دانشگاه الزهرا
اعضای هیات علمی


نام و نام خانوادگی: محمد رحیم احمدی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692329
 آدرس پست الکترونیکی: m.rahim@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/m-ahmadi
                                      رزومه                                            

نام و نام خانوادگی: ناهید جلیلی مرند

رشته تحصیلی: آموزش زبان فرانسه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692351
آدرس پست الکترونیکی: djalili@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/jalili
                              رزومه                              
             

نام و نام خانوادگی: عاطفه نوارچی

رشته تحصیلی: آموزش زبان فرانسه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692348
آدرس پست الکترونیکی: a.navarchi@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: لادن معتمدی

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی فرانسه - فارسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692329
                      آدرس پست الکترونیکی: l.motamedi@alzahra.ac.ir         
                            آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/motamedi                         
 

نام و نام خانوادگی: شراره چاوشیان

رشته تحصیلی: ادبیات فرانسه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692329
 آدرس پست الکترونیکی: sh.chavoshian@alzahra.ac.ir

              


chahrtache@alzahra.ac.ir
chahrtache@alzahra.ac.ir
chahrtache@alzahra.ac.ir
تاریخ به روز رسانی: 1398/07/06
تعداد بازدید: 2177
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+