دانشگاه الزهرا
دوره مقدماتی آشنایی با بازار آتی و ابزار مشتقه
تاریخ:
1398/08/30
تعداد بازدید:
300
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+