دانشگاه الزهرا
روابط عمومی:
محاسبات عددی فیزیک ماده چگال و بیولوژی
زمان: 18 الی 23 آبان 98
 
تاریخ:
1398/07/22
تعداد بازدید:
11003
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+