصلحازراهقصهگویی
منادی،مرتضی
نراقیزاده،افسانه
محمودی،پریسا
1398/06/30
تاثیردرمانشناختیمبتنیبرتوجهآگاهیبرتغییراتمنششخصیتیدانشجویاندانشگاهالزهرا
عامری،فریده
دهشیری،غلامرضا
جعفریبهمناباد،زهرا
1398/06/30
پیشبینیعزتنفسضمنیکودکانپیشدبستانیبراساسپیوندوالدینیونگرشمذهبیوالدین
پیوستهگر،مهرانگیز
افشاری،افروز
عباسزاده،هیوا
1398/06/30
نقشتعدیلکنندهخودشفقتیدررابطهمیانتصویربدنیومیزانافسردگیواضطرابدرزنانباردار
طاولی،آزاده
دهشیری،غلامرضا
مبشر،مریم
1398/06/30
اثربخشیبازیدرمانیکودکمحوربرسازگاریاجتماعیوکاهشاعتیادبهبازیهایکامپیوتریپسراندانشآموزانمبتلابهنقصتوجهوبیشفعالی
چراغملائی،لیلا
پیوستهگر،مهرانگیز
دهقانیآشتیانی،فاطمه
1398/06/30
مقایسهسبکحلمسالهوپرخاشگریدرکودکانونوجوانانکاروغیرکار
عامری،فریده
پیوستهگر،مهرانگیز
رمضانیفرزانه،فاطمه
1398/06/27
بررسیوضعیتانتقالیادگیریازآموزشهایضمنخدمتبهمحیطکاردربینکارکنان ...
محسنیسهی،هدیالسادات
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
کشاورزرضوان،مهین
1398/06/27
شناساییواولویتبندیمطالباتمعلمان ...
صمدی،پروین
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
جعفری،سارا
1398/06/27
نقشتعدیلکنندهخلاقیتدررابطهبینویژگیهایشخصیتیورضایتزناشوییدرهنرمندان
حسینیان،سیمین
صفآراء،مریم
برهانیدیزجی،ضحی
1398/06/27
پیشبینیسبکمکانیزمهایدفاعیبراساسکارکردهایاجراییدانشجویان
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
پیوستهگر،مهرانگیز
ملکی،نوشین
1398/06/26
شناساییمولفههایرهبریدانشدرمدارس
عدلی،فریبا
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
شهرابیفراهانی،فهیمه
1398/06/26
جایگاهمولفههایدینیبارویکردتلفیقی....
احمدی،پروین
صمدی،پروین
شاهوردی،الهام
1398/06/26
تحلیلپدیدارشناسیارزشهایملی - میهنیدانشآموزاندورهدوممتوسطه
نراقیزاده،افسانه
صمدی،پروین
پاکباز،زهرا
1398/06/26
تحلیلبرنامهراهبردیدانشگاههابراساسمولفههایتوسعهپایدار
عدلی،فریبا
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
رجبیهرسینی،مریم
1398/06/26
تحلیلپدیدارشناسانهدانشجویانارشدبرنامهدرسی ...
احمدی،پروین
محسنیسهی،هدیالسادات
مرادینجفآبادی،زهرا
1398/06/26
سنجشمهارتتفکرانتقادیدانشجویانتحصیلاتتکمیلی
محسنپور،مریم
کیامنش،علیرضا
افضلی،محدثه
1398/06/26
خدماتدادههایپژوهشیدرکتابخانههایمرکزیدانشگاههایدولتیوابستهبهوزارتعلومتحقیقاتوفناوریتعیینوضعیتوشناساییاهمیتوملزوماتآن
آبام،زویا

نودهفراهانی،حلیمه
1398/06/26
سرمایهفرهنگیکتابدارانکتابخانههایدانشگاههایدولتیشهرتهران
رضاییشریفآبادی،سعید
عدلی،فریبا
نبوی،زهراسادات
1398/06/25
تبیینآرمانهایتربیتیدورهابتدایی ...
صمدی،پروین
عدلی،فریبا
جعفریان،ندا
1398/06/25
تبیینمفهومحیاتطیبهودلالتهایتربیتی ...
صمدی،پروین
احمدی،پروین
یوسفینژادلنگرودی،زهره
1398/06/25
آسیبشناسیوتبیینوضعیتهمخوانیبرنامهدرسیقصدشدهواجراشدهمطالعاتاجتماعیپایهششمابتدایی....
احمدی،پروین
صمدی،پروین
حقیقی،فریبا
1398/06/25
مقایسهتاثیرآموزشبهشیوهتلفیقیوسنتی ....
احمدی،پروین
محسنیسهی،هدیالسادات
رستمی،نسرین
1398/06/25
پیشبینیاعتیادبهاینترنتشبکههایاجتماعیدرزنانجوانبراساستیپشخصیتیدیوسرمایههایروانشناختی
خسروی،زهره
طاولی،آزاده
توحیدیان،ملیحه
1398/06/25
نقشهوشاجتماعیوذهنخوانیازطریقچشموصدادرپیشبینیاضطراباجتماعیبراساسمدلکلارکوولز
فرحبیجاری،اعظم
دهشیری،غلامرضا
اعتمادیشمسآبادی،پریا
1398/06/25
رابطهنگرشمثبتبهخودبانشانههایاضطرابوافسردگی . نقشواسطهایهیجاناتخودآگاهمنفی
دهشیری،غلامرضا
احدی،بتول
ایمانیقشلاقچائی،مائده
1398/06/25
اثربخشیمداخلهگروهیروایتدرمانیبرمعنادرزندگیبرسرمایهروانشناختیدانشجویانشهرتهران
خسروی،زهره
افشاری،افروز
فسنقری،مطهره
1398/06/25
اثربخشیمداخلهتلفیقینظریهذهنورفتاردرمانیاصلاحشدهبرکاهشصفاتجامعهستیزیکودکاندارایاختلالسلوکهمراهباصفتسنگدلیبیهیجانی
خسروی،زهره
طاولی،آزاده
وصالیناصح،معصومه
1398/06/25
اثربخشیدرماناصلاحسوگیریتوجهبراختلالاضطرابفراگیردانشجویان
پیوستهگر،مهرانگیز
افشاریفافروز
اسدی،نازنین
1398/06/24
آموزشپیشگیرانهدلبستگیمحوربرافزایشسلامتروانمادرانبارداردرمعرضخطرافسردگیپساززایمان
فرحبیجاری،اعظم
قنبری،سعید
حسنی،بنتالهدی
1398/06/24
بررسینقشمیانجیعزتنفسحساسیتبهطررابطهبینسبکهایدلبستگیواهتیادبهتلفنهمراه
خدابخشپیرکلانی،روشنک
احدی،بتول
میرزازاده،زهرا
1398/06/24
پیشبینیالگوهایروابطبینفردیبااستفادهازنظریهحساسیتبهتقویتگری
دهشیری،غلامرضا
زهرایی،شقایق
سالمی،الناز
1398/06/24
نقشپیشبینیکنندهازارهایمرتبطباوزن،سوگیریتوجهبهنشانههایتهدیدیودشواریهایتنظیمهیجاندرپرخوریافراطی
زهرایی،شقایق
دهشیری،غلامرضا
باطنی،مهرناز
1398/06/24
نقشمولفههایحرفهگرائیبرخودکارآمدیاعضایهیاتعلمی ...
محسنیسهی،هدیالسادات
عدلی،فریبا
کرمیشنستقی،فاطمه
1398/06/24
ارزیابیفرهنگرهبرییادگیریمدیرانمدارسدورهابتدایی...
محسنیسهی،هدیالسادات
نراقیزاده،افسانه
محمودی،لاله
1398/06/24
بررسیوضعیتموجودمولفههایکارآفرینی ...
محسنیسهی،هدیالسادات
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
صباغزاده،فاطمه
1398/06/24
شناساییوارزیابیعواملبرزیستبومکارآفرینی .....
محسنیسهی،هدیالسادات
حسینزادهشهری،معصومه
فراهانی،مدیحا
1398/06/24
برنامههایترویجیآرشیوهایملیجهان
رضاییشریفآبادی،سعید
آبام،زویا
رضائی،زهرا
1398/06/24
ارزیابیچکیدههایخودکارتهیهشدهازمقالاتتوسطسامانههایخلاصهسازفارسی
برادر،رویا
غائبی،امیر
سلطانیمهنج،سارا
1398/06/24
ارائهالگویمدیریتاسنادرسانههایاجتماعیدانشگاههایایرانبراساسمطالعهوضعیتمدیریتاسنادرسانههایاجتماعیدانشگاههایبرترجهان
رضاییشریفآبادی،سعید
غائبی،امیر
رضائیعشاقی،نرگس
1398/06/12
جستجویاطلاعاتموسیقائیازموتورهایجستجودیدگاهدانشجویانتحصیلاتتکمیلیموسیقیدانشگاههنروتهران
برادر،رویا
غائبی،امیر
احدیسارخانلو،فاطمه
1398/06/12
پایاننامهخانمفاطمهاحدیسارخانلوباعنوانتاثیرفناوریمبتنیبرتلفنهمراهبانتقالدانشسازمانیکتابدارانکتابخانههایمرکزیدانشگاههایدولتیشهرتهران
غائبی،امیر
کربلاآقاییکامران،معصومه
لندرانی،سارا
1398/05/07
رابطهبیناستفادهازشبکههایاجتماعیمجازیبارفتارهایپرخطردانشجویانکارشناسیدانشگاههایدولتیشهرتهران
رسولی،رویا
پورشهریاری،مهسیما
قویبازو،عفت
1398/04/31
اثربخشیروایتدرمانیبرالگوهایارتباطیومولفههایآندررضایتزناشوئی
حسینیان،سیمین
عبداللهی،عباس
روحانینژاد،زهرا
1398/04/31
بررسیاثربخشیقصهدرمانیبرتغییرنگرشکودکانعادیپیشازدبستاننسبتبهکودکاناستثنائی
حسینیان،سیمین
چراغملائی،لیلا
شیرلو،سمانه
1398/04/19
پیشبینیرفتارخودآسیبیبراساستصویربدنی،اعتیادبهاینترنتوتنظیمهیجان
پیوستهگر،مهرانگیز
خسروی،زهره
اسکندری،الهام
1398/04/12
بررسیعواملموثربرکیفیتآموزشیکودکانناشنوایمقطعدبستانشهرتهران
منادی،مرتضی
چراغملائی،لیلا
شاهینوری،بهاره
1398/04/12
ارتباطشیوههایآموزشیاستاداندانشگاهباماندگارییادگیریوانگیزهپیشرفتتحصیلیدردانشجویان
اخوانتفتی،مهناز
خادمیاشکذری،ملوک
ساداتیفلاحآبادی،سیدهمریم
1398/04/11
مولفههایاثرگذارواثرپذیرازانگیزششغلیمعلمانمتوسطهدورهدومشهرشیراز
خادمیاشکذری،ملوک
محسنپور،مریم
حسینی،رویا
1398/04/11
برنامهکارکردودستاوردهایدورههایآموزشیزنداندرشیراز
خادمیاشکذری،ملوک
حمیدی،منصورعلی
اسمعیلی،معصومه
1398/03/25
رابطهتسهیمدانشوچابکیسازمانیدرسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران
غائبی،امیر
برادر،رویا
بیگدلیساوجی،هاله
1398/03/22
پیشبینیطلاقعاطفیبراساساختلالاتروانشناختی،رابطهفرازناشویی،رضایتشغلیوویژگیهایشخصیتیدرمردانوزنانپزشکمتخصص
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
چراغملائی،لیلا
روحانیفر،محبوبه
1398/03/08
شناساییوتحلیلخطاهایدانشآموزاندرحلمسائلریاضی
محسنپور،مریم
گویا،زهرا
سلیمانی،مولود
1398/03/04
پایاننامه
خسروی،زهره
چراغملائی،لیلا
محمدی،مریم
1398/02/17
مدلارتباطیطرحوارههایناسازگاراولیه ( حیطهطردوبریدگی ) وتعارضاتزناشوییبامیانجیگریسبکهایعشقورزی
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
اسماعیلی،نرگس
1397/12/22
بررسیویژگیهایروانسنجیپرسشنامهتنظیمرفتاریهیجانورابطهآنباسلامترواندردانشجویان
افشاری،افروز
فرحبیجاری،اعظم
شاهنوشفروشانی،مرضیه
1397/11/21
شناساییمولفههاوویژگیهایعنصرارزشیابیدرنظامتربیتالهیوانسانی
ستاری،علی
صمدی،پروین
ولیمحمد،زلیخا
1397/11/21
تحلیلمولفههایخصوصیسازیآموزشعالیدردانشگاههایجامعشهرتهران
محسنیسهی،هدیالسادات
قریشیخوراسگانی،مریمالسادات
قلعهقوند،مریم
1397/11/21
تدوینبستهاموزشیافزایشسرمایهروانشناختیوتاثیرآنبرمشکلاتروانشناختیزنانمعتادتحتدرماننگهدارندهمتادون
خدابخشپیرکلانی،روشنک
عامری،فریده
صیدی،لیلا
1397/11/21
پیشبینیتمایزیافتگیبراساسسرزندگی
رضائیان،فرجیحمید
حسینیان،سیمین
حسنزاده،فردسیمین
1397/11/21
ویژگیهایشخصیتیوعواملانگیزشیموثردرجهتگیریدانشجویانبرایمشارکتدرفعالیتهایداوطلبانهدانشجوییبدونمنفعتمستقیم
خدابخشپیرکلانی،روشنک
زهرایی،شقایق
فرمهینی،الهام
1397/11/17
شناساییدرکمدیرانمدارسازمفهومحیاتطیبهدرسندتحولبنیادین
عدلی،فریبا
بناهانقمی،مریم
علیپور،فاطمه
1397/11/17
بررسیساختارنظامآموزشعالیونقشآندرنوآوریوتسهیمدانش
محسنیسهی،هدیالسادات
عدلی،فریبا
درویشی،فاطمه
1397/11/17
سازوکارهایتسهیمتجربهاعضایهیئتعلمیدانشگاههایشهرتهران
عدلی،فریبا
محسنیسهی،هدیالسادات
داودیان،لیلا
1397/11/17
تبیینمولفههایتربیتشهرومدیدرفضایمجازیباتاکیدبرفرصتهاوتهدیدها
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
کشاورزدیزجینی،سماء
1397/11/17
سیرتحولمفهومشهروندیدربرنامهدرسیمطالعاتاجتماعی
احمدی،پروین
نراقیزاده،افسانه
موسوی،خدیجه
1397/11/17
آسیبشناسیآموزشدورهکارشناسیارشدمدیریتآموزشی
عدلی،فریبا
نراقیزاده،افسانه
خانیسرابی،ناهید
1397/11/17
نقش ........... درنشانههایاختلالاضطراب
خادمیاشکذری،ملوک
حبیبی،فاطمه
1397/11/17
بررسیارتباطبینروابطعاطفیمادرکودکبااضطرابدانشآموزابتدائی
منادی،مرتضی
اخوانتفتی،مهناز
حاجیبابائیطاهری،زهرا
1397/11/17
مقایسهوضعیتآگاهیبهعملکرددررفتارتغذیهایمدارس
خادمیاشکذری،ملوک
حمیدی،منصورعلی
رزمجویی،لاله
1397/11/17
ارتباطسیستمفعالسازرفتاریوصفاتتاریکشخصیتبارضایتزناشوئی،نگرشبهخیانتوهمسرآزاری
دهشیری،غلامرضا
چراغملائی،لیلا
موسوی،سیدهلیلا
1397/11/17
بررسیرابطهجنبههایتاریکشخصیت (ماکیاولیسم،خودشیفتگی،ضداجتماعیوابسته)بادلایلادامهزندگیمشترک
دهشیری،غلامرضا
زهرایی،شقایق
مصریپورعلویجه،ریحانه
1397/11/17
ارزیابینرمافزارهایکتابخانههایدیجیتالیایرانبراساسمدلزای
آبام،زویا
سالمی،نجمه
ستاری،سیسژیلا
1397/11/17
پایاننامه 0 تحلیلمولفههایموثربرارتباطعلمیدرشبکههایاجتماعیتخصصیعلماطلاعاتودانششناسی
آبام،زویا
جمانی،فاطمه
1397/11/16
پایاننامه 0 انطباقپیشینههایکتابشناختیموادجغرافیاییسازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسلامیایرانباقواعدتوصیفودسترسیبهمنبع (آر.دی.ای )
کربلاآقاییکامران،معصومه
حاجیزینالعابدینی،محسن
رحمانی،بهناز
1397/11/16
پایاننامه 0 تحلیلفرآیندمجموعهسازیکتابهایچاپیوالکترونیکیدرکتابخانههایمرکزیدانشگاههایدولتیشهرتهران
آبام،زویا
سالمی،نجمه
طلعتیتکمیل،شیوا
1397/11/16
مقایسهاثربخشیانفرادیوگروهیدرمانمبتنیبرکاهشاسترسبرمشکلاتخلقیونشانههایاسترسدربیمارانمبتلابهسرطان
احدی،بتول
طاولی،آزاده
دباغی،زینب
1397/11/16
بررسیاثربخشیآموزشمهارتحلمسئلهاجتماعی
هاشمی،زهرا
خادمیاشکذری،ملوک
صالحی،فریبا
1397/11/16
بررسیرابطهبینانگیزهپیشرفتبااهمالکاریتحصیلی
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
صیدی،سونیا
1397/11/16
پیشبینیاهمالکاریتحصیلیبراساسابعادخودکارآمدی
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
مرعشی،سارا
1397/11/16
بررسیاثربخشیاموزشارتباطبدونخشونتبرباورهایزنان
رسولی،رویا
حسینیان،سیمین
مشایخینیا،نرمین
1397/11/16
اثربخشیآموزشبهخودبرتنظیمهیجانزوجین
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
مروارید،غزاله
1397/11/16
اثربخشیگروهدرمانیهیجانمداربرتنظیمهیجانی
حسینیان،سیمین
رسولی،رویا
خیامسحری،زهره
1397/11/16
پیشبینیاضطراباجتماعیبراساسعدمتحملبلاتکلیفی،بازداریرفتاریوعواطفمثبتومنفی
احدی،بتول
طاولی،آزاده
دیدار،اعظم
1397/11/16
کاربستنظریههوشهایچندگانهدرتدریسزبانانگلیسیبارویکردارتباطی
مهران،گلنار
نراقیزاده،افسانه
حسینی،مهسا
1397/11/16
سازوارینظریهساختوسازگراییبارویکردمبتنیبرسکوتدربرنامهدرسی
صمدی،پروین
احمدی،پروین
اقاسیدابوالقاسم،اگاه
1397/11/10
مقایسهونقدتطبیقیعنصرتفکردرمدرسهکیفیگلاسرومدرسهصالحدرسندتحولبنیادینآموزشوپرورش
ماهروزاده،طیبه
ستاری،علی
غفاری،سمیرا
1397/11/10
تبیینمبانیفلسفیفضایمجازیازمنظرتعلیموتربیت
ماهروزاده،طیبه
ستاری،علی
فاتحیفر،انسیه
1397/11/09
اثربخشیآموزشیمبتنیبرنظریهزوجدرمانیرفتاری
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
پارسائیان،فاطمه
1397/11/09
اثربخشیآموزشیمهارتهایارتباطیمبتنیبرآموزههایدینی
رضائیانفرجی،حمید
رسولیرویا
شجاعی،نسترن
1397/11/08
تبیینمولفههایتربیتمعنویوکارکردهایفردی-اجتماعیآنازمنظرآموزههایاسلامی
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
صیادمتحیر،سونا
1397/11/08
بررسیعللگسستبیننسلیوتعارضگفتمانجوانانونوجوانانبانظامارزشجامعه
بناهانقمی،مریم
رشیدیفر،معصومه
1397/11/08
تبیینمولفههاینشاطوبالندگیزنانازمنظرآموزههایاسلامی
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
گرمابدری،مریم
1397/11/08
تبیینجایگاهرویکرداقدامپژوهیدرپرورشتفکرانتقادیباتاکیدبرمبنایفلسفیآن
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
صالحی،مریم
1397/10/30
اثربخشیرواندرمانیشناختیوجودیبرکاهشافسردگیواضطراب
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
فتحی،امالبنین
1397/10/24
رابطههوشهیجانیوامیدباکیفیتزندگیومقایسهآندرمعتادانگمناموافرادغیرمعتاد
پیوستهگر،مهرانگیز
خدابخشپیرکلانی،روشنک
جلائی،مائده
1397/10/01
بررسیتاثیربازیمبتنیبرهوشاخلاقیبروجداناخلاقی،خویشتنداری،ومسئولیتپذیریاجتماعیکودکانمستعددبستانی
چراغملائی،لیلا
خدابخشپیرکلانی،روشنک
خاتونی،زهرا
1397/08/20
بررسیرابطهاصلاحسلامتادراکشدهخانوادهاصلیورضایتزناشوئیبامیانجیگری
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
غضنفری،سیدهنرگس
1397/06/31
اثربخشیبرنامهخانوادهمحوربرعملکردخانوادهبیماراندوقطبی
پورشهریاری،مهسیما
،تولائیسیدعباس
حسینیخشکاسطلخی،سارا
1397/06/31
بررسیمیزانآگاهیوالدینکودکاندورهابتدائیازمشکلاتیادگیریکودکان
اخوانتفتی،مهناز
حمیدی،منصورعلی
عباسزاده،صدیقه
1397/06/31
مقایسهحافظهکاریدردانشآموزانبااختلالاتیادگیریویژهاختلالنقصتوجهبیشفعالی
زهرایی،شقایق
اخوانتفتی،مهناز
فعلی،سمانه
1397/06/31
پیشبینیفشارمراقبتیمادرانکودکانمبتلابهسرطانخونبراساسخشم،ادراکبیماریوتابآوری
زهرایی،شقایق
صائبی،سوسن
احمدی،صبا
1397/06/31
پیشبینیرضایتجنسیبراساسسبکدلبستگی،خودطرحوارهجنسیوخودکارآمدیجنسی
زهرایی،شقایق
سپاسیآشتیانی،میترا
یزدانطلب،نگار
1397/06/31
پیشبینیتبعیتازدرمانبراساستنظیمهیجان،خودشفقتورزیوسلامتمعنویبیمارانمبتلابهدیابت
افشاری،افروز
دهشیری،غلامرضا
خوانینمقدم،سمیه
1397/06/31
کاربردپایاننامههایرشتهعلماطلاعاتودانششناسیومطالعاتآرشیویدرسازمانهاومراکزمرتبط
آبام،زویا
کربلاآقاییکامران،معصومه
جلالیفراهانی،الهام
1397/06/31
تحلیلیآییننامههایارزشیابیاسنادباتاکیدبرامحایاوراق ......
آبام،زویا
عزیزی،غلامرضا
صندید،زینبالسادات
1397/06/31
امکانسنجیایجادآرشیوشهریبرایشهرتهران
رضاییشریفآبادی،سعید
برادر،رویا
احمدی،سیدهفریبا
1397/06/31
پایاننامه 0 تحلیلمحیطخلقدانشدردانشگاهالزهرا(س) براساسترکیبچرخههایخلقدانشآی - سیستمومدلبا
غائبی،امیر
کربلاآقاییکامران،معصومه
حسینمحمدیحیدراباد،فریبا
1397/06/27
تاثیرداستانهایفکریبرگرفتهازسیرهحضرتفاطمه (س) بررشداخلاقیدانشآموزان
ستاری،علی
محسنیسهی،هدیالسادات
اسمعیلی،معصومه
1397/06/27
مقایسهبرنامهدرسیقصدشدهواجراشدهدورهاولمتوسطهبراساستئوریانتخاب
احمدی،پروین
نراقیزاده،افسانه
نباتی،حمیده
1397/06/27
واکاویکتابهایدرسیپایهششمابتداییبارویکردتلفیقی
احمدی،پروین
صمدی،پروین
محمودی،سمیه
1397/06/27
نقشحمایتاجتماعیسبکدلبستگیوسرسختیروانشناختیدرپیشبینیاحساسغربتدانشجویان
رسولی،رویا
محسنپورمریم
سیراوند،پری
1397/06/27
مقایسهدلبستگیبهوالدیننگرشبهازدواجوطلاقفرزندانخانوادههایباوبدونطلاق
رسولی،رویا
حسینیان،سیمین
حقی،زهرا
1397/06/27
مقایسهاثربخشیآموزشمدیریتمادرانهمراهباگروهدرمانیشناختیرفتاریباوبدوندختراندارایاظطراب
حسینیان،سیمین
رسولی،رویا
نعمتی،سمیرا
1397/06/27
میزانتاثیرتفکرسیستمیمدیرانکتابخانههایمرکزیدانشگاههایجامعدولتیشهرتهرانبرمیزانرضایتشغلیکتابداران
کربلاآقاییکامران،معصومه
سنگری،نگین
مثنوی،سمانه
1397/06/27
پایاننامه0 بررسیرفتاراطلاعیابیدانشجویاندکتریدانشگاهالزهرادرپایگاههایاطلاعاتیفارسی
غائبی،امیر
کربلاآقاییکامران،معصومه
شعبانیسیجانی،زهرا
1397/06/27
پایاننامه 0 بررسیمیزانرعایتاستانداردایزویآیایسی
کربلاآقاییکامران،معصومه
برادر،رویا
معین،حانیه
1397/06/26
مقایسهاثربخشیآموزشیرویکردشناختیرفتاریبراضطراباجتماعیکودکانباوبدونآموزشمادران
حسینیان،سیمین
رضائیانفرجی،حمید
امرائی،نسیم
1397/06/26
تحلیلمولفههایآموزشسلامتدرمحتوایکتابهایدرسیدورهاولمتوسطه
احمدی،پروین
نراقیزاده،افسانه
عاقلشاهنشین،پریسا
1397/06/26
اثربخشیمقالهدرمانیبهشیوهتلفیقیبرکیفیتزندگی
حسینیان،سیمین
رسولی،رویا
خسروی،فاطمه
1397/06/26
ضرورتتشکیلانجمنعملیآرشیویستهایایرانوپیشنهادمولفههایموثردرتدوینبرنامهراهبردیومجموعهاهدافوفعالیتها
رضاییشریفآبادی،سعید
عزیزی،غلامرضا
صالحی،اعظم
1397/06/26
امکانسنجیارائهخدماتآرشیویبهمعمولاندرآرشیوملیایران
رضاییشریفآبادی،سعید
آبام،زویا
احمدوند،معصومه
1397/06/25
مقایسهمیزانآگاهیوالدین،دانشآموزانومعلمانمدارسابتداییشهرستاننهاوند
احمدی،پروین
صمدی،پروین
عزیزیفتاحاباد،خدیجه
1397/06/25
تاثیرروشتدریسبدیعهپردازیبرپیشرفتتحصیلیدانشآموزانپسرپایهپنجمابتدایی
نراقیزاده،افسانه
صمدی،روین
سیفیان،سمانه
1397/06/24
بررسینقشتعدیلکنندگیادراکزنانازپاسخدهیدررابطه ......
فرحبیجاری،اعظم
طاولی،آزاده
بصیریامین،راضیه
1397/06/24
آسیبشناسیمدیریتمراکزپیشدبستانیسبزوار
عدلی،فریبا
نراقیزاده،افسانه
سلمانی،فاطمه
1397/06/24
شناساییمهارتهایاساسیمدیریتراهبردیمدیرانآموزشعالی
عدلی،فریبا
مهران،گلنار
مهدویپور،فائزه
1397/06/24
شناساییمهارتهایبصریمدارسدخترانهدورهاولمتوسطهشهرتهران
عدلی،فریبا
نراقیزاده،افسانه
گودرزی،زهرا
1397/06/24
بررسینقشمولفههایبرنامهدرسیپنهانبارویکردتربیتجنسیدانشآموزاندخترمقطعمتوسطه
صمدی،پروین
احمدی،پروین
کریمیجوانمرد،زهرا
1397/06/24
بررسینقشابعادبرنامهدرسیپنهانبارویکردکیفیتزندگیدانشجویانکارشناسی
صمدی،پروین
احمدی،پروین
پرویزیشاد،اکرم
1397/06/24
مطالعهتطبیقیبرنامهدرسیهنردورهابتداییوکانادا...
احمدی،پروین
مهران،گلنار
مرادی،مریم
1397/06/24
تبیینمطالباتمعلمانازدورههایآموزشیضمنخدمتبارویکردپدیدارشناسی
صمدی،پروین
محسنیسهی،هدیالسادات
اسماعیلیوردنجانی،صفیه
1397/06/24
بررسیمفهومکنجکاویازمنظراسلاموتبییندلالتهایآندرعناصربرنامهدرسی
صمدی،پروین
ستاری،علی
قمری،راضیه
1397/06/24
رابطهبینآگاهیهیجانیوثباتازدواجزوجینباتمرکزبرنقشتعدیلکنندهسبکهایحلتعارضوراهبرهایحفظرابطه
فرحبیجاری،اعظم
احدی،بتول
جعفرخانی،زهرا
1397/06/24
پیشبینینقشحمایتهایاجتماعیوویژگیهایشخصیدرمیزانرضایتاززندگیوخودکارآمدیدرزنانسالموسرطانیسرپرستخانوار
عامری،فریده
طاولی،آزاده
وزیریاسمعیلزاده،پرستو
1397/06/21
بررسیاثربخشیگروهدرمانیچاقیبراساسدرمانشناختیرفتاریبرتکانشگری،خودکارآمدیوکاهشوزنزنانمبتلابهچاقی
خدابخشپیرکلانی،روشنک
عامری،فریده
آزاد،سمیه
1397/06/11
بررسیهمخوانیسبکهایفرزندپروریآموزشیوالدینبامفاهیمآموزشیگلاسر
اخوانتفتی،مهناز
محسنپور،مریم
رستمیاناملشی،فروزان
1397/04/25
تحلیلمحتوایمولفههایحقوقخانوادهدراسنادبالادستیوکتابهایدرسیپایهدهم
مهران،گلنار
احمدی،پروین
مختاری،ریحانه
1397/04/25
جایگاهمولفههایآموزشچندفرهنگیدربرنامهدرسیقصدشدهدورهاولمتوسطه
احمدی،پروین
مهران،گلنار
خراسانچی،الهه
1397/04/25
پایاننامه
مهران،گلنار
طلایی،ابراهیم
رادینفر،زهره
1397/04/25
مقایسهعملکردروانعصبشناختیافرادمبتلابهاختلالشخصیتمرزی،اختلالنقصتوجهبیشفعالیوگروهترکیبی
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
دهشیری،غلامرضا
موسوی،سیدهعطیه
1397/04/25
رابطهراهبردهایانضباطیورفتارهایفرزندپروریپدرانومادرانبامیزاننگرانیدرکودکان 12-8شهرتهران
خسروی،زهره
فرحبیجاری،اعظم
ایراندوست،ملیکا
1397/04/13
مقایسهفرایندهایشناختیسالمندانمبتلابهآلزایمر،سکتهمغزی،مصرفموادوداروهایضدافسردگی
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
افشاری،افروز
انتظامی،فریبا
1397/04/13
نقشتحملابهام،نشخوارفکریوابعادشخصیتیدرپیشبینیافسردگیافرادمبتلابهدیابت (نوع 1)
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
خدابخشپیرکلانی،روشنک
صفرپورفیضی،ملوک
1397/04/10
بررسیمولفههایتربیتاخلاقیدرکتابهایمطالعاتاجتماعیدورهاولمتوسطه
نراقیزاده،افسانه
صمدی،پروین
جوینی،تیراژه
1397/03/13
بررسیمقایسهایاختلالاسترسپسازسانحهوسلامتروانآتشنشانانحادثهوگروهگواه
پیوستهگر،مهرانگیز
چراغملائی،لیلا
زمانیطرقبه،زهرا
1396/11/25
ارزیابیمیزانبینالمللیشدنبرنامهدرسیآموزشعالی
محسنیسهی،هدیالسادات
احمدی،پروین
بهمنپور،عابده
1396/11/25
مطالعهچگونگیاجرایبرنامهدرسیروئیدنیبرایکودکانپیشدبستانی
مهران،گلنار
طلایی،ابراهیم
حسینی،سمانه
1396/11/25
تحلیلشبکهاجتماعیدردبیرستانهایشهرستانبهارستان 2
محسنیسهی،هدیالسادات
نراقیزاده،افسانه
سماکرجبی،سوگند
1396/11/25
شناساییموانعوارائهراهکارهایاجراییارتباطدانشگاهوصنعت...
محسنیسهی،هدیالسادات
عدلی،فریبا
رضازاده،فاطمه
1396/11/25
اثربخشیآموزشمبتنیبرهوشهایچندگانهبرمیزانهوشهیجانینوآموزانپیشدبستانی
پورشهریاری،مهسیما
رضائیانفرجی،حمید
ایمانی،زهرا
1396/11/25
تاثیرقصهگوییبرکاهشترسکودکانابتدائی
رضائیانفرجی،حمید
حسینیان،سیمین
پناهیپور،حنانه
1396/11/25
اثربخشیبرنامههمراهیبهنگامبرمشکلاتبرونیسازیشدهکودکانزیر 6 سال
حسینیان،سیمین
قاسمزاده،سوگند
سیفعلیعباسآبادی،سعیده
1396/11/25
مقایسهتطبیقیآرائتربیتیدواندیشمندهمعصرعالماسلامی ...
ماهروزاده،طیبه
صمدی،پروین
حسامی،عاطفهالسادات
1396/11/25
بررسیاثربخشیآموزشمولفههایهوشمعنویبرکنترلاضطرابدانشجویانصنعتیبیرجند
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
منصوری،منیره
1396/11/25
بررسیمیزانرضایتمندیمعلمانومدیراندورهدومدبستانهایمنطقه 16 تهراناراجرایطرحشناساییوهدایتاستعدادهایبرتردرسالتحصیلی 97-96
خادمیاشکذری،ملوک
هاشمی،زهرا
گلبابائی،خدیجه
1396/11/25
بررسیاثرآموزشغلبهبرکمالگراییمنفیبررضایتزناشوییزنان
هاشمی،زهرا
اخوانتفتی،مهناز
گلباز،زهره
1396/11/25
کاربردمدلیابیمعادلاتساختاریچندسطحی
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
پورحسنبرسمنانی،فاطمه
1396/11/25
ارزشیابیبرنامهدرسیتربیتبدنیدرمدارسباگرایشمقایسهمولفههایهوشمعنویبیندانشآموزان
خادمیاشکذری،ملوک
صمدی،پروین
کشاورزکرمانی،مهسان
1396/11/25
ارزشیابیبرنامههایآموزشرایانهبهدانشآموزاندورهابتدائیدرایران
اخوانتفتی،مهناز
منادی،مرتضی
حسنبیگی،مریم
1396/11/25
بررسیسودمندیبرنامهآموزشفلسفهبهکودکانبربهبودکارکردهایشناختی
اخوانتفتی،مهناز
کامکاری،کامبیز
پیغامی،مهری
1396/11/25
مقایسهنحوهتستترسیمخانوادهونقاشیخانه،آدم،درختدرگروهکودکانخانوادهیعادیوطلاق
پیوستهگر،مهرانگیز
عامری،فریده
حیدری،زهرا
1396/11/25
تاثیرشفقتورزیبرکاهشخشموبهبودرابطهمادر-فرزندیدرکمتوانانذهنی
عامری،فریده
دهشیری،غلامرضا
رضائی،سودابه
1396/11/24
تبیینمبانیفلسفهتربیتیگفتوگودرقرآن
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
حیدری،کوثر
1396/11/24
شناسایینظامتربیتیشیعهتاعصرامامجعفرصادق
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
رضائی،فاطمه
1396/11/24
بررسیفلسفهتربیتیانتظاروتبیینجایگاهآندرمولفههایاساسینظامتعلیموتربیت...
بناهانقمی،مریم
موحدی،زهرا
1396/11/24
تبیینآثارتربیتیاعتکافبارویکردپدیدارشناسانه
صمدی،پروین
بناهانقمی،مریم
حبیبزادگاننطنزی،زهرا
1396/11/24
مبانیفلسفیایثارودلالتهایتربیتیآنازمنظراسلام
بناهانقمی،مریم
کرمان،آرزو
1396/11/23
بررسیمولفههاینظریهآشوبدردانشکدههایعلومتربیتیوروانشناسی
محسنیسهی،هدیالسادات
عدلی،فریبا
حیدری،برفآب
1396/11/23
تحلیلبرنامههایکلاندرنظامآموزشعالیبراساستئوریمسئولیتاجتماعی
عدلی،فریبا
نراقیزاده،افسانه
طباطبائیحصنی،مریمالسادات
1396/11/23
تبیینفلسفهتربیتیقیامعاشورادرابعادانسانشناختیوارزششناختی
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
کیاشمشکی،ملیکا
1396/11/23
نقشمراکزرشدوپارکهایعلموفناوریدرکاربردیکردنعلومانسانی
محسنیسهی،هدیالسادات
احمدی،پروین
غیاثوند،فهیمه
1396/11/23
بررسیکارآییبیرونیرشتهمدیریتآموزشیدانشگاههایتهران
عدلی،فریبا
محسنیسهی،هدیالسادات
رسولی،عهدیه
1396/11/17
بررسیاثربخشیدرمانمبتنیبرپذیرشوتعهدبراحساستنهائیوتحملپریشانیزنانمتاهل
رسولی،رویا
رضائیانفرجی،حمید
امانی،زهرا
1396/11/17
اثربخشیآموزشعشقبارویکردمتمرکزبرهیجانبهافرادمتقاضیطلاقاستانقم
رسولی،رویا
پورشهریاری،مهسیما
فتحیزادهگلنگشی،فاطمه
1396/11/17
پایاننامه - نیازسنجیدورههایآموزشضمنخدمتدرسازماناسنادوکتابخانهملیوکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسلامیازدیدگاهآرشیویستها
برادر،رویا
رضاییشریفآبادی،سعید
یاریاندریان،فاطمه
1396/11/17
پایاننامه - میزانرعایتدستورالعملهایحقوقیواخلاقیمراکزتاریخشفاهیایرانبراساسدستورالعملهایانجمنهایتاریخشفاهیآمریکا،انگلستانواسترالیا
کربلاآقاییکامران،معصومه
رضاییشریفآبادی،سعید
حسینیدولتآباد،فائزهسادات
1396/11/17
رابطهنگرانیهایدورانبارداریباخلقخوینوزادسهتاششماهه
رضائیانفرجی،حمید
رسولی،رویا
توحیدیراد،عاطفه
1396/11/15
طراحیمولفههایاستعدادمدیرانمدارسمتوسطهشهرتهران
عدلی،فریبا
محسنپور،مریم
موذنی،اعظم
1396/11/15
بررسیرابطهیادگیریخودراهبروانگیزششغلیمعلمانمقطعمتوسطهشهرستانپاکدشت
خادمیاشکذری،ملوک
حمیدی،منصورعلی
عزتیاغولبگ،پریناز
1396/11/15
مقایسهپژوهشبنیادیبرنامههایپیشدبستانیآموزشوپرورشوسازمانبهزیستی
حمیدی،منصورعلی
خادمیاشکذری،ملوک
علیویسی،ناهید
1396/11/14
آسیبشناسیسیاستگذاریجذباعضایهیاتعلمیموسساتآموزشعالی
عدلی،فریبا
وزیری،مژده
شکوری،شیدا
1396/11/08
تبیینرویکردهایزیباشناسیقرآندرتدریسمفاهیمدینی
ماهروزاده،طیبه
صمدی،پروین
بهارلو،فرزانه
1396/11/03
پایاننامه - کاربردپذیریاستانداردتوصیفمحتوائیآرشیوآمریکا ( دکس) درتوصیفاسنادالکترونیکی
کربلاآقاییکامران،معصومه
غائبی،امیر
گرزین،فاطمه
1396/11/03
واکاویعناصرفرادادهایبهکاررفتهدراستانداردهایتوصیفیبینالمللیمرکزآرشیویووبسایتهایموسیقیایرانوارائهالگویپیشنهادی
غائبی،امیر
کربلاآقاییکامران،معصومه
غلامزادهکلوچه،فاطمه
1396/11/01
اثربخشیبرنامهفلسفهبرایکودکانبهشیوهاجتماعپژوهشیبربهبودمهارتهایاجتماعیکودکانبدسرپرست
حسینیان،سیمین
رسولی،رویا
ذوالفقارزاده،زهرا
1396/11/01
اثربخشیدرمانمبتنیبرپذیرشوتعهدبرنگرانیوانعطافپذیریمادرانکودکاناتیسم
حسینیان،سیمین
مرادی،فاطمه
1396/10/26
بررسینقشذهنآگاهیوفراهیجانهادرپیشبینینارسائیهایشناختیسالمندان
احدی،بتول
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
عباسیمصرآبادی،گلاره
1396/10/26
بررسینحوهتعاملوالد -کودکدرحینبازی(بازیهایدیجیتالیوغیردیجیتالی) درکودکانمبتلابهاوتیسم،مبتلابهبیشفعالیوعادی
چراغملائی،لیلا
مهرینژاد،سیدابوالقاسم
حسینیطاری،زهراسادات
1396/10/26
رابطهآستیگمایادراکشده،احساسگناهواسترسوالدینیباخودکارآمدیمادرانکودکانمبتلابهبیشفعالیمراجعهکنندهبهمراکزدرمانیشهرتهران
خسروی،زهره
فرحبیجاری،اعظم
طباطبائی،زهراسادات
1396/10/17
برنامهدرسیپیشدبستانطبیعت
رسولی،رویا
حسینیان،سیمین
رزاقیکاشانی،شمیم
1396/10/13
پردازشهایدیداریدریکتکلیفحافظهکاریدیداریدرکودکاندارایاختلالیادگیری
اخوانتفتی،مهناز
اصغریابراهیماباد،محمدجواد
امینی،شکوفه
1396/10/12
رابطهادراکبیماری،انگوهمجوشیشناختیباکیفیتزندگیزنانمبتلابهمولتیپلاسکلوروزیس
زهرایی،شقایق
صائبی،سوسن
قربانی،سرور
1396/10/12
بررسیرابطهبینسبکهایدلبستگیوملاکهایانتخابهمسرباترسازمجردماندن
دهشیری،غلامرضا
زهرایی،شقایق
عیسیوظیفهخورانی،اکرم
1396/06/30
فراتحلیلنظامارزشیابیتوصیفیدرتحقیقاتانجامشدهآموزشوپرورشایرانطیسالهای 1396-1380
وزیری،مژده
حیاةالغیبی،سیدهزهرا
1396/06/30
شناساییالگوهایاخلاقیدانشآموزاندورهمتوسطه
نراقیزاده،افسانه
صمدی،پروین
نباتیسراوانی،مهسا
1396/06/30
بررسیتاثیرپرورشذهنشفقتورزبرافسردگیاضطراب،خودانتقادیونشخوارفکریافرادچاق
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
نعیمی،نعیمه
1396/06/30
بررسیوتعیینرابطهکمالگراییمادرانبااهمالکاریتحصیلیفرزندانپایههفتممتوسطهشهراصفهان
پورشهریاری،مهسیما
رسولی،رویا
کرامتی،فریبا
1396/06/30
نقشکارکردهایشناختیدرپیشبینیخودکارآمدیحرفهایمعلمدردانشجومعلماندانشگاهفرهنگیان
خادمیاشکذری،ملوک
محسنپور،مریم
زندیه،فاطمه
1396/06/30
نیازسنجیوپایشعواملاثرگذاربررشدحرفهایدانشجومعلماندرحوزهآموزشدردانشگاهفرهنگیان
خادمیاشکذری،ملوک
اخوانتفتی،مهناز
میرزاخانی،فروغ
1396/06/29
مقایسهانگیزهوخودپندارهتحصیلینوجوانانمادرسرپرستوپدرسرپرست
منادی،مرتضی
اخوانتفتی،مهناز
پوریشبان،معصومه
1396/06/29
چالشهایکاربردفاوادرمدارسهوشمندازدیدگاهمعلمانمدارسابتدایی
احمدی،پروین
طاهریقلعهتکی،فرخنده
1396/06/29
ارزیابیبررسیسوادپژوهشیدانشجویانکارشناسیارشدرشتهروانشناسیتربیتیازراهکیفیتسنجیپایاننامه
اخوانتفتی،مهناز
محسنپور،مریم
مشهدی،شادی
1396/06/29
آزمایشبستهآموزشیرایانهایچندرسانهایبربهبودمهارتهایادراکیشناختیدانشآموزانبااختلالاتیادگیری
اخوانتفتی،مهناز
محسنپور،مریم
هاشمیچلیچه،سمیه
1396/06/29
نقشواسطهایهیجانهایپیشرفتدرروابطمیانسبکهایاسنادی،جذبروانیاجتماعیکلاس،ارزشتکلیفوفرسودگیتحصیلی
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
نجاتی،فاطمه
1396/06/29
مقایسهکارکردهایاجرائیوهیجانیکودکانپایهاولدبستانباوبدونتجربهپیشدبستانی
هاشمی،زهرا
اخوانتفتی،مهناز
کمالی،سوسن
1396/06/29
تدوینمدلعلمیفرسودگیتحصیلیبراساسباورهایانگیزشی،راهبردهاییادگیریواهدافپیشرفتباواسطهگریاهمالکاریتحصیلی
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
حیدری،سارا
1396/06/29
بررسیرابطهبینذهنآگاهیوسبکهویتیبرانگیزهپیشرفتبامیانجیگریوسواسدردختراندبیرستانماهشهر
رسولی،رویا
پورشهریاری،مهسیما
حیدریبابارود،راضیه
1396/06/29
خطمشیناشراندرانتخابموضوعکتابهایتالیفیچاپیکودکانونوجوانانوتحلیلموضوعیآنهابراساسنظامردهبندیدهدهیدیوییدرفاصلهزمانی 1358-1394
آبام،زویا
برادر،رویا
خیرآبادی،مائده
1396/06/28
میزاناستفادهکشاورزانوبهرهبردارانشهرستانریازرسانههایآموزشیترویجیتولیدشدهدرمعاونتترویجسازمانتحقیقاتآموزشوترویجکشاورزی
کربلاآقاییکامران،معصومه
گیلوری،عباس
طورانی،زهرا
1396/06/28
بررسیتاثیربرنامهفلسفهبرایکودکانبرخشموقلدریدانشآموزانپسرپایهپنجمابتدایی
ماهروزاده،طیبه
رستمی،شیدا
1396/06/28
بررسیتاثیرحکایتهایمثنویمعنویدرقالباشعارکودکانه ...
ماهروزاده،طیبه
مصباح،مهرناز
1396/06/28
بررسیمنتخبیازافسانههایپریانایرانوغربازمنظرروابطابژه
خسروی،زهره
چراغملائی،لیلا
راستگو،آرزو
1396/06/28
بررسیرابطهبیندانش،نگرشوطرحوارههایجنسیباعملکردجنسیزنانبارداروغیرباردار
خدابخشپیرکلانی،روشنک
پیوستهگر،مهرانگیز
یزدیدرمنکی،مرضیه
1396/06/27
تبیینفرهنگرشتهایدردانشگاههایشهرتهران
عدلی،فریبا
مهران،گلنار
صوفی،سمانه
1396/06/27
تحلیلکتابهایکارآفرینیهنرستانهایفنیوحرفهای
مهران،گلنار
صمدی،پروین
صادقی،فاطمه
1396/06/25
بررسیعواملموثربرپذیرشفناوریرایانشابریتوسطکتابخانههایدانشگاهآزاداسلامیاستانمرکزیبااستفادهازمدلپذیرشتکنولوژی(tam)
آبام،زویا
دولانی،عباس
برادرانهزاوه،بیتا
1396/06/22
اثربخشیمهارتهایشناختیرفتاریزندگیزناشوئیبراحساسمثبتبههمسرواعتمادبینشخصیزنانمتاهل
حسینیان،سیمین
رسولی،رویا
افشار،زهرا
1396/06/22
تاثیرآموزشبازیدرمانیمبتنیبررابطهوالدکودکبرکاهشاسترسوالدینیمادرانوافزایشخوداثرمندیمادران
رسولی،رویا
هاشمینژاد،زهرا
1396/06/22
اثربخشیآموزشگروهیتئوریانتخاببرهوشاخلاقی،منبعکنترلومهارتهایارتباطیدانشآموزاندخترمتوسطه
رسولی،رویا
حسینیان،سیمین
ابوالقاسم،سمانه
1396/06/22
میزانسوادرسانهایواطلاعاتیکتابدارانکتابخانههایعمومیشهرتهرانوارائهراهکارهاییجهتبهبودوضعیتآنها
رضاییشریفآبادی،سعید
برادر،رویا
پژوهنیا،سحر
1396/06/22
مقایسهاثربخشیآموزشبهوسیلهکتابالکترونیکی،کتابچاپیوآموزشسنتیبرمهارتهایسواداورژانسی( اولیه) کودکانپیشدبستانی
برادر،رویا
آبام،زویا
گیتینژاد،زهرا
1396/06/21
ارزیابیکیفیتتهیهونگهداریاطلاعاتدرسیستمهایاطلاعاتمستنداتفنیوارائهالگوییبرایمدیراناطلاعات
غائبی،امیر
برادر،رویا
حبیباله،نوشین
1396/06/11
اثربخشیمهارتآموزیگروهیرفتاردرمانیدیالکتیکی(ذهنآگاهی،تحملپریشانیوروابطموثربینفردی)برتعارضاتزناشوئی
فرحبیجاری،اعظم
خسروی،زهره
دانائیکنارسری،مهتاب
1396/06/08
بررسینقشواسطهایوالدگریمعکوسدررابطهابهاممرزیباحمایتخانوادگیرضایتخانوادگیواسترسادراکشدهدردختراننوجوانخانوادههایطلاق
فرحبیجاری،اعظم
چراغملائی،لیلا
مورکیانعلیآباد،فائزه
1396/06/08
نقشپیشبینیکنندگیالگوهایارتباطیخانوادهوشفقتخوددرنگرشنسبتبهکمکطلبیتخصصیروانیدانشجویان
عامری،فریده
زهرایی،شقایق
نظری،پروین
1396/04/25
پایاننامه 952 پرویننظری
احمدی،پروین
رضازادهشیراز،فاطمهبیگم
مهری،فاطمه
1396/04/14
بررسیالگویروابطاجتماعیدراسلامومقایسهآنباالگویروابطاجتماعیدرفضایمجازی
نراقیزاده،افسانه
رضازادهشیراز،فاطمهبیگم
وشاق،مشکات
1396/04/11
نیازسنجیآموزشیمهارتهایارتباطیمدیرانپرستاری
وزیری،مژده
عدلی،فریبا
دادگری،علی
جعفرقلیزنجانی،سارا
1396/03/27
نقشمتغیرهایمربوطبهخود(شفقتخود،خودانتقادی،خودکارآمدی،حرمتخود)درپیشبینیاضطرابوافسردگیدردانشجویان
پیوستهگر،مهرانگیز
سپاسیآشتیانی،میترا
حسنپور،فاطمه
1396/03/01
پایاننامههانمفاطمهحسنپور 952 بررسیمسایلومشکلاتاجرایالگویدرسپژوهیبهمنظورارائهراهکاریبرایاثربخشیتدریسمعلمانابتداییشهرستانفریدونکنار
احمدی،پروین
بختیاری،ابوالفضل
عربی،سکینه
1395/11/14
پایاننامه 951 سکینهعربیبررسیمیزانکاربستآییننامههایاجراییمصوبآموزشوپرورشتوسطمدیرانمدارسدولتیوغیردولتیمقطعابتدایی
وزیری،مژده
صمدی،پروین
علیمرادی،فاطمه
1395/11/14
پایاننامه 951 فاطمهعلیمرادیبررسیملاکهایجذبمعلماندرطیسهدههاخیر
وزیری،مژده
عدلی،فریبا
خوانینزاده،سمیرا
1395/11/14
پایاننامهسمیراخوانینزاده 951 آسیبشناسیاجرایروشهایتدریسفعالدردرسجغرافیاازدیدگاهدبیراندوممتوسطه
احمدی،پروین
صمدی،پروین
حسنوند،مریم
1395/11/14
پایاننامهمریمحسنوند 951 بررسیعواملموثربرمطالعهوپژوهشدربینمعلمانمدارسدولتیوغیردولتی
نراقیزاده،افسانه
صمدی،پروین
توری،نسرین
1395/11/14
پایاننامه 951 نسرینتوریبررسیمولفههایکیفیتدردانشگاهالزهرا(س) ازدیدگاهدانشجویان
وزیری،مژده
صمدی،پروین
سلطانی،زهرا
1395/11/14
پایاننامه 951 زهراسلطانینقشمدیراندانشگاهدرخلقجریانهایدانش
عدلی،فریبا
محسنیسهی،هدیالسادات
طیبا،مرضیه
1395/11/14
مقایسهنمرههایمستمرونهاییدرمدارسدولتی،غیردولتیوهیاتامناییپایهسومشهرتهران
اخوانتفتی،مهناز
محسنپور،مریم
یارمحمدی،مریم
1395/11/13
پایاننامه 951 مریمیارمحمدیکماسائیمقایسهسبکهایمدیریتزنانبامدیریتمرداندرمدارس
نراقیزاده،افسانه
عدلی،فریبا
اسماعیلی،سعیده
1395/11/13
پایاننامه 951 اسماعیلیسعیدهشناساییالگویروسایدانشکدههایدولتیشهرتهران
عدلی،فریبا
مهران،گلنار
فخری،سیدهالهه
1395/11/13
پایاننامه 951 سیدهالههفخریبررسیوضعیتانگیزشیاعضایهیاتعلمیدانشگاههایتهران
عدلی،فریبا
وزیری،مژده
جاوید،المیرا
1395/11/13
پایاننامهالمیراجاوید 942 بررسیعناصربرنامهدرسیدرحوزهعلمیهشهرستانگنبدکاووس
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
خزعلی،مرضیه
ملکیمنفرد،زهرا
1395/11/13
پایاننامه 951 ملکیمنفردتحلیلعملکردمعلمانزنومرددکاربردابزارهایارزشیابیتوصیفیدردبستانهایشهرستانکوهدشت
احمدی،پروین
وزیری،صمدی،پروین
آذریان،الهام
1395/11/13
پایاننامه 951 آذریانمقایسهدیدگاههایوالدینومعلمینمقطعابتداییمنطقهخرمدشتازاجرایارزشیابیکیفی - توصیفی
صمدی،پروین
احمدی،پروین
بیات،سمانه
1395/11/13
رابطهباورهایارتباطیوتعارضاتزناشوئیباواسطهگریسبکهایحلتعارضوبخشوذگی
رسولی،رویا
حسینیان،سیمین
علیان،بهار
1395/11/13
بررسیاثربخشیدرمانمبتنیبرتعهدوپذیرشبرکاهشناسازگاریهایزناشوئیزوجینمتاهل
زندیپور،طیبه
حسینیان،سیمین
مهدیزادهطورزنی،ملیحه
1395/11/13
بررسیاثربخشیدرمانمبتنیبرپذیرشوتعهدبربهبودعملکردمادراندرخانوادهوارتقاءرابطهمادردختری
پورشهریاری،مهسیما
رسولی،رویا
خانزاده،زینب
1395/11/13
رابطهاثروالدین،همسالان،رسانهوحساسیتبهطردمبتنیبرظاهرونقشمیانجیجنسیتدردانشجویاندانشگاهخوارزمیتهران
زندیپور،طیبه
پورشهریاری،مهسیما
عبدالهیگزافرودی،بهناز
1395/11/13
مطالعهنقشواسطهایخودمهارگریدررابطهبادینداریباشادکامی،بهزیستیروانشناختیورضایتاززندگی
هاشمی،زهرا
محسنپور،مریم
رحمانیزاهد،فهیمه
1395/11/13
سبکهایتعاملمعلمدانشآموزوخلاقیت،نقشواسطهاینیازهایبنیادیروانشناختی
هاشمی،زهرا
محسنپور،مریم
علویزاده،ثمینالسادات
1395/11/13
ارزیابیارزشیابیتوصیفیازدیدگاهمعلمان،مدیران،والدینوکارشناسانآموزششهرستانیزد
اخوانتفتی،مهناز
منادی،مرتضی
جراحی،الهه
1395/11/13
بررسیچالشهاومحدودیتهایورودبهدانشگاهبرایدانشآموزانایرانیباناتوانیهاییادگیریویژه
اخوانتفتی،مهناز
منادی،مرتضی
اوجانی،آرزو
1395/11/12
تاثیرآموزشمادراندارایکودکاختلالبیشفعالی،نقصتوجهدرکاهشافسردگیوافزایشکیفیتزندگی
حسینیان،سیمین
زندیپور،طیبه
الماسیان،سیدهزینب
1395/11/12
پایاننامه 951 زینبالماسیانآسیبشناسیآموزشدرکلاسهایچندپایهازدیدگاهمعلمانمدارسابتداییچندپایهشهرستاندلفان
احمدی،پروین
مهران،گلنار
مهدوی،انسیه
1395/11/12
پایاننامه 951 مهدویتبیینشناختمربیانپیشدبستانیازمهارتتفکرانتقادی
احمدی،پروین
نراقیزاده،افسانه
اصغری،نجما
1395/11/12
پایاننامهنجمااصغری 951 تاثیرآموزشمبتنیبرنظریهیهوشهایچندگانهگاردنربرعملکردیادگیرینوآموزانزبانانگلیسی
احمدی،پروین
مهران،گلنار
اصغری،مریم
1395/11/12
پایاننامهمریماصغری 951 ارزیابیکیفیتبرنامهدرسیاجراشدهکارورزیدانشگاهفرهنگیانازدیدگاهدانشجویان
صمدی،پروین
موسیپور،نعمتاله
اکبری،سارا
1395/11/12
پایاننامه 951 سارااکبریبررسیمدیریتدانشبراساسمدلمیکدربخشآموزششرکتبهرهبرداریوتعمیراتیمینا
وزیری،مژده
عدلی،فریبا
شاکریلموکی،امالبنین
1395/11/12
پایاننامه 951 امالبنینشاکریلموکیبررسیمبانیفلسفیسننتربیتدرقرآن
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
بصیرتیبرزکی،زهرا
1395/11/12
پایاننامهبصیرتیبزرگ 951 مطالبهتطبیقیاهدافاقتصادی - حرفهایسندتحولبنیادینظامتعلیموتربیتایرانونظامآموزشیژاپندرمقطعابتداییوراهکاراجراییآن
ماهروزاده،طیبه
بناهانقمی،مریم
جمالو،سمیرا
1395/11/12
بررسیاثربخشیسبکمربیگریبربهبودرضایتشخصیوتعهدسازمانیکارمندان
عامری،فریده
دهشیری،غلامرضا
آبشنک،سمیرا
1395/11/10
پایاننامهسمیراابشنگ 951 میزاندانشهوشهایچندگانهمعلمانوکاربستاندرآموزشدورهابتدایی
صمدی،پروین
مهران،گلنار
کیادربندسری،اکرم
1395/11/10
پایاننامهاکرمکیادربندسری 951 تحلیلچالشایبرنامهدرسیفیزیکازمنظرمجریانومخاطبان
صمدی،پروین
بناهانقمی،مریم
بهروزینژاد،سعیده
1395/11/10
پایاننامهبهروزینژاد 951 تحلیلانتظاراتدبیران،والدینودانشآموزانازبرنامهدرسیتاریخدورهدوممتوسطه
صمدی،پروین
احمدی،پروین
فرزینمجد،عاطفه
1395/11/10
پایاننامه 951 فرزینمجدشناساییمولفههایفرهنگکیفیتدرموسساتآموزشعالیایرانباارائهمدلمفهومی
عدلی،فریبا
مهران،گلنار
ثاقبی،محیا
1395/11/09
پایاننامه 951 محیاثاقبینیازسنجیآموزشبرایمدیراندانشگاهی
عدلی،فریبا
مهران،گلنار
سیدخوشرو،شیرین
1395/11/09
پایاننامهشیرینسیدخوشرو 951 رابطهتفکرانتقادیباتواناییهایفردیوویزگیهایشخصیتیدانشجویان
صمدی،پروین
بناهانقمی،مریم
زندوکیلی،معصومه
1395/11/09
پایاننامهزندوکیلی 951 بررسیتطبیقیهویتانساندرمکاتباسلاموپستمدرنیسمباتاکیدبرآرالیوتارواستادمطهری
ماهروزاده،طیبه
بناهانقمی،مریم
قربانپور،ملیحه
1395/11/06
بررسینقشابعادشناختیمادربرشکلگیریدلبستگیایمنکودکانپیشدبستانیشهرستانشیروان
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
ولیپور،مورینا
1395/11/05
اثربخشیشناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرمشکلاترفتاریکودکاندختر
حسینیان،سیمین
پورشهریاری،مهسیما
سلمانپور،نرگس
1395/11/05
پایاننامه 951 نرگسسلمانپورتبیینارائونظریاتویلیامچیتیکودلالتهایتربیتیحاصلازان
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
شفیعیبهنمیری،سیدهفاطمه
1395/11/05
پایاننامهشفیعیبهنمیری 951 بررسیتاثیرتاثیربرنامهدرسیفلسفهبرایکودکانبربعدشناختیتربیتاقتصادیدانشآموزاندخترپایههفتمشهربهنمیربااستفادهازمتونادبیاتفارسی
ماهروزاده،طیبه
ستاری،علی
قاسمیحسینآبادی،مریم
1395/11/05
اثربخشیآموزشگروهیمثبتنگریبرکیفیتزندگیوتابآوریمعلمانزندانشآموزاناستثنائیشهرتهران
زندیپور،طیبه
حسینیان،سیمین
حیدریمورچهخورتی،سارا
1395/11/05
نقشدینداریوالدینبهعقلانیتدینی،تابآوری،سلامتروانورضایتاززندگیدانشجویان
هاشمی،زهرا
نقش،زهرا
کهریزه،مهناز
1395/11/05
اثربخشیقصهگوییبرهوشاخلاقیدانشآموزاندخترکلاساولابتدائیمناطق 2و7 تهران
رضائیانفرجی،حمید
زندیپور،طیبه
واحدی،شهین
1395/11/05
مقایسهصفاتنابهنجارشخصیتبرمبنایمدلپیشنهادیدرمیانافرادمبتلابهبیماریقلبیوافرادغیرمبتلا...
پیوستهگر،مهرانگیز
یزدی،سیدهمنور
متهورحبیبی،رویا
1395/10/29
پایاننامهمتهور 951 بررسیفلسفههایحاکمبررمانهایدارندهنشانادبینوبلدرقرنبیستموپیامدهایتربیتیحاصلازان
ستاری،علی
ذوالفقاری،فرشته
1395/10/29
پایاننامهذوالفقاری 951 تبیینمبانیفلسفیمفهومحیاوجایگاهآندرتربیتاسلامی
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
بزرگزاده،الهه
1395/10/29
پیشبینیکیفیتزندگیبراساسراهبردهایمقابلهوظایفاجتماعیادراکشدهدرمادراندارایکودکاوتیسمساکنشهرشیراز
پورشهریاری،مهسیما
سپاسیآشتیانی،میترا
مطلق،نفیسه
1395/10/29
پیشبینیعلائمسندرمقبلازقاعدگیبراساسسبکزندگی،نشخوارفکریوپیوندوالدیندرزنانشهرتهران
خسروی،زهره
زهرایی،شقایق
بهدوست،پریسا
1395/10/25
مقایسهالگوهلایارتباطی،سبکهایابرازهیجانومیزانصمیمیتزنانخیانتدیدهوعادی
پورشهریاری،مهسیما
حسینیان،سیمین
حاجیزادهخنامانی،فاطمه
1395/10/22
پایاننامه 951 حاجیزادهخنامانیتبیینجایگاهونقشفعالیتهایپرورشیمدارسابتدایی
بناهانقمی،مریم
نراقیزاده،افسانه
حاجیالهیار،نازنین
1395/10/15
اثربخشیآموزشمهارتهایزندگیبراسترسخانوادگی
خادمیاشکذری،ملوک
میرزاآقازاده،مریم
1395/10/15
مقایسهتعهدزناشوئیوصمیمیتزناشوئیدرمتاهلین ...
عامری،فریده
درویزه،زهرا
بیات،زهرا
1395/10/07
پایاننامه 951 بیاتزهرا
مهران،گلنار
عدلی،فریبا
مصباحی،مریم
1395/10/01
اثربخشیآموزشوالدگریانعکاسیبرکاهشاسترسوالدین
حسینیان،سیمین
رسولی،رویا
صفرنواده،الهام
1395/09/23
پایاننامهصفرنواده 951
ماهروزاده،طیبه
ستاری،علی
غفوری،سحر
1395/09/03
اثربخشیمشاورهگروهیمبتنیبررویکردروانشناختیمثبتنگربربهبودکیفیتزندگی
زندیپور،طیبه
حسینیان،سیمین
فرتاشسهیلا
ملکی،زهرا
1395/07/17
پایاننامهخانمملکی 951 بررسیتاثیرداستانهاکلیلهودمنهباموزشفلسهبهکودکانپایهششمابتدایی
ماهروزاده،طیبه
ستاری،علی
پاکپور،رضوان
1395/07/14
بررسیاثربخشیسایکودرامبرخلقافسردهوعزتنفسدخترانسالچهارم
رضائیانفرجی،حمید
حسینیان،سیمین
نطنزی،آزاده
1395/06/31
مقایسهافسردگیواضطرابدانشجویاندخترخوابگاهیبراساسمدتاقامتدرخوابگاهوسبکهایمقابلهای
خدابخشپیرکلانی،روشنک
دهشیری،غلامرضا
مالکی،سکینه

پایاننامه 0 بررسیتاثیرمهارتهایارتباطیکتابدارانکتابخانههایعمومیدرجذبوتوسعهمخاطبینکودکونوجوانمطالعهموردیکتابخانههایعمومیشهرستانهایاستانتهران
برادر،رویا
کربلاآقاییکامران،معصومه
نصیری،پریسا

چگونگیدسترسیدانشجویانواعضایهیأتعلمیبهمنابعاطلاعاتیدرآموزشمجازی
کربلاآقاییکامران،معصومه
غائبی،امیر
عباسزاده،نیلوفر

رابطهبینسوادرسانهایوتواناییدانشجویاندرتشخیصاخبارجعلی
کربلاآقاییکامران،معصومه
آبام،زویا
پورپناهیکلتپه،ژاله

ارائهنشدهاست
غائبی،امیر
ساروی،مریم

ارزیابیمجموعهمنابعکتابخانهمرکزیدانشگاهالزهرا(س) وکتتابخانهمرکزیدانشگاهشهیدبهشتی
کربلاآقاییکامران،معصومه
سالمی،نجمه
معدنی،مریمالسادات

بررسیمسائلوچالشهاینشریاتعلمی- پژوهشیدرحوزهعلومانسانیازدیدگاهسردبیرانودستاندرکاراننشریاتعلمی
غائبی،امیر
کربلاآقاییکامران،معصومه
رضائیکهخاژاله،زهرا

ارزیابیسواددیجیتالدانشجویانکارشناسیارشددانشگاهالزهرابراساسچارچوبجسیک
غائبی،امیر
کربلاآقاییکامران،معصومه
گرورانی،مریم

سنجشمیزانآمادگیالکترونیکیسازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسلامیایرانبراساسمدلکاپیامجی
غائبی،امیر
سلیمانیتپهسری،مریم

دروستخصصیکارشناسیارشدرشتهعلماطلاعاتودانششناسی- مدیریتاطلاعات
آبام،زویا
صمدی،پروین
اقاشریف،فاطمه

ارزشیابیوامحاءمنابعدیداریشنیداری
آبام،زویا
کربلاآقاییکامران،معصومه
نامینیا،فاطمه

قابلیتاستفادهنرمافزارهایآرشیویداخلیدررفتاراطلاعیابیکاربرانمرکزآرشیوی(باتاکیدبراستانداردهایفراداهای)
رضاییشریفآبادی،سعید
محمدابراهیم،الهام

ایجادبخشآرشیومشارکتیمردمیدرآرشیوملیایران
کربلاآقاییکامران،معصومه
عزیزی،غلامرضا
زریننهاد،هانیه

دسترسپذیریاسنادآرشیو
آبام،زویا
عزیزی،غلامرضا
کیانی،زهرا

استفادهازاسنادآرشیویدرپایاننامههایرشتهتاریخوارائهیراهکارهایپیشنهادی
آبام،زویا
سلطانیان،خدیجه

مالکیتفکریاسنادالکترونیکیدرآرشیوملیایران
کربلاآقاییکامران،معصومه
حسینینیک،سیدعباس
ویسی،المیرا

آرشیوروستایی
رضاییشریفآبادی،سعید
ططری،علی
باباییلشکامی،کوثر

آرشیودانشگاهی
آبام،زویا
رضاییشریفآبادی،سعید
شفیعیثابت،سعیده

بررسیاستانداردساختمانومحیطسازمانهایآرشیوی
برادر،رویا
ساجدی،سعیدهسادات


طاولی،آزاده
فدائی،زهرا


دهشیری،غلامرضا
نژادصفوی،مهروز


خسروی،زهره
محمدی،صبا


خسروی،زهره
قوی،زهرا


طاولی،آزاده
غفاریسیاوشانی،فاطمه


خسروی،زهره
عدالتخانشیر،زهرا


عامری،فریده
رضائی،زهرا


عامری،فریده
رحیمی،سحر


احدی،بتول
تاجابادیفراهانی،مهسا


احدی،بتول
ارغوانیهادی،سحر


افشاری،افروز
حسینیابریشمی،ملیحه


هاشمی،زهرا
الهدوستی،رباب

بررسی
خادمیاشکذری،ملوک
عربچوبدار،مهری

کاهشفاصلهنسبیوالدینوفرزندانبهکمکآموزش
منادی،مرتضی
دریابک،زهرا

بررسینگرشوالدینکودکانپیشدبستانی
اخوانتفتی،مهناز
حسیندستجردی،فائزه

رابطهبینتنظیمهیجانبابهزیستی
هاشمی،زهرا
مالمیر،نرگس

یادگیریبازیگریازراهمشاهدهدربازیگرانسینما
منادی،مرتضی
افضلزاده،لیلا

شیوههایآموزشیوالدینورفتارهاینابهنجاردانشاموزاندبیرستانی
منادی،مرتضی
توسلی،الهامسادات

مقایسهاثربخشیآموزشازطریقبرنامهچندحسی
خادمیاشکذری،ملوک
شیرزاد،کوثر

شناساییمدارسموثربراساسمطالعاتتیمز 2019 وتعیینویژگیهایآنها
خادمیاشکذری،ملوک
چهاردولی،حدیث

رابطهسبکهایفرزندپروریادراکشدهوتاباوریتحصیلی
خادمیاشکذری،ملوک
خاتون،زهرا

بررسینقشدینداریوالگوهایارتباطیدرمیزانوشدتاسترسنیابیدرهمسرانرزمندگانوجانبازاندچاراسترسپسازضربه
پورشهریاری،مهسیما
رهبری،زهرا

تجربهزیستهیدوقلوهاازازدواج ( ازدواجدوقلوییوغیرآن )
رسولی،رویا
بغدادی،مریم

مقایسهاسترسشغلی،تعارضبینفردیوتعارضاتخانوادهدربینکارکنانشرکتپیامپردازوادارهکلفناوریاطلاعاتبانکملت
رسولی،رویا
عبداللهی،عباس
شفقی،المیرا

تحلیلکیفیتجربهیزیستهفردیوخانوادگینوجوانانمتجاوزجنسی
رسولی،رویا
دهقاننیری،بنتالهدی

تاثیرآموزشروانشناسیمثبتنگربرکیفیتزندگیوروابطبینفردیزنانخانهدارشهرتهران
حسینیان،سیمین
عبداللهی،عباس
طاهری،زهرا

اثربخشیدرمانمتمرکزبرشفقتبرسرسختیروانشناختیوخودتنظیمیهیجانیزناندرآستانهطلاق
پورشهریاری،مهسیما
فاضلی،زهرا

مقایسهکیفیتزندگیوبهزیستیروانشناختیدرزنانومردانمبتلابهویروسپاپیلومایانسانی
پورشهریاری،مهسیما
طاولی،آزاده
سلیمانی،رقیه

تجربهزیستهزوجینموفق
رضائیانفرجی،حمید
پورشهریاری،مهسیما
اسدیفرد،فرزانه

بررسیتاثیربازیدرمانیکودکمحوربرعملکردتحصیلیدانشآموزانمبتلابهاختلالاتیادگیری
پورشهریاری،مهسیما
محسنی،سحر

تاثیرعکسدرمانیگروهیبراضطراب،افسردگی،هوشهیجانیوخودپندارهفرزندانطلاق
پورشهریاری،مهسیما
خادمروحانی،سمیرا

اثربخشیمداخلهمبتنیبرمهارتبینفردیدرکاهشتقاضابرایاعمالجراحیورضایتزناشویی
رضائیانفرجی،حمید
سلمانیانسمیرمی،شکوفه

مقایسهطرحوارههایهیجانیوالگوهایارتباطیخانوادهدرمردانمتقاضیوغیرمتقاضیطلاق
رضائیانفرجی،حمید
حسینیان،سیمین
عرب،امالبنین

بررسیرابطهخودشفقتی،تابآوریوحمایتاجتماعیباپریشانیروانیبیمارانپسوریازیس
رسولی،رویا
ونکیفراهانی،سپیده

تحلیلمحتوایکتبدورهاولابتدایی
نراقیزاده،افسانه
احمدی،پروین
الطاهر،الهام

بررسیدلایل،زمینههاوتحولاتتنبیهبدنیدرآموزشوپرورش ...
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
فرزی،سمیرا

ارزشیابیاثربخشیدورههایآموزشیترویجی ...
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
مقدسفریمانی،شهرام
الیاسوند،زینب

بررسیمیزانانطباقعناصربرنامهدرسیآموزشهایکاردانش ...
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
مقدسفریمانی،شهرام
رشیدی،لیلا

بررسیماهیتپرسشهایکودکان...
ستاری،علی
محسنیسهی،هدیالسادات
کریمی،فاطمه

تحلیلمحتوایکتابهایدرسی ...
صمدی،پروین
رضازادهشیراز،فاطمهبیگم
سالاروندی،فاطمه

تبیینومقایسهویژگیهایمعلمانکارآمددرایران،فنلاند،سنگاپوروکانادا
صمدی،پروین
نراقیزاده،افسانه
داودیمهر،گلباغ

تحلیلمحتوایکتبدرسیدورهابتداییبراساسمولفههایتابآوری
نراقیزاده،افسانه
احمدی،پروین
لشگری،معصومه

سازوکارهایاجرایدانشگاهکارآفرین ...
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
محسنیسهی،هدیالسادات
شیری،معصومه

سازوکارهایتعملاتعلمیاعضایهیاتعلمی ...
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
عدلی،فریبا
رمضانی،عاطفه

شناساییمولفههایرهبرآموزشی ...
عدلی،فریبا
کریمیازندریانی،ربابه

شناساییفرصتهاومکانیزمهاییادگیری
عدلی،فریبا
نراقیزاده،افسانه
حیدری،مریم

شناسائیمولفههایساختاردانشبنیان ...
عدلی،فریبا
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
نجاریبلالمی،سیما

آسیبشناسیاجرایژورنالکلاب ...
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
نراقیزاده،افسانه
تهرانی،زهرا

شناساییورتبهبندیعواملموثربرتوانمندسازی ...
عدلی،فریبا
محسنیسهی،هدیالسادات
محمدظاهری،مریم

امکانسنجینقشآفرینیوظرفیتسازیدانشگاه ...
محسنیسهی،هدیالسادات
پرچمی،مریم

آسیبشناسیاستقلالدانشگاهی ...
محسنیسهی،هدیالسادات
قریشیخوراسگانی،مریمسادات
باقریقزوینیزاده،سبا

طراحیبرنامههایآموزشی ...
محسنیسهی،هدیالسادات
لکقاسمابادی،لیلا

جایگاهکودکوفلسفهتربیتیکودکازمنظرنهجالبلاغه
بناهانقمی،مریم
ستاری،علی
صالحی،زهراسادات

تربیتشهروندجهانیازمنظرپستمدرنیسمواسلام
بناهانقمی،مریم
صمدی،پروین
ضیائیمهر،فاطمه

پایاننامه
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
بینیاز،سیدهسارا

تبارشناسیمدارسخاصدرایران
ستاری،علی
عدلی،فریبا
بهاریجویباری،معصومه

مقایسهدلالتهایتربیتیموجوددرداستانحیبنیقظانورابینسونکروزو
ستاری،علی
بناهانقمی،مریم
صالحنژاد،سیدهزینب

بررسیعملکردامورتربیتیدرارائهفعالیتهایفرهنگی ....
غلامحسینیفریزهندی،عباسعلی
نراقیزاده،افسانه
طرازمنفرد،فاطمه

تبییندیدگاهتربیتیآنهماریشیمل
بناهانقمی،مریم
نراقیزاده،افسانه

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/24
تعداد بازدید:
1125
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.