دانشگاه الزهرا
اساتيد هيات علمي
 نام استاد : دکتر فاطمه کاتب
مرتبه علمی : استاد تمام
رشته: دکترای معماری
حوزه تخصصی:پژوهش هنر 
ایمیل:f.kateb@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/kateb
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر ابوالقاسم دادور
مرتبه علمی : استاد تمام
رشته:دکترای باستان شناسی
حوزه تخصصی:نماد شناسی 
ایمیل:a.dadvar@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/dadvar 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر زهرا رهبرنیا 
مرتبه علمی : دانشیار
رشته: دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی:پژوهش هنر 
ایمیل :z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
وب سایت ::http://staff.alzahra.ac.ir/rahbarnia
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/13
تعداد بازدید: 3496
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+