دانشگاه الزهرا
معرفی
 
با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی روابط عمومی درحوزه "تقویت شهرت و اعتبار دانشگاه در جامعه" در زمینه حضور موثر و مشارکت قابل توجه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در نهادها/سازمان ها/موسسات/ارگان ها و ... بیرونی؛ روابط عمومی دانشگاه اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی در این صفحه نموده است.
دانشکده ها/پژوهشکده ها/شعبه محترم، می توانند اطلاعات اعضای هیات علمی خود را که با نهادها سازمان ها/موسسات/ارگان ها و ... بیرونی، ارتباط علمی، اجرائی و پژوهشی مهم دارند، جمع آوری و با ذکر فعالیت ها و مسئولیت های خارج از دانشگاه، به روابط عمومی ارسال نمایند.
تاریخ به روز رسانی: 1400/02/11
تعداد بازدید: 16546
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+