دانشگاه الزهرا
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی:
سمینار بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه
زمان: 19 آبان 98
تاریخ:
1398/08/14
تعداد بازدید:
482
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+